Ústavy

Ústav klinické rehabilitace

Zajišťuje po pedagogické a manažerské stránce studijní obor Fyzioterapie v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia v prezenční formě, studijní obor Ergoterapie v bakalářském stupni studia v prezenční formě a bakalářský studijní program v anglickém jazyce Physiotherapy v prezenční formě.

Studijní obor Fyzioterapie je zaměřen na vzdělávání fyzioterapeutů pro rehabilitační praxi ve všech fázích procesu léčby, včetně prevence. Absolventi jsou schopni pracovat ve všech typech zdravotnických zařízení, ve kterých je nabízena fyzioterapie, fyzikální léčba nebo léčebná rehabilitace v širším kontextu. Jsou schopni vyšetření základních motorických funkcí u nejčastějších patologických kategorií, včetně posouzení jednotlivých úrovní soběstačnosti a psychomotorických funkcí. Podílejí se na stanovení celkové strategie a případných limitů fyzioterapie a stanovení rehabilitačního plánu pacienta. Podílejí se na tvorbě standardů pohybové terapie, spolupracují s technicko-protetickými odborníky při řešení následků porušené nebo ztracené funkce u pacientů pomocí kombinace funkčního terapeutického přístupu a technických, protetických nebo jiných ortopedických kompenzačních pomůcek nebo náhrad.

Studijní obor Ergoterapie je podobor léčebné rehabilitace, zabývající se prevencí a léčbou pohybově-intelektuálních funkcí s cílem dosáhnout a udržet samostatnost jedince v běžných denních, pracovních, volnočasových a sociálních aktivitách. Specializací ergoterapeutů je zejména oblast jemné a komunikační motoriky. Absolventi se mohou uplatnit ve všech typech zdravotnických, speciálně školských a sociálních zařízeních i ve firmách zabývajících se biomedicínskou technikou, protetikou a ortotikou a ergonomií.


Vědecko-výzkumnými aktivitami členů ústavu jsou klinická a přístrojová objektivizace pohybových funkcí a dysfunkcí, či kvantitativní interpretace účinnosti fyzioterapeutických postupů. Příkladem jsou projekty s názvy Objektivizace modifikovaného senzorického vstupu v klinické rehabilitaci, Hodnocení somatické a neuromuskulární zralosti předčasně narozených dětí pomocí vybraných škál, Objektivizace využití účelových pohybů, observace a představy pohybu v rehabilitaci, Objektivizace svalových synergií ideomotorických funkcí horní končetiny, které jsou řešeny v rámci soutěží Studentské grantové soutěže UP.

Výzkumné pracoviště Ústavu fyzioterapie

Kineziologická laboratoř

Ústav fyzioterapie fakulty ve spolupráci s Oddělením rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc disponuje v ČR zcela unikátním vybavením pro analýzu motorických funkcí. Kineziologická laboratoř je vybavena dynamickým posturografem NeuroCom, povrchovými elektromyografy (Noraxon MyoSystem 1400 a TeleMyo a Delsys Trigno). V nedávné době byla měřící technika rozšířena o pohyblivé chodníky se zabudovanou silovou plošinou C-Mill a Zebris, které slouží k objektivizaci hodnocení krokového cyklu, umožňují měřit rychlost chůze, délku kroku, šířku kroku a silové veličiny během chůze včetně chůze přes překážky, které jsou simulované zpětnou videoprojekcí. K názorné prezentaci prací vědeckých pracovníků laboratoře a studentů, průběhu vlastních kineziologických studií a snadnější interpretaci výsledků měření, je k dispozici několik videokamer, které jsou navíc kompatibilní s elektromyografem, pro synchronizované snímání elektromyografického signálu a obrazu. Specializované přístrojové vybavení kineziologické laboratoře je v současné době v České republice ojedinělé, nabízí studentům a akademickým pracovníkům jedinečnou praktickou zkušenost s širokým spektrem objektivizačních prostředků a možnost jejich uplatnění pro analýzu motorických funkcí v praxi.

Personální obsazení

Přednosta
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA.  petr.konecny@upol.cz  58 563 2830
Zástupce přednosty pro výuku
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.   jana.vyskotova@upol.cz  58 563 2835
Sekretariát
Renáta Ludínová  renata.ludinova@upol.cz

 58 563 2832

Ing. Markéta Nosková  marketa.noskova@upol.cz

 58 563 2833

Ostatní členové

doc. MUDr. Ivanka Vlachová  ivanka.vlachova@upol.cz  58 563 2830
MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA.  stanislav.horak@upol.cz  58 844 3644
MUDr. Petr Kolář, Ph.D.  petr.kolar@upol.cz  58 844 3644
RNDr. Milan Elfmark  milan.elfmark@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.  petra.gaul@upol.cz  58 563 2830
Mgr. Věra Jančíková, Ph.D.  vera.jancikova@upol.cz  58 844 5943
Mgr. Jana Kalabusová  jana.kalabusova@upol.cz  58 844 4114
 58 844 4118
PhDr. Barbora Kolářová, Ph.D.  barbora.kolarova@upol.cz  58 844 2301
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.  katerina.machackova@upol.cz  
Mgr. Hana Měrková  hana.merkova@upol.cz  58 844 3348
Mgr. Radek Mlíka, Ph.D.  radek.mlika@upol.cz  58 563 2830
Mgr. Anita Můčková, Ph.D.  anita.muckova@upol.cz  58 563 2835
Mgr. Marta Dus  marta.navarikova@upol.cz  58 563 2834
Mgr. Petra Grufíková  petra.grufikova@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Martina Jiráčková  martina.jirackova@upol.cz  58 585 2301
Mgr.et Mgr. Lucie Navrátilová  lucie.szmekova@upol.cz  58 844 2301
 58 844 3348
Mgr. Hana Ondráčková  hana.ondrackova@upol.cz  
Mgr. Luboš Spisar  lubos.spisar@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Jiří Stacho  jiri.stacho@upol.cz  58 844 3348
Mgr. Alena Svobodová  alena.svobodova@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Jakub Šichnárek, Ph.D.  jakub.sichnarek@upol.cz  58 563 2830
Mgr. Marek Tomsa  marek.tomsa@upol.cz  58 844 3348
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.  robert.vysoky@upol.cz  58 563 2830
Mgr. Kateřina Wolfová  katerina.hromadkova@upol.cz  58 844 3348
Mgr. Anna Garajová   anna.garajova@upol.cz  58 844 2426

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství nabízí ucelený systém vzdělávání v oboru ošetřovatelství - výuku bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu Ošetřovatelství. Bakalářský program je realizován ve studijním oboru Všeobecná sestra, magisterský program ve studijním oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech. Všechny tyto programy probíhají v prezenční a kombinované formě, stejně jako i ve formě celoživotního vzdělávání.

Vědecko-výzkumné aktivity ústavu jsou zaměřeny na oblasti: transformace kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester) v ČR, implementace standardizované ošetřovatelské terminologie NANDA International, NIC a NOC v ošetřovatelské péči v českém kontextu, uplatnění bazální stimulace v ošetřovatelské péči, specifika multikulturní péče, paliativní péče, péče o osoby se zdravotním postižením, využití praxe založené na důkazech v ošetřovatelské péči. Pro formální i neformální výměnu vědeckých poznatků ošetřovatelských profesionálů je pracovištěm organizována mezinárodní konference "Profesionalita v ošetřovatelství".

Ústav ošetřovatelství úzce spolupracuje s partnerskými vzdělávacími a vědeckými institucemi jak v České republice, tak i v zahraničí. Je členem mezinárodní organizace ENNE- European Network for Higher Education in Nursing a spolupracuje s mezinárodní ošetřovatelskou organizací Sigma Theta Tau na Virginia Commonwealth University v Richmondu, USA. 

Dokumenty a normy ÚO FZV v Olomouci

Sborník z konference Profesionalita v ošetřovatelství II.
Sborník z konference Profesionalita v ošetřovatelství III/1.
Sborník z konference Profesionalita v ošetřovatelství III/2.

Studijní materiály ke stažení

Sdělení přednostky Ústavu ošetřovatelství

 • FZV UP č. 1/2018 - Požadavek na vzhled pracovního oděvu pro studenty oboru zdravotnický záchranář na zdravotnické záchranné službě
 • FZV UP č. 3/2018 - Úřední hodiny pro studenty Ústavu ošetřovatelství FZV UP
 • FZV UP č. 2/2019 - Termíny Státních závěrečných zkoušek a přijímacího řízení 2019/2020

Metodický pokyn přednosty ÚO FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚO FZV UP v Olomouci

Personální obsazení

Přednosta
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.  zdenka.miksova@upol.cz  585 632 804
Zástupce přednosty pro výuku
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.  lenka.mazalova@upol.cz  585 632 814
Sekretářka
Mgr. Jitka Pistulková   jitka.pistulkova@upol.cz  585 632 802
Mgr. Šárka Rýznarová  sarka.ryznarova@upol.cz  585 632 819

Ostatní členové

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD.  stefania.andrascikova@upol.cz  58 563 2824
doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.  cestmir.cihalik@upol.cz  
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.  pavel.drac@upol.cz  58 844 2763
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.  drkala@centrum.cz  58 563 2820
doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.  elena.gurkova@upol.cz  58 563 2825
MUDr. Břetislav Bolard  bretislav.bolard@upol.cz  58 563 2883
MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.  jan.galuszka@upol.cz  58 563 2820
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA  dana.galuszkova@fnol.cz  58 563 2820
PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.  lenka.machalkova@upol.cz  58 563 2813
PhDr. Petr Matouch  petr.matouch@upol.cz  58 563 2883
PhDr. Eva Procházková, PhD.  ebinbio@gmail.com  
PhDr. Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.  jitka.tomanova@upol.cz  58 563 2824
Mgr. Ilona Antoníčková  ilona.antonickova@upol.cz  58 563 2824
Mgr. Jana Bermellová  jana.bermellova@fnol.cz  58 563 2820
Mgr. Tomáš Bortl, DiS.  tomas.bortl@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Libuše Danielová  libuse.danielova@fnol.cz  58 563 2820
Mgr. Marinella Danosová, DiS.  marinella.danosova@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Petra Kašparová  petra.kasparova@upol.cz  58 563 2824
Mgr. Světlana Kašubová  svetlana.kasubova@upol.cz  58 563 2824
Mgr. Olga Nádvorníková  olga.nadvornikova@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Radana Pěrůžková  radana.peruzkova@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Pavla Svobodová, DiS.  pavla.svobodova@upol.cz  58 563 2820
Mgr. Šárka Šaňáková Ph.D.  sarka.sanakova@upol.cz  58 563 2820
Mgr. Josef Škroch  josef.skroch@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Lenka Šáteková, Ph.D.  lenka.satekova@upol.cz  58 563 2821
Mgr. Blažena Ševčíková  blazena.sevcikova@upol.cz  58 563 2821
Mgr. Libuše Winklerová  libuse.winklerova@upol.cz  58 563 2824
Bc. Irena Mádrová  irena.madrova@upol.cz  58 563 2824

Ústav porodní asistence

Hlavním posláním je vzdělávat a vychovávat vysoce kvalifikované, samostatné, konkurenceschopné a trhem práce žádané porodní asistentky prostřednictvím erudovaných akademických pracovníků a dalších odborníků z klinické praxe.

Ústavem porodní asistence je realizován bakalářský studijní program Porodní asistence v prezenční i kombinované formě a navazující magisterský studijní program Intenzivní péče v porodní asistenci v prezenční i kombinované formě studia. Absolventi získají Osvědčení o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Výhledově bude připraven navazující magisterský studijní program zaměřen na vzdělávání, vědu a výzkum a porodní asistenci.

Vědecké zaměření

 • Implementace Mezinárodních klasifikačních systémů 3 N (NANDA International, NIC – Nursing Interventions Classificacion, NOC – Nursing Outcome Classificacion) do porodní asistence.
 • Výzkum v oblasti validizace terminologických komponent v péči porodní asistentky
 • Implementace multikulturních aspektů v porodní asistenci

Publikační aktivity

 • Publikování výsledků výzkumů ve vědeckých časopisech
 • Příprava studijních textů (distančních, skripta) pro posluchače porodní asistence

Příprava a realizace kurzů se zaměřením na předporodní přípravu těhotných žen a jejich rodin a výchovu k reprodukčnímu zdraví.

Dokumenty a normy ÚPA FZV UP v Olomouci

S účinností od 1. 10. 2014 vychází v platnost Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci a Příkaz přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci k zabezpečení docházky studentů oboru Porodní asistentka na přednáškách, seminářích a cvičení na ÚPA FZV UP v Olomouci.

Personální obsazení

Pověřená vedením ústavu
Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.  stepanka.bubenikova@upol.cz  58 563 2808
Zástupce přednosty pro školství
Mgr. Kateřina Janoušková  katerina.janouskova@upol.cz  58 563 2822
Sekretářka
Bc. Hana Vrbová  hana.vrbova@upol.cz  58 563 2801

Ostatní členové

Bc. et Mgr. Daniela Antony  daniela.antony@upol.cz  58 563 2822
Mgr. Marika Bajerová  marika.bajerova@upol.cz  58 563 2812
Mgr. Radmila Dorazilová  radmila.dorazilova@upol.cz  58 563 2812
Mgr. Renata Hrubá, Ph.D.  renata.hruba@upol.cz  58 563 2806
MUDr. Tomáš Kilián  tomas.kilian@upol.cz  58 563 2822
Prof. doc. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.  ludmila.matulnikova@upol.cz  58 563 2812
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  martin.prochazka@upol.cz  58 563 2850
doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.  alena.santava@iol.cz  
Mgr. et Mgr. Věra Šibravová  vera.sibravova@upol.cz  58 563 2822
MUDr. Radovan Vlk  radovan.vlk@upol.cz  

Ústav radiologických metod

Studijní obor Radiologická asistence (radiologický asistent ) patří mezi nové vysoce moderní obory prezenčního i kombinovaného bakalářského studia. Výuka radiologických asistentů probíhala v Olomouci více jak 50 let na Střední zdravotnické škole. Nyní je studium realizováno na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci.

Jde o prestižní obor s uplatněním absolventů všude tam, kde se využívá ionizující záření, magnetická rezonance nebo ultrazvuk k diagnostickému zobrazování a léčbě, tzn. ve zdravotnických zařízeních, veterinárních zařízeních a výzkumných laboratořích.

Studenti nejsou v průběhu studia ani v následném pracovním procesu, díky modernizaci přístrojové techniky, zatěžováni téměř žádnou radiací.

Absolvování studijního oboru umožní budoucí registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech EU.

Teoretická výuka probíhá v učebně radiologických metod, která je napojena na systém PACS (obrazový, archivační a komunikační systém), který umožňuje interpretaci právě uskutečněného vyšetření, nejen ve FNOL, ale i kdekoli ve světě.

Teoretická výuka poskytuje studentům znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytnutí adekvátní zdravotní péče v teoretických oborech a to především v anatomii, patologii, fyzice, které jsou následně aplikovány do klinických oborů např. do chirurgie, vnitřního lékařství a farmakologie.

Primárně jsou však studenti vzděláváni v odborných radiologických oborech jako jsou zobrazovací postupy, radiobiologie, radiační onkologie a nukleární medicína.

Praktická výuka a poté odborná souvislá praxe probíhá na pracovištích:

Radiologické kliniky

Během studia získávají studenti praktické dovednosti při práci s přístroji konvenční radiologie (RTG), která je ve FNOL již z 98% digitalizovaná, což umožňuje vyšetřujícímu asistentovi téměř okamžitě vidět výsledek provedeného vyšetření, ultrasonografie, počítačové tomografie a magnetické rezonance.

Kliniky nukleární medicíny

Na klinice nukleární medicíny se studenti setkávají s aplikací a výrobou radiofarmak, která se pacientům aplikují za účelem zobrazení nejen anatomických struktur, ale i k zobrazení morfologických změn.
Praktická výuka probíhá na nejmodernějších přístrojích, jakým je např. PET/CT v nové budově kliniky nukleární medicíny.

Onkologické kliniky

Zde se studenti učí manipulaci s lineárními urychlovači, práci na simulátoru a praktickým základům radioterapie nádorů.

Ústav radiologických metod FZVUP se spolu s Radiologickou klinikou FNOL podílí na pořádání odborných konferencí a seminářů.

Navazující magisterský studijní program Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

Od 1. 9. 2019 jako první v České republice otevíráme navazující magisterský studijní program v rámci specializace v radiodiagnostice studijní obor Zobrazovací technologie v radiodiagnostice v prezenční a kombinované formě studia.

Proč studovat tento obor:

 • Absolventi studijního programu budou připraveni k samostatnému výkonu činností radiologického asistenta se specializovanou způsobilostí definovanými v zákoně č. 201/2017 Sb.
 • Úspěšným absolvováním navazujícího magisterského studijního programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice splní absolvent podmínky stanovené vzdělávacím programem specializačního vzdělávání pro nelékařské pracovníky pro moduly Analogová a digitální skiagrafie, Zobrazování výpočetní tomografií, Zobrazování magnetickou rezonancí, Zobrazovací postupy intervenční radiologie a kardiologie a Zobrazování v mamární diagnostice.
 • Absolvent po splnění výkonu praxe v délce minimálně 1 rok z období šesti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby a splnění ostatních podmínek, může zažádat o získání specializované způsobilosti v oboru Zobrazovací technologie a splnění s označením odbornosti specialisty: Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku.

Personální obsazení

Přednosta
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA  jaroslav.vomacka@upol.cz  58 563 2882
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 15:00 hod.
Zástupce přednosty pro výuku
Marie Pavlíková  marie.pavlikova@upol.cz  58 844 3484
 58 563 2884
Konzultační hodiny: pátek 9:00 - 11:00 hod.
Sekretářka
Mgr. Lenka Stloukalová  lenka.stloukalova@upol.cz  58 563 2880

Ostatní členové

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.  milan.kaminek@fnol.cz  58 844 4284
Konzultační hodiny: středa 9:00 - 10:00 hod.
MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA.  vlastislav.sramek@fnol.cz  58 844 3497
 58 563 2884
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 9:30 hod.
MUDr. Miroslava Budíková, Ph.D.  miroslava.budikova@fnol.cz  58 844 4264
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:00 hod.
MUDr. Iva Metelková, Ph.D.  iva.metelkova@fnol.cz  58 844 4264
Konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:00 hod.
Mgr. David Gremlica  david.gremlica@fnol.cz  58 844 4312
Konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:00 hod.
MUDr. Yvona Klementová  yvona.klementova@fnol.cz  58 844 4686
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 – 10:00 hod.
MUDr. Radim Kovář  radim.kovar@seznam.cz  58 844 3480
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 9:00 hod.
MUDr. Jiří Kozák  dr.jurka@seznam.cz  58 844 3480
Konzultační hodiny: pondělí 8:30 – 9:30 hod.
MUDr. Vojtěch Prášil  prasil.vojtech@seznam.cz  58 844 3491
Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00 hod.
MUDr. Lucia Veverková  lucia.veverkova@fnol.cz  58 844 4736
Konzultační hodiny: středa 8:00 – 10:00 hod.
MUDr. Zuzana Vlachová  mailto:zuzana.vlachova@fnol.cz  
Konzultační hodiny: úterý 7:00 – 8:30 hod.
Ing. Petr Fiala  petr.fiala@fnol.cz  
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 hod.
Ing. Jiří Horalík, Dis.  jiri.horalik@fnol.cz  58 844 4263
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 hod.
Ing. Václav Novák  vaclav.novak@fnol.cz  58 844 4312
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod.
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.  jaroslav.ptacek@fnol.cz  58 844 3653
Konzultační hodiny: pátek 10:00 – 11:00 hod.
Ing. Petr Vybíral, Dis.  petr.vybiral@fnol.cz  58 844 4287
Konzultační hodiny: středa 11:00 – 12:00 hod.
Ing. Lenka Jonášová  lenka.jonasova@fnol.cz  
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod.
Mgr. Pavel Karhan  pavel.karhan@fnol.cz  58 844 4277
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod.
Mgr. Lada Skácelová, MBA.  lada.skacelova@fnol.cz  58 844 3481
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00 hod.
Bc. Kateřina Nováková, DiS.  katerina.novakova@fnol.cz  58 844 4595
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 – 11:00 hod.
Bc. František Odstrčil  frantisek.odstrcil@fnol.cz  58 844 3480
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 – 11:00 hod.
Bc. Pavla Strásenská, DiS.  pavla.strasenska@fnol.cz  58 844 4287
Konzultační hodiny: středa 8:00 – 9:00 hod.
Bc. Iveta Šinclová  iveta.sinclova@fnol.cz  58 844 4683
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 – 11:00 hod.
Bc. Martin Homola  martin.homola01@upol.cz  
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:00 hod.
Pavla Goldmannová  pavla.goldmannova@fnol.cz  58 844 4287
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:00 hod.
Miluše Tomaštíková  miluse.tomastikova@fnol.cz  58 844 4680
Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 11:00 hod.
Bc. Vladimíra Hildebrandtová, Dis.  vladka.hildebrandtova@fnol.cz  58 844 4683
Konzultační hodiny: středa 10:00 - 11:00 hod.
Bc. Tomáš Tichý  tichyt@vnol.cz  97 340 7022
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00 hod.

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče

Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče nabízí kvalifikační studium v programu Specializace ve zdravotnictví. Absolventi získají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v profesi zdravotnický záchranář.

Výuka je zaměřena na získávání potřebných odborných znalostí a praktických dovedností profilujících absolventy k týmové, samostatné a tvůrčí práci při výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Jsou připraveni pro výkon samostatných činností v rámci poskytování neodkladné péče a v souladu s platnou legislativou zabezpečovat specifickou ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám na základě vlastního posouzení a rozhodnutí nebo na základě pokynu lékaře. Jsou připraveni ke spolupráci s ostatními zdravotnickými i nezdravotnickými pracovníky v rámci integrovaného záchranného systému.  Dále jsou vedeni k dodržování zdravotnické etiky, k respektování osobnosti a práv pacientů, k dodržování standardů přednemocniční neodkladné péče, standardů ošetřovatelské péče a jsou připraveni k činnosti operačního řízení. Jsou schopni efektivně rozvíjet profesní obor, podílet se na vytváření tvůrčí atmosféry na pracovišti i v instituci, taktéž jsou schopni kritického myšlení s využitím principu Evidence Base Practice, což umožňuje systémově přistupovat k  řešení problémů.
Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče úzce spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.
Příprava a realizace kurzů se zaměřením na poskytování první pomoci.

Personální obsazení

Pověřená vedením ústavu
Mgr. Marinella Danosová, DiS.  marinella.danosova@upol.cz  58 563 2883
Zástupce přednosty pro výuku
Mgr. Radana Pěrůžková  radana.peruzkova@upol.cz  58 563 2883
Sekretářka
Ing. Jana Lakomá  jana.lakoma01@upol.cz  58 563 2883

Ostatní členové

doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.  pavel.drac@upol.cz  58 563 2822
MUDr. Břetislav Bolard  bretislav.bolard@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Tomáš Bortl, DiS.  tomas.bortl@upol.cz  58 563 2883
PhDr. Petr Matouch  petr.matouch@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Olga Nádvorníková  olga.nadvornikova@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Josef Škroch  josef.skroch@upol.cz  58 563 2883

Ústav společenských a humanitních věd

Ústav garantuje předměty všech studijních programů realizovaných FZV UP v Olomouci. Ke garanci ústavu patří studium v disciplínách psychologie a psychoterapie, etiky a filozofie, sociologie a sociálně-vědního výzkumu, edukací ve zdravotnických nelékařských profesích, včetně oblasti speciální pedagogiky a výuky cizích jazyků (anglický, německý a latinský).

Aktivity ústavu vedle výuky směřují také do výzkumné oblasti v disciplínách, které ústav vyučuje, a do jejich propagace odborné i laické veřejnosti. Je aktivním participantem na předkládaných projektech AZV MZČR a IGA UP v Olomouci. V rámci Celoživotního vzdělávání Ústav pořádá kurzy prezentující odborné poznatky z nelékařských zdravotnických disciplín, stejně jako konference věnované specializované edukaci.Členové ústavu přednáší na Univerzitě třetího věku.

Ústav společenských a humanitních věd sídlí od 5. 9. 2018 na adrese: Tř. Svobody 8, Olomouc, kde najdete pracovny akademických pracovníků ústavu a učebnu 3.13. Sekretářka Ústavu společenkých a humanitních věd sídlí na Fakultě zdravotnických věd, budova Teoretických ústavů, Hněvotínská 3, Olomouc.

Ústav provozuje psychologickou poradnu pro studenty FZV UP v Olomouci.

Personální obsazení

Přednosta
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.  sarka.vevodova@upol.cz  58 563 2863
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:30 – 10:30 hod.
Zástupce přednosty pro školství
Mgr. Radka Kozáková  radka.kozakova@upol.cz  
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:30 – 10:30 hod.
Sekretářka
Mgr. Pavlína Krystýnová  pavlina.krystynova@upol.cz  58 563 2827

Ostatní členové

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.  jiri.vevoda@upol.cz  58 563 2817
Konzultační hodiny: úterý 15:00 – 17:00 hod.
Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.  lukas.merz@upol.cz  58 563 2865
Konzultační hodiny: středa 9:30 – 11:10 hod.
PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D.  bronislava.grygova@upol.cz  58 563 2816
Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:30 hod. + dle dohody
Mgr. Zuzana Vaculčíková Sedláčková, Ph.D.  zuzana.sedlackova@upol.cz  58 563 2816
Konzultační hodiny:
Mgr. Vendula Techmannová  vendula.techmannova@gmail.com  58 563 2865
Konzultační hodiny:
Mgr. Hana Sobotková, Ph.D.  hana.sobotkova@upol.cz  58 563 2865
 
Mgr. Barbora Kvapilová, B.A.  barbora.kvapilova@upol.cz  58 563 2866
 
Mgr. Kamil Harvánek, Ph.D.   kamil.harvanek@upol.cz  
 
PhDr. Matthew John Sweney, Ph.D., M.A.,B.A.  matthewjohn.sweney@upol.cz  
58 563 2816
Konzultační hodiny: čtvrtek 15:30 – 16:30 hod. + dle dohody

Externisté

PaedDr. Miloslava Čecháčková  miloslava.cechackova@fnol.cz
Mgr. Milena Hessová Polívková  mil.pol@email.cz
Mgr. Naďa Petrová  nada.petrova@email.cz
PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.  barbara.pokorna@upol.cz

Ústav zdravotnického managementu

Ústav zdravotnického managementu garantuje a zabezpečuje výuku v navazujícím magisterském studijním programu Organizace a řízení ve zdravotnictví v prezenční a kombinované formě. Cílem studijního programu je připravit absolventy - zdravotnické pracovníky k výkonu řídících a organizačních funkcí ve zdravotnických a sociálních institucích a umožnit jim získat zdravotnickou specializaci vycházející z právních dokumentů pro zdravotnické pracovníky, vybavit je dovednostmi pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělávání.

Absolventi získají odbornost zdravotnické specializace – Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví. Uplatní se jako vedoucí pracovníci na různých manažerských úrovních ve zdravotnických či sociálních institucích. Mohou zastávat pozice specialistů v organizaci a řízení ve zdravotnictví dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., působit v pozicích např. staničních a vrchních sester, vedoucích porodních asistentek, vedoucích laborantů, vedoucího pracovníka rehabilitačního ústavu, lázní, domovů s pečovatelskou službou atd., případně i zastávat řídící funkce na krajských úřadech v odborech řízení zdravotnictví a administrativních či odborných pozicích zdravotnických pojišťoven atd.

Současně ústav zabezpečuje vzdělávání ekonomických, právnických a manažerských předmětů pro všechny studijní programy realizované na FZV UP.

Personální obsazení

Přednosta
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.  jana.janoutova@upol.cz  58 563 2861
Zástupce přednosty pro školství
Mgr. Petr Ambroz, Ph.D.  petr.ambroz@upol.cz  58 563 2861
Sekretářka
Mgr. Pavlína Krystýnová  pavlina.krystynova@upol.cz  58 563 2827

Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností

Ústav je odborným pracovištěm, které se zaměřuje na garanci a realizaci odborných předmětů a praktických dovedností studentů nelékařského zdravotnického zaměření. Je nezbytnou součástí fakulty podílející se na zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu realizovaného fakultou.

Pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření ústavu
Pracovníci útavu se zaměřují na problematiku somatického vývoje, pohybové aktivity a životního stylu dětí, mládeže a dospělé populace. Podílejí se na aktivitách v oblasti primární prevence podprůrně-pohybového aparátu a obezity u dětí a mládeže. Zaměřují se i na problematiku dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu a životním podmínkám. Organizují odborné semináře a konference. V odborných učebnách na speciálních modelech v rámci výuky i při samostudiu studenti procvičují činnosti v ošetřovatelství, porodní asistenci a první pomoci. Pracovníci ústavu podporují vědecko-výzkumnou činnost studentů a odborně se podílejí na vedení bakalářských a diplomových prací.

Personální obsazení

Přednosta
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz  58 563 2811
Zástupce přednosty pro školství
Mgr. Petra Pičmanová  petra.picmanova@upol.cz  58 563 2823
Sekretářka
Dagmar Pešátová  dagmar.pesatova@upol.cz  58 563 2823

Ostatní členové

RNDr. Jiří Holinka, Ph.D.  jiri.holinka@upol.cz  58 563 2823
MUDr. Jana Malinčíková, Ph.D.  jana.malincikova@upol.cz  58 844 2513
 58 563 2823
MUDr. Renata Machová  renata.machova@upol.cz  58 563 2811
MUDr. Peter Turcsányi  peter.turcsanyi@upol.cz  58 844 4305
Ing. Hana Střítecká Dis., Ph.D.  hana.stritecka@upol.cz  58 563 2823
MUDr. Ivana Wurstová    58 563 2823
MUDr. Monika Žurková, Ph.D.  monika.zurkova@upol.cz  58 844 4732

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.