Studujte u nás

Studijní programy

Uchazečům o studium nabízí Fakulta zdravotnických věd studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Pro absolventy středních škol je určeno vysokoškolské studium bakalářské.

Bakalářský studijní program

Představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia se standardní délkou studia 3 roky. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventům bakalářského studijního programu se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.). Ve skupině bakalářských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia v oborech – Všeobecná sestra (prezenční/kombinované studium), Porodní asistentka (prezenční/kombinované studium), Fyzioterapie (prezenční studium), Radiologický asistent (prezenční studium) a Zdravotnický záchranář (prezenční studium).

V případě kombinovaných forem studia bakalářských studijních programů může být vyžadováno předchozí středoškolské  vzdělání v daném oboru, či předchozí praxe – bližší informace naleznou uchazeči v katalogu studijních oborů na webu UP a v části Přijímací řízení – Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu.

Pro absolventy bakalářského studia je určeno navazující magisterské studium.

Navazující magisterský studijní program

Představuje studium se standardní délkou 2 roky. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.). Ve skupině navazujících magisterských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční a kombinovaná forma studia), Intenzivní péče v porodní asistenci (prezenční a kombinovaná forma studia) a oboru Fyzioterapie.

Třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium

Doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Doktorský studijní program představuje studium se standardní délkou 3 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Fakulta zdravotnických věd uskutečňuje doktorský studijní program Ošetřovatelství. V současné době není přijímací řízení do doktorského studijního programu vyhlášeno. Bude tak učiněno po ukončení reakreditačního procesu.

Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

 

Informace o programech CŽV realizovaných v rámci akreditovaných studijních programů naleznete na Portálu CŽV: czv.upol.cz

Katalog studijních oborů

Podrobné informace o jednotlivých studijních oborech včetně požadavků přijímací zkoušky naleznete v katalogu studijních oborů.

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studium

Termíny přijímacího řízení

Termín podání elektronické přihlášky do: 28. února 2018

Tištěnou zkrácenou verzi e-přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí (viz dále v textu),  je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději: 1. března 2018,

a zaslat na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Upozorňujeme uchazeče, že budou zaregistrovány jen řádně podané e-přihlášky doplněné tištěnou zkrácenou verzí včetně požadovaných náležitostí (viz dále v textu) a s uhrazeným administrativním poplatkem.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie7. června 2018
Radiologický asistent7. června 2018
Všeobecná sestra*7. června 2018
Porodní asistentka*7. června 2018
Zdravotnický záchranář1. kolo (písemný test)7. června 2018
2. kolo (test fyzické zdatnosti)19. června 2018
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Všeobecná sestra8. června 2018
Porodní asistentka8. června 2018
Navazující magisterské studium
Fyzioterapie1. kolo (písemný test)28. května 2018
2. kolo (ústní test)11.-15. června 2018
Ošetřovatelská péče v interních oborech8. června 2018
Intenzivní péče v porodní asistenci8. června 2018

 * Upozornění pro uchazeče o bakalářské studijní obory: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářských studijních oborů, vykonají přijímací zkoušku v pátek 8. června 2018.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory včetně oboru Zdravotnický záchranář shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které podal přihlášku.

Doplňující informace

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.

Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Doplňující informace pro uchazeče o studium.

Poplatky

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
650,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu

Podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy v prezenční formě studia

 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
 • Fyzioterapie
 • Radiologický asistent
 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek navrhnout na přijetí maximálně 10 uchazečů/obor, a to pouze ty uchazeče, kteří ve šk. roce 2017/2018 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.
 2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro přijetí bez přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční (koncová) vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení posledního ročníku studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) nemohou být přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.
 3. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky předloží v termínu stanoveném děkanem fakulty doklad o úspěšném ukončení středoškolského studia, na základě kterého jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

U všech řádně podaných přihlášek na bakalářské studijní obory v prezenční formě studia je kontrolováno splnění či nesplnění kritérií uvedených v bodě 2, tj. není třeba podávat žádost o prominutí přijímací zkoušky.

Podmínky pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky

Týká se pouze oboru Zdravotnický záchranář.

1.      Děkan fakulty může prominout vykonání 1. kola přijímací zkoušky maximálně 10 uchazečům, a to pouze těm uchazečům, kteří ve šk. roce 2017/2018 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.

2.      Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení za 4. ročník studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují výše uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) jim nelze 1. kolo přijímací zkoušky prominout, obdrží pozvánku k vykonání 1. kola přijímací zkoušky. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.

3.      Uchazeči, kterým je prominuto vykonání 1. kola přijímací zkoušky obdrží  oznámení o této skutečnosti a pozvánku k vykonání 2. kola přijímací zkoušky (test fyzické zdatnosti). Na tyto uchazeče je pohlíženo při vyhodnocování celkových výsledků přijímací zkoušky (písemný test, test fyzické zdatnosti) jako na uchazeče se 100% úspěšností v 1. kole přijímací zkoušky včetně případné bonifikace za středoškolský prospěch.

Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám

Přijímací řízení - doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu P 5341 Ošetřovatelství (standardní doba studia 3 roky).

Termín přijímacího řízení

Přijímací řízení se uskuteční: 18. 6. 2018

Termín podání elektronické přihlášky: 14. 5. 2018

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.
Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Vstupní požadavky

Absolutorium magisterských programů:

 • Ošetřovatelství
 • Specializací ve zdravotnictví
 • Absolutorium pregraduálního vysokoškolského studia jiných fakult nebo vysokých škol uchazečů, kteří se profilují v ošetřovatelství.
 • Úspěšnost u přijímacích pohovorů.

Uchazeč o studium si vybírá jedno z vypsaných témat disertačních prací a uvede je v přihlášce ke studiu - zvolení tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky.

Témata disertačních prací na akademický rok 2018/2019

Termín podání elektronické přihlášky14. 5. 2018

Zkrácenou tištěnou verzi e-přihlášky včetně všech požadovaných náležitostí a příloh je nutné zaslat do 15. 5. 2018 na adresu: 

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje)
 • rozsah projektu 10 – 15 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 650,- Kč/přihláška
(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Doplňující informace

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 15 (prezenční nebo kombinovaná forma)

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)

Rámcový obsah přijímací zkoušky:
Znalosti k tématu disertační práce a znalosti z oboru
Ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma

Kritéria hodnocení:
Odpovídající úroveň odborných znalostí; Předpoklady pro samostatnou výzkumnou práci (schopnost uchazeče tvůrčím způsobem hledat a formulovat řešení výzkumné problematiky)

Den otevřených dveří

V sobotu dne 20. ledna 2018 proběhne Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických věd, a to v době od 09:00 do 14:00 hodin.

V prostorách vestibulu Teoretických ústavů LF budou poskytovány informace o studiu, podmínkách přijímacího řízení apod.

Zájemci budou mít možnost navštívit pracoviště fakulty, např. specializované odborné učebny, v nichž se  studenti zdravotnických oborů zdokonalují v péči o pacienta na lůžku a na speciálních figurínách, které simulují přirozené podmínky, procvičují např. správné zavedení flexibilní kanyly do žíly, péči o intubované pacienty, péči o různé druhy ran nebo o rodičku a novorozence.

Hlavní část programu proběhne v tzv. Malé pravé posluchárně za účasti vedení Fakulty zdravotnických věd (vstupy proběhnou v 09:30, v 10:30 hodin a ve 12:00 hodin).

Budova Teoretických ústavů LF se nachází v areálu Fakultní nemocnice na Hněvotínské ulici č.3 (tramvaj č. 1,4 a 6 - zastávka "Výstaviště Flora", dále ulicí Štítného přes světelnou křižovatku na ulici Hněvotínskou k hlavnímu vchodu do areálu Fakultní nemocnice; autobus MHD č.12, 19, 26 – zastávka "Dvořákova" či č. 21 zastávka "Lékařská fakulta").

Jízdní řád MHD naleznete na www.dpmo.cz. Návštěvníci Dne otevřených dveří mohou využít také bezplatnou autobusovou linku, jejíž trasa vede z hlavního nádraží ke všem osmi fakultám. Jízdní řád této linky naleznete zde: http://www.studuj.upol.cz/.

Přípravné semináře

Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

V akademickém roce 2017/2018 se budou konat přípravné semináře pro uchazeče o studium následujících studijních oborů.

 • Bakalářské studijní obory
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • navazující magisterské studium oboru Fyzioterapie

Bakalářské studijní obory

Datum konání: 21. dubna 2018

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Ústav porodní asistence, Hněvotínská 3, Olomouc (areál Fakultní nemocnice Olomouc), učebna bude upřesněna.

Program:

 • zahájení v 8:00 hodin
 • předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.

Přihlášky zasílejte do 16. dubna 2018 na níže uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu:

e-mail:  andrea.sperkova@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Ústav porodní asistence
Mgr. Andrea Šperková
Hněvotínská 3
77515 Olomouc

Účastnický poplatek činí 550 Kč.  

Platbu je třeba poukázat poštovní poukázkou či bankovním převodem do data uzávěrky příjmu přihlášek a kopii či sken dokladu o úhradě zaslat spolu s přihláškou. Upozorňujeme zájemce, že platbu nelze provést na místě v hotovosti. Originál dokladu o zaplacení vezměte s sebou v den konání kurzu. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu, uveďte prosím tuto skutečnost do přihlášky.

Údaje pro provedení platby:

Banka:Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 991000031
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka semináře
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Formulář přihlášky na přípravný seminář pro bakalářské studijní obory naleznete zde.             

Intenzivní péče v porodní asistenci

Datum konání: 24. dubna 2018

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Ústav porodní asistence, Hněvotínská 3, Olomouc (areál Fakultní nemocnice Olomouc), učebna bude upřesněna.

Program:

 • prezence od 7:45 hodin
 • zahájení v 8:00 hodin
 • předpokládané ukončení ve 14:00 hodin

Přihlášky zasílejte do 16. dubna 2018 na níže uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu: 

e-mail: andrea.sperkova@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Ústav porodní asistence
Mgr. Andrea Šperková
Hněvotínská 3
77515 Olomouc

Účastnický poplatek činí 550 Kč.

Platbu je třeba provést (poštovní poukázkou či bankovním převodem) do data uzávěrky příjmu přihlášek a kopii či sken dokladu o úhradě zaslat spolu s přihláškou. Upozorňujeme zájemce, že platbu nelze provést na místě v hotovosti. Originál dokladu o zaplacení vezměte s sebou v den konání kurzu. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu, uveďte prosím tuto skutečnost do přihlášky.

Údaje pro provedení platby:

Banka:Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 991000031
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka semináře
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Formulář přihlášky na přípravný seminář pro uchazeče o navazující magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci naleznete zde.  

Navazující magisterské studium oboru Fyzioterapie

Datum konání: 4. května 2018

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, učebna TD 2.550 (v prostorách dostavby Teoretických ústavů LF).

Program:

 • prezence od 10:00 hodin
 • zahájení v 10:30 hodin
 • předpokládané ukončení ve 14:00 hodin

Přihlášky zasílejte do 26. dubna 2018 na níže uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu: 

e-mail: renata.ludinova@upol.cz

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Ústav fyzioterapie
Hněvotínská 3
77515 Olomouc

Účastnický poplatek činí 500 Kč.

Platbu je třeba provést (poštovní poukázkou či bankovním převodem) do data uzávěrky příjmu přihlášek a kopii či sken dokladu o úhradě zaslat spolu s přihláškou. Upozorňujeme zájemce, že platbu nelze provést na místě v hotovosti. Originál dokladu o zaplacení vezměte s sebou v den konání kurzu. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu, uveďte prosím tuto skutečnost do přihlášky.

Údaje pro provedení platby:

Banka:Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: 991000081
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka semináře
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Formulář přihlášky naleznete zde.  

Přihláška ke studiu

Informace pro přijaté uchazeče

Zde naleznete pokyny a dokumenty pro uchazeče přijaté ke studiu (včetně včetně pozvánky k zápisu).

Pokyny pro uchazeče přijaté ke studiu.

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška:

 1. Převezmete si Vaše rozhodnutí o přijetí.

 2. Oznamte, zda ke studiu nastoupíte či nikoliv.

V případě, že ke studiu nastoupíte:

 1. Doložte úspěšné ukončení předchozího vzdělání (pokud tak již nebylo učiněno).

 2. Podejte žádost o vystavení identifikační karty UP.

 3. Podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích (v případě zájmu).

 4. Vyžádejte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 5. Dostavte se k zápisu ke studiu.

 

Podrobné informace naleznete v dokumentu: Informace pro uchazeče přijaté ke studiu.