Volby děkana FZV 2021

Úterý 27. duben 2021, 15:18

Informace k volbám děkana FZV UP

Akademický senát FZV UP přijal dne 16. dubna 2021 usnesení č. 2/2 v následujícím znění:

Ke dni 16. 4. 2021 vyhlašuje Akademický senát FZV UP v Olomouci podle §27 odst. 1 písm. g), §27 odst. 3 a § 28 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, řízení o návrhu na jmenování děkanem Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období 2021 až 2025.

 

Volební komise

Pro účely řízení o návrhu na jmenování děkanem FZV UP ustanovil AS UP dne 16. dubna 2021 usnesením č. 3/2 zvláštní volební komisi ve složení:

 • Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
 • Mgr. Kateřina Janoušková
 • Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
 • PhDr. Martin Šamaj, MBA
 • Tereza Marková
 • Natálie Hladišová

Předsedou zvláštní volební komise byl zvolen PhDr. Martin Šamaj, MBA.

 

Harmonogram voleb

 1. Podání písemných návrhů kandidáta na funkci děkana FZV UP předsedovi zvláštní volební komise v termínu do 14. května 2021 do 12:00 hod.
 2. Zvláštní volební komise sestaví abecední seznam kandidátů na funkci děkana FZV UP a zveřejní seznam na Úřední desce FZV UP v termínu do 17.5.2021.
 3. Odevzdání programových tezí a dalších náležitostí kandidátů na funkci děkana FZV UP předsedovi zvláštní volební komise v termínu do 28. května 2021 do 12:00 hod.
 4. Zveřejnění tezí a dalších náležitostí kandidátů na funkci děkana na úřední desce FZV UP - 31.5.2021.
 5. Do 4.6.2021 do 12:00 hod. prostor pro zasílání dotazů členů akademické obce na kandidáty na funkci děkana. Dotazy je možné zasílat elektronicky zapisovatelce AS FZV UP Mgr. Andrey Šperkové: andrea.sperkova@upol.cz nebo předat dotazy v písemné podobě zapisovatelce na adrese: Hněvotínská 3, FZV UP
 6. Shromáždění akademické obce – představení kandidátů na funkci děkana FZV UP – 7.6.2021 v 15:00 hod. (místo setkání bude upřesněno v závislosti na aktuální epidemiologické situaci, online přenos bude zajištěn s odkazem zde).
 7. Zasedání AS FZV UP – volba kandidáta na funkci děkana FZV UP – 11.6.2021 v 9:00 hod.

Výsledky voleb a protokol o volbě kandidátky/kandidáta na funkci děkana FZV UP včetně podkladů pro jmenování děkana FZV UP postoupí předseda AS FZV UP rektorovi UP v termínu do 14.6.2021.
Pokud se AS FZV UP ani ve třetím kole neusnese, kterou kandidátku/kterého kandidáta navrhne rektorovi ke jmenování děkanem FZV UP, bude vyhlášeno opakované řízení o návrhu na jmenování děkanem FZV UP.

 

Podmínky voleb a postup

Podmínky a postup řízení o návrhu na jmenování děkanem FZV UP upravuje Jednací řád AS FZV UP (dále jen „řád) v čl. 12.  Právo podat návrh na kandidátku/kandidáta na funkci děkan FZV UP má každý člen akademické obce UP.  Návrh musí být podán písemně předsedovi zvláštní volební komise ve stanoveném termínu, který je uveden v časovém harmonogramu voleb, který schválil AS FZV UP.

 

Kontaktní údaje na předsedu zvláštní volební komise:

PhDr. Martin Šamaj, MBA
martin.samaj@upol.cz , +420 606 795 822
FZV UP, Kancelář Ústav zdravotnického managmentu a ochrany veřejného zdraví

 

Adresa k zasílání materiálu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav zdravotnického managmentu a ochrany veřejného zdraví
PhDr. Martin Šamaj, MBA
Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
(obálku označit ,,Návrh kandidáta na jmenování děkanem FZV UP“)

 

Návrh musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul(y) a rok narození navrhované osoby,
 • pracoviště/současnou profesi navrhované osoby,
 • podpis navrhované osoby stvrzující její souhlas s kandidaturou; podpis může být nahrazen jiným nezpochybnitelným vyjádřením souhlasu,
 • jméno, příjmení a podpis navrhovatele.

Formulář návrhu kandidátky/kandidáta na funkci děkana FZV UP je ke stažení zde.

 

Náležitosti kandidátek na děkana FZV UP, které jsou součástí návrhu jako přílohy:

 1. Životopis kandidátky/kandidáta se základními údaji (životopis dle standardu Europass s doplněním informací o dosavadních akademických, manažerských, jiných řídících zkušenostech a zahraničních zkušenostech, sumární přehled publikační a projektové činnosti.).
 2. Osvědčení podle § 9 odst.1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (ověřená kopie).
 3. Čestné prohlášení podepsané kandidátkou/kandidátem podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (vzor k dispozici zde).
 4. Vyjádření navrhované osoby o hrozícím či nehrozícím střetu zájmů dle čl. 7 Statutu UP.

Zvláštní volební komise, kterou zvolil senát, ověří, zda příslušná kandidátka/příslušný kandidát splňuje zákonné náležitosti.

 

Zpět