Přijímací řízení DSP

Přijímací řízení na ak. rok 2023/2024 - Ošetřovatelství

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu P0913D360001 Ošetřovatelství (standardní doba studia 4 roky).

Termín přijímacího řízení

Předpokládaný termín: 20. 6. 2023

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 10

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou).

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

 • prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)
 • ověření znalostí k tématu disertační práce
 • ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma

Kritéria hodnocení:

 • odpovídající úroveň odborných znalostí
 • předpoklady pro samostatnou výzkumnou práci (schopnost uchazeče tvůrčím způsobem hledat a formulovat řešení výzkumné problematiky)

Vstupní požadavky

 • Absolutorium magisterských programů Ošetřovatelství, specializací ve zdravotnictví, případně absolutorium pregraduálního vysokoškolského studia jiných fakult nebo vysokých škol uchazečů, kteří se profilují v ošetřovatelství.
 • Splnění podmínek přijímacího řízení.

Uchazeč o studium si vybírá jedno z vypsaných témat disertačních prací a uvede je v přihlášce ke studiu - zvolení tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky.

Témata disertačních prací na akademický rok 2023/2024

Termín podání elektronické přihlášky: 1. 11. 2022 - 31. 5. 2023

Požadované náležitosti a přílohy je nutné zaslat v tištěné podobě do 1. 6. 2023 na adresu:

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje)
 • rozsah projektu 5 – 10 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč/přihláška
(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Přijímací řízení na ak. rok 2023/2024 - Ochrana a podpora zdraví

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu Ochrana a podpora zdraví (standardní doba studia 4 roky).

Termín přijímacího řízení

Termín přijímacího řízení: 6. 9. 2023 od 10:00

DSP OPZ Harmonogram přijímacího řízení

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška. Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 10

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou).

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

 • Oblast ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
 • Základy epidemiologické metody práce (ukazatele výskytu onemocnění)
 • Ověření znalostí cizího jazyka
 • Vypracování návrhu výzkumného projektu

Kritéria hodnocení:

 • Zájem a motivace o studium
 • Odborné znalosti
 • Znalost cizího jazyka
 • Návrh výzkumného projektu

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Uchazeč o studium si v rámci přihlášky do doktorského studijního programu vybere téma dizertační práce pouze z vyhlášených témat. Zvolení vypsaného tématu dizertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky. V rámci každého vybraného doktorského studijního programu lze podat v daném akademickém roce pouze jednu přihlášku.

Témata dizertačních prací doktorského studijního programu Ochrana a podpora zdraví na akademický rok 2023/2024

Termín podání elektronické přihlášky: 1. 5. 2023 - 31. 7. 2023

Zkrácenou tištěnou verzi e-přihlášky včetně všech požadovaných náležitostí a příloh je nutné zaslat do 01. 08. 2023 na adresu:

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí
 • rozsah projektu 5 – 10 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč/přihláška
(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)