Projekty a Granty

Pokyny pro podání projektu

Pokyny k formuláři Žádost o vyjádření vedení FZV UP v Olomouci k projektu

Tento formulář odevzdejte vždy, pokud chcete podat jakýkoli projekt (mimo projekty IGA UP, FRUP a IP projekty).

Navrhovatel projektu vyplní tento formulář, přiloží svůj podpis a podpis příslušného přednosty ústavu. Takto vyplněný formulář doručí 14 dní před podáním projektu v elektronické verzi (bez podpisů) na mail: irena.jedlickova@upol.cz a v písemné podobě s Vašim podpisem a podpisem Vašeho přednosty/ky na referát VaV. Vyjádření vedení k Vašemu navrhovanému projektu Vám bude doručeno co nejdříve.

Poskytovatelé grantů

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky byla zřízena 1. dubna 2014, je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republik, samostatnou účetní jednotkou a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Úkoly a činnosti AZV ČR

 • příprava programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů (dále jen „projekt“),
 • hodnocení a výběr návrhů projektů,
 • příprava podkladů pro poskytování účelové podpory projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
 • kontrola plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
 • hodnocení a kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů a kontrola jimi dosažených výsledků,
 • jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
 • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

 

AZV ČR zajišťuje podklady pro poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona, a to na projekty, ve kterých cíle a způsoby řešení v aplikovaném výzkumu stanovuje sám příjemce.

Grantová agentura České republiky GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Hospodaří samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. Cílem této agentury je financování vědeckých projektů základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně, podpora a další rozšiřování mezinárodní vědecké spolupráce v základním výzkumu, přispívá k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.

Odkaz na webové stránky Grantové agentury České republiky: GA ČR

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci skupin grantových projektů:

 • standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum
 • juniorské granty, které jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky (pracovní tým) a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR
 • mezinárodní grantové projekty (bilaterální), které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě bilaterálních dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány nezávisle u obou národních agentur
 • mezinárodní grantové projekty (LA granty), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu; na základě dohod mezi agenturami jsou návrhy projektů posuzovány pouze u jedné z národních agentur, druhá výsledky posuzování přijímá
 • postdoktorské projekty, jejichž smyslem je podpora projektů základního výzkumu mladých vědeckých pracovníků (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují)
 • projekty na podporu excelence v základním výzkumu, které jsou zaměřeny na špičkový základní výzkum, pro jehož uskutečnění nelze vytvořit podmínky v rámci existujících skupin grantových projektů GA ČR (v současné době se nové soutěže již nevyhlašují)

Operační program Výzkum, vývoj a vdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Na co se OP VVV zaměřuje?

•    zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.
•    snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
•     zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

 

Podrobněji o OP VVV

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV proto zahrnují:

a) Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání.

b) Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.

c) Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Identifikace problémů a potřeb ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání, stejně jako navazující definice specifických cílů pro OP VVV, je v klíčových bodech syntézou výsledků problémových analýz základních strategických dokumentů ČR doplněných řadou dalších specifických dokumentů a studií. Významné investice do produkce nových znalostí, zvýšeni kvality lidských zdrojů a propojovaní výzkumné a podnikové sféry v souladu s konceptem inteligentní specializace. Těmito kroky se urychlí strukturální posun České republiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívaní špičkových technologii, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a konkurenční výhody českých firem.

 

Věcné prioritní osy OP VVV

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Více informací naleznete zde:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021“ (BV III/2 – VZ) je realizován zadáváním jednotlivých veřejných zakázek na služby ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen „Program“). Program je zpracován v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“). Zadávání jednotlivých zakázek bude probíhat plně v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Posláním Programu je zajištění a podpora výzkumných potřeb státu (resp. orgánů státní správy) v oblasti bezpečnosti v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Priority“), platnou Bezpečnostní strategií ČR a navazuje na průběžná hodnocení naplňování Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015. Program tak přispěje k dosažení takové technologické, poznatkové, a technické úrovně, která umožní orgánům státní správy získat, udržovat, rozvíjet a osvojovat si specifické znalosti, nutné pro efektivní naplňování jejich role jako garantů bezpečnosti státu a jeho občanů.

Více informací zde: http://www.mvcr.cz/clanek/program-bv-iii-2-vs-program-bezpecnostniho-vyzkumu-pro-potreby-statu-2016-2021.aspx

Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci

IGA – soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci

Více informací naleznete zde: http://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/

Řešené projekty

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

RokNázev projektuPracoviště
2016Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demenceCVaVvíce
2016Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance - SONOBIRDIE MR TrialCVaVvíce
2017Morfologické charakteristiky aterosklerotického plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu a rizikem cévní mozkové příhodyCVaV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

Výzva

Název projektu

Řešitel za FZV

Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Univerzita Palackého jako kompexní vzdělávací instituce

Celouniverzitní projekt

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Výzva č. 02_16_015 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Obnova a modernizace IT infrastruktury UP

Celouniverzitní projekt

Martin Fasner

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000633Tým transferu technologií na UP v OlomouciCelouniverzitní projektMgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021

RokNázev projektuŘešitel
2016Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu.MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.
2017Dekontaminace zraněných osob

Koordinátor:
Mgr. Radka Filipčíková, PH.D., MBA, LL. M.

Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci

Číslo projektuNázev projektuŘešitel
IGA_FZV_2016_001Důstojnost seniorů z perspektivy sesterMgr. Šárka Šaňáková
IGA_FZV_2016_004Kvalita života po cévní mozkové příhodě bez trvalého motorického postiženíIng.Táňa Fadrná
IGA_FZV_2016_005Kvalita života a zátěž rodinných pečujícíchMgr. Radka Kozáková
IGA_FZV_2016_006Imaginace bipedální lokomoce v rehabilitaciMgr.Barbora Kolářová, Ph.D.
IGA_FZV_2016_007Somatické charakteristiky žen v průběhu těhotenství a jejich životní stylMgr. Renata Hrubá
IGA_FZV_2016_008Klinická validizace ošetřovatelské diagnózy NANDA – International Narušené procesy v rodině (00060) v oblasti komunitní péčeMgr. Soňa Loudová
IGA_FZV_2016_009Vliv kineziotapu na kvalitu chůze u pacientů po cévní mozkové příhoděMgr. Iveta Lerchová