Výběrové řízení FZV UP na místa akademických pracovníků

Čtvrtek 17. září 2020, 14:21

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od 1. ledna 2021:

Přednosta/přednostka Ústavu radiologických metod

Počet obsazovaných míst: 1 
Výše úvazku: 0,50 tj. 20 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru radiologický asistent nebo blízce příbuzném oboru
 • vzdělání v oboru management výhodou
 • minimálně 5 let odborné praxe
 • minimálně 3 roky pedagogické praxe
 • osobnostní a profesní předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu
 • schopnost komunikace v některém ze světových jazyků

 

Přednosta/přednostka Ústavu klinické rehabilitace

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 0,50  tj. 20 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie nebo blízce příbuzném oboru
 • vzdělání v oboru management výhodou
 • minimálně 5 let odborné praxe
 • minimálně 3 roky pedagogické praxe
 • osobnostní a profesní předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu
 • schopnost komunikace v některém ze světových jazyků

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:

 • přihláška do výběrového řízení – s vyznačením pracovního místa, o jaké se ucházíte,
 • písemný návrh koncepce rozvoje a řízení pracoviště ve vzdělávací, tvůrčí a výzkumné  oblasti zaměřený na oblast financování pracoviště vč. personální strategie,
 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • strukturovaný životopis,
 • přehled projektové, vědecké a publikační činnosti,
 • osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Další požadavky na uchazeče společné pro všechny vypsané pozice:

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo, ve výjimečném případě, místa akademických pracovníků bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Termín podávání přihlášek je do 20.10. 2020. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně  na adresu: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, děkanát - personální a mzdový referát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Obálku označte „Výběrové řízení FZV“.

Předpokládaný termín výběrového řízení je stanoven na čtvrtek 19. 11. 2020.

Zpět