Doktorské programy

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Pouze školitel je oprávněn rozhodovat o aktivitách studenta vázaných ke studiu. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je čtyři roky.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

DSP Ošetřovatelství je orientováno na:

  • vědní ošetřovatelství a jeho metodologii, vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru Ošetřovatelství
  • aplikaci ošetřovatelského diagnostického přístupu, verifikaci a validizaci klasifikačních systémů oboru ošetřovatelství
  • studium komponent ošetřovatelských systémů, strukturu, organizaci, cíle, funkci a role subjektů a strategie změny
  • využití Evidence Based Practice a Nursing
  • filosofické, etické a právní aspekty efektivní ošetřovatelské praxe
  • schopnost vést vědeckou a publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni