Cena děkana FZV za významnou publikační činnost

pátek 18. květen 2018, 11:40

Letošní cena děkana Fakulty zdravotnických věd za významnou publikační činnost byla udělena paní doc. PhDr. Heleně Kisvetrové, Ph.D. za publikaci "Comfort-supporting nursing activities for end-of-life patients in an institutionalised environment". Paní docentka Kisvetrová převzala ocenění z rukou děkana FZV při příležitosti oslav 10. výročí založení fakulty.

Odborný článek byl uveřejněn v Journal of nursing scholarship", který je významným impaktovaným periodikem v oblasti ošetřovatelství, a je také oficiálním časopisem mezinárodní organizace Sigma Theta Tau. Publikace popisuje výsledky rozsáhlého výzkumu probíhajícího v letech 2015 - 2017, který se zaměřil na zjištění míry využívání souborů ošetřovatelských aktivit podporujících jednotlivé dimenze komfortu pacienta v závěru života v institucionálním prostředí v České republice. Výzkumný soubor zahrnoval unikátní soubor 907 sester pracujících ve 49 institucích v devíti regionech ČR.

Výsledky studie ukázaly, že nejméně byla využívána aktivita "Dávat pacientovi najevo diskutovat o smrti" a nejvíce "Jednat s pacientem důstojně a s respektem". Nejvyšší míru využívání měl soubor ošetřovatelských aktivit zaměřených na fyzickou dimenzi komfortu, naopak nejnižší míru využívání měly aktivity související se sociální dimenzí komfortu pacienta. Výzkum potvrdil, že s výjimkou hospicových oddělení využívaly sestry ošetřovatelské aktivity za měřené na psychologický, duchovní a sociální komfort pacientů v závěru života méně často než aktivity související s fyzickým komfortem.

Cena děkana FZV za významnou vědeckou činnost se uděluje od roku 2014 a představuje prestižní ocenění vědeckých pracovníků fakulty.

Odkaz www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28869697