Přijímací řízení BcMgr

Aktualizované podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022

S odvoláním na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje vysokým školám v mimořádných situacích upravit vyhlášené podmínky pro přijetí ke studiu, stanovit jiný termín, rámcový obsah nebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky, došlo k úpravě přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022.
 
Abychom předešli možným termínovým kolizím v případě posunu termínů maturit, došlo k přesunu termínů písemných testů do víkendových dnů, a to na 5. 6. a 6. 6. 2021. Dále došlo u písemných testů ke kvantitativním změnám (snížení počtu otázek v testu a tomu odpovídající snížení časových limitů a hranic pro splnění podmínek přijímací zkoušky).Přijímací zkoušky se uskuteční prezenční formou.
 
Rámcový obsah přijímacích zkoušek zůstává beze změn, tj. doporučené okruhy k přípravě na přijímací zkoušky zveřejněné na webových stránkách fakulty zůstávají v platnosti.
 
Aktualizované podmínky přijímacího řízení naleznete zde.

 

Termíny přijímaciho řízení

Termín podání elektronické přihlášky do: 15. března 2021 (v případě studijního programu Zdravotnické záchranářství do 31.3.2021 )

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Upozorňujeme uchazeče, že budou zaregistrovány jen řádně podané e-přihlášky s uhrazeným administrativním poplatkem.

 

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie   5. června 2021
Radiologická asistence   5. června 2021
Ergoterapie   5. června 2021
Pediatrické ošetřovatelství   5. června 2021
Ochrana a podpora zdraví*   5. června 2021
Všeobecné ošetřovatelství*   5. června 2021
Porodní asistence*   5. června 2021
Zdravotnické záchranářství 1. kolo (písemný test)* 5. června 2021
  2. kolo (test fyzické zdatnosti) 18. června 2021
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Ochrana a podpora zdraví   6. června 2021
Všeobecné ošetřovatelství   6. června 2021
Porodní asistence   6. června 2021
Zdravotnické záchranářství 1. kolo (písemný test)* 6. června 2021
  2. kolo (test fyzické zdatnosti) 18. června 2021
Navazující magisterské studium
Aplikovaná fyzioterapie   6. června 2021
Ošetřovatelská péče v interních oborech   6. června 2021
Intenzivní péče v porodní asistenci   6. června 2021
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice   6. června 2021
Organizace a řízení ve zdravotnictví*   6. června 2021

 * Upozornění pro uchazeče o bakalářské studijní obory: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářských studijních oborů, vykonají přijímací zkoušku 6. června 2021.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní programy shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních programů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní programy, na které podal přihlášku.

Poplatky

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Doplňující informace

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.

Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.
 

Doplňující informace pro uchazeče o studium.

Posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám