Fakulta zdravotnických věd chystá oslavy 10. výročí svého vzniku

Repro: Žurnál UP
úterý 6. březen 2018, 12:30 – Text: Velena Mazochová

Deset let své existence si v tomto roce připomíná fakulta zdravotnických věd, která vznikla v roce 2008 jako nejmladší součást Univerzity Palackého. Významné výročí si připomene oslavami se zajímavým programem, které připravuje na první polovinu dubna a závěr května.

Hlavní oslavy spojené s významným milníkem v historii fakulty zdravotnických věd (FZV) i olomoucké univerzity se budou konat ve dnech 10.–12. dubna v historických prostorách UP a v sídle fakulty v areálu Teoretických ústavů LF na Hněvotínské ulici.

Stěžejní událostí jubilejního roku bude slavnostní konference k 10. výročí FZV UP, na kterou přijali pozvání mezinárodně uznávaní odborníci, s nimiž fakulta dlouhodobě spolupracuje v rámci výuky, vědy a výzkumu. Přednášky hostů z Velké Británie, Austrálie, Belgie, Itálie a Litvy budou věnovány oblastem fyzioterapie, radiologie a zobrazovacích metod, ošetřovatelství a porodní asistence. Součástí připravovaného programu bude také slavnostní zasedání Vědecké rady FZV a redakční rady časopisu Profese online, který fakulta vydává ve spolupráci s Vydavatelstvím UP. Dubnové oslavy uzavře slavnostní konference Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) a doktorského studia. Ve druhé polovině května završí připomenutí jubilea konference s mezinárodní účastí Profesionalita v ošetřovatelství.

Nejmladší a dynamická

Osmá fakulta Univerzity Palackého vznikla jako nejmladší fakulta olomoucké univerzity vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů z Lékařské fakulty UP 11. dubna 2008. Její historie ale sahá až do akademického roku 1992-1993, kdy byl poprvé otevřen bakalářský obor Ošetřovatelství. Prvních téměř sedm set studentů na ní začalo studovat v zimním semestru akademického roku 2008–2009. Od té doby si na FZV podalo přihlášku ke studiu bezmála 16 000 studentů. Celkem prošlo jejími posluchárnami více než 7 000 studentů a do dnešní doby studium úspěšně ukončilo přes 1 800 absolventů.

Z původních šesti ústavů tvoří nyní FZV osm pracovišť a přibyly také nové studijní obory - bakalářské studium Zdravotnický záchranář a navazující magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci. V současné době poskytuje fakulta také bakalářské studium v oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Radiologický asistent, navazující magisterský obor Ošetřovatelská péče v interních oborech i doktorský studijní program Ošetřovatelství. Výhledově hodlá nabídnout také bakalářské studijní obory Asistent ochrany veřejného zdraví, Ergoterapeut, anglický studijní program Fyzioterapie a rehabilitace a výuku předmětu Alternativní čínská medicína.

Vedle vzdělávání studentů pro potřeby reálné zdravotnické praxe se fakulta zaměřuje i na vědecko-výzkumnou činnost. Průkopnickou aktivitu v českém prostředí představuje zejména vznik fakultního Centra vědy a výzkumu v roce 2013, jehož činnost dokládá úspěšná účast v soutěžích o grantovou podporu. V oblasti výuky, vědy a výzkumu navázala fakulta za dobu svého působení mezinárodní spolupráci s více než 30 zahraničními univerzitami.

Od jara 2016 využívají fakultní pracoviště zázemí v rekonstruované budově Teoretických ústavů lékařské fakulty, kam se přestěhovala z původního sídla na třídě Svobody. K aktuálním cílům nynějšího vedení patří vybudování samostatné budovy fakulty v areálu LF a FNOL.

Etablovaná i ambiciózní

Podle současného děkana Jaroslava Vomáčky prokázala FZV jako jedna ze dvou samostatných fakult v České republice za svou krátkou historii životaschopnost a účelnost. „Její dosavadní dynamický vývoj dokládá stabilitu a růst ve výukové i ve vědecko-výzkumné činnosti. Mimořádná je i skutečnost, že v posledních letech zájem uchazečů o studium na FZV roste, a to i při neustále klesající demografické křivce,“ připomněl děkan. Kvalitní výuka a dobré uplatnění absolventů v praxi patří podle něj k nejsilnějším stránkám olomoucké FZV. „V rámci fakult podobného zaměření jsme výjimeční i v tom, že se u nás studují pouze nelékařské zdravotnické obory, zatímco na většině jiných univerzit jde o fakulty se sociálně-zdravotním zaměřením nebo o součásti fakult lékařských. Naším cílem je patřit k absolutní špičce a děláme pro to maximum,“ zdůraznil Jaroslav Vomáčka.

První děkankou FZV UP byla v roce 2009 jmenována Jana Marečková, která v březnu 2012 z funkce odstoupila. Výkonem jejích pravomocí děkana byla do konce čtyřletého funkčního období pověřena tehdejší proděkanka Věra Vránová. Současný děkan Jaroslav Vomáčka vede fakultu od roku 2013, kdy byl do jejího čela zvolen poprvé. Jeho druhé funkční období je vymezeno daty 1. 3. 2017 – 28. 2. 2021.

Studium nelékařských zdravotnických oborů v České republice nabízejí některé lékařské fakulty, ČVUT a Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nebo Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.