Senát FZV schválil obměněnou disciplinární komisi i anglický doktorský program

Ilustrační foto: Martin Višňa
Čtvrtek 22. říjen 2020, 8:20 – Text: Martin Višňa

Poprvé v novém akademickém roce se sešli senátoři fakulty zdravotnických věd. Obvyklé místo jednání vyměnili za větší učebnu a v rouškách a s patřičnými rozestupy schválili nové složení disciplinární komise či podmínky přijímacího řízení pro nový studijní program.

Obměna složení disciplinární komise byla na pořadu jednání ze dvou důvodů. „Současné komisi končí funkční období a dvě ze studentek ukončily své studium, bylo tedy nutné nominovat nové dva členy z řad studentů,“ vysvětlil předseda AS FZV Lukáš Merz s tím, že zbylé čtyři dosavadní členky souhlasily s pokračováním v práci v komisi. Disciplinárními přestupky studentů se tak komise bude nově zabývat ve složení Jana Vyskotová, Bronislava Grygová, Petra Pičmanová za akademické pracovníky a Renáta Váverková, Simona Konečná a Barbora Švábová za studenty.

V dalších „personálních“ hlasováních senátoři souhlasili s nominací Heleny Kisvetrové z Centra vědy a výzkumu coby staronové zástupkyně fakulty ve Sněmu Rady vysokých škol a Legislativní komise AS UP.

Na programu měl Akademický senát FZV UP také doplnění či novely tří řádů. V případě Volebního řádu AS FZV UP senátoři souhlasili s doplněním možnosti konat volby elektronicky, podobně přibude v Jednacím řádu Vědecké rady FZV UP možnost online účasti na jednání. Schválenou novelou Organizačního řádu FZV UP se pak rozšiřuje název Ústavu zdravotnického managementu o „ochranu veřejného zdraví“. Ústav by totiž od akademického roku 2021/2022 měl zabezpečovat výuku nového bakalářského programu Ochrana a podpora zdraví, s jehož podmínkami přijímacího řízení senátoři taktéž souhlasili. Program ještě čeká schválení Radou pro vnitřní hodnocení UP. „Současná situace ukazuje, že absolventi takového oboru v České republice zoufale chybí,“ dodala k připravovanému programu proděkanka Zdeňka Mikšová.

Novinku chystá fakulta zdravotnických věd i v nabídce doktorských studií. Předseda senátu přítomným připomněl výsledky letního hlasování per rollam, v němž byl schválen záměr anglického doktorského programu Nursing. O dalším možném rozvoji doktorských studií pak senátoři diskutovali – uvažuje se o programu Fyzioterapie. „Impulz vzešel zejména od našich absolventů, které prozatím musíme odkazovat jinam,“ zmínila Petra Gaul Aláčová z Ústavu klinické rehabilitace s tím, že nejprve chtějí případný záměr programu důkladně projednat s fakultou tělesné kultury a lékařskou fakultou.

V závěru zasedání se rozpoutala debata týkající se zpětné vazby od studentů k výuce v době epidemie a obecněji o komunikaci se studenty a také k ustanovení funkce studentského zástupce, který by měl „styčným důstojníkem“ mezi studenty a vedením fakulty. Nominace vhodného kandidáta pro tuto pozici je momentálně na členech Studentského spolku FZV, na který přišla na jednání senátu řeč ještě jednou. Senátorka a zároveň primářka Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Dana Galuszková totiž studentům poděkovala za organizaci Souboje fakult UP v bezplatném darování krve, který před nedávnem začal – psali jsme zde.

Zpět