Projekty a Granty

Pokyny pro podání projektu

Pokyny k formuláři Žádost o vyjádření vedení FZV UP v Olomouci k projektu

Tento formulář odevzdejte vždy, pokud chcete podat jakýkoli projekt (mimo projekty IGA UP a další interní projekty UP ).

Navrhovatel projektu vyplní tento formulář, přiloží svůj podpis a podpis příslušného přednosty ústavu. Takto vyplněný formulář doručí 14 dní před podáním projektu v písemné podobě s Vaším podpisem a podpisem Vašeho přednosty/ky na referát VaV. Vyjádření vedení k Vašemu navrhovanému projektu Vám bude doručeno co nejdříve.

Řešené projekty

Aktuálně řešené projekty na FZV.

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Číslo Název projektu Řešitel Doba
řešení
projektu
Více info
NU22-09-00021 Faktory ovlivňující kvalitu života u mladých
dospělých po ischemické cévní mozkové příhodě:
prospektivní studie u mladých pacientů
do 50 let v České republice
doc. Mgr. Elena Gurková, Ph.D. 1.5.2022 -
31.12.2025
Odkaz

Technologická agentura ČR

Číslo Název projektu Řešitel Doba
řešení
projektu
Více info
TQ01000289 Aplikace optimalizované well-being
strategie u zdravotníků
Mgr. Simona Dobešová
Cakirpaloglu, Ph.D.
1.7.2023 -
30.6.2026
Odkaz

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo Název projektu Řešitel za FZV Doba
řešení
projektu
Více info
CZ.02.01.01/00/22_008/0004587 Technologie za hranicí nanosvěta (TECHSCALE) doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D. 1.10.2023 -
30.6.2028
Odkaz

Národní plán obnovy pro vysoké školy

Číslo Název projektu Řešitel za FZV Doba
řešení
projektu
Více info
  Vzdělávání na UP 22+ edUP Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. 1.7.2022 -
30.6.2024
Odkaz

Program na podporu strategického řízení vysokých škol (PROPOST)

Cíl Název projektu Řešitel na FZV
Cíl 1 Flexibilní studium a vzdělávání Mgr. Anita Můčková, Ph.D.
Cíl 2 Podpora doktorandů doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Cíl 4 Optimalizace řízení lidských zdrojů doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
Cíl 7 Podpora společné identity Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
Cíl 8 Internacionalizace v globalizovaném světě doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.

Program na podporu strategického řízení vysokých škol byl vyhlášen pro řešení v letech 2022 – 2025.

 

Interní grantová agentura (IGA) Univerzity Palackého v Olomouci – projekty řešené v roce 2024

Číslo, kód Název projektu Řešitel
IGA_FZV_2024_001 Transkulturní adaptace škály Swallowing Quality of Life (SWAL-QoL) Mgr. Iva Volešová
IGA_FZV_2024_002 Hodnocení chůze a senzomotorického deficitu u pacientů po cévní mozkové příhodě PhDr. Barbora Kolářová, Ph.D.
IGA_FZV_2024_003 Soběstačnost v základních aktivitách denního života a deprese u geriatrických pacientů doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
IGA_FZV_2024_004 Metodologické přístupy k evaluaci socioekonomických aspektů trhu práce ve zdravotnictví doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
IGA_FZV_2024_005 Terapie suchou jehlou funkčních vertebrogenních pohybových poruch doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
IGA_FZV_2024_006 Kvalita a bezpečnost pacientů při poskytování ošetřovatelské péče Mgr. Daniela Bartoníčková
IGA_FZV_2024_007 Změna frekvence polohování na základě stanovení rizika rozvoje dekubitů v závislosti na tělesném složení, nutričním stavu a komorbiditách u 65letých starších mužů a žen hospitalizovaných na interním oddělení Mgr. Aneta Hujová
IGA_FZV_2024_008 Kvalita života pacientů s Parkinsonovou nemocí Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.
IGA_FZV_2024_009 JProfesionalizace praxe laktačního poradce Mgr. Adéla Švestková

Ukončené projekty

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Číslo Název projektu Řešitel Doba řešení projektu Více info
NU20-07-00100 Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demence doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. 1.5.2020 -
31.12.2023
Odkaz
NU20-09-00119 Možný vliv aterosklerózy na rozvoj demence doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D. 1.5.2020 -
31.12.2023
Odkaz
17-31016A Morfologické charakteristiky aterosklerotického plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu a rizikem cévní mozkové příhody Spoluřešitel: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 1.4.2017 -
31.12.2020
Odkaz
16-28628A Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demence doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D. 1.4.2016 -
31.12.2019
Odkaz
16-29148A Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance – SONOBIRDIE MR Trial Spoluřešitel: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO 1.4.2016 -
31.12.2019
Odkaz

Zapojení do programů financovaných v rámci programu Erasmus+

Číslo Název projektu Koordinátor Doba
řešení
projektu
Více info
2021-1-RO01-KA220-HED-000032108 Connected4Health Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. 1.1.2022 -
1.1.2024
Odkaz
2018-1-CZ01-KA203-048150 Healthcare Language Learning Programme – HELP 2 Mgr. Lukáš Merz, Ph.D. 1.11.2018 -
30.4.2021
Odkaz
2014-1-ESO1-KA203-004735 HELP, Healthcare Language Learning Programme MUDr. Jan Galuszka, Ph.D. 1.4.2014 -
31.8.2017
Odkaz

Zapojení do Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021

Číslo Název projektu Řešitel Doba
řešení
projektu
Více info
VH20162017005 Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL. M. 1.5.2016 -
31.6.2017
Odkaz
VH20172020011 Dekontaminace zraněných osob Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL. M. 1.1.2017 -
31.7.2021
Odkaz

Projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

Číslo Název projektu Řešitel za FZV Doba
řešení
projektu
Více info
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259 Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D. 1.1.2020 -
31.12.2022
 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296 Zkvalitnění studijního prostředí Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D. 1.1.2020 -
31.12.2022
 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000633 Tým transferu technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL. M. 1.4.2016 -
31.3.2019
 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337 Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 1.5.2017 -
30.4.2021
 

Projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Číslo, kód Název projektu Spoluřešitel Doba
řešení
projektu
Více info
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012446 Hemodynamický fantom jako nástroj výzkumu a vývoje v diagnostice nestabilního ateromu prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO 1.9.2018 -
28.2.2021
Odkaz

Cílem projektu je vývoj nových diagnostických metod pro detekci nestabilních arteriálních plátů (bioreaktor) a vývoj nástroje (simulátor) pro další vývoj diagnostické kontrastní látky detekující nestabilní pláty (další etapa vývoje, která není součástí tohoto projektu). Cíl bude uskutečněn pomocí sběru potřebného počtu vzorků biologického materiálu odebraného v rámci operačních zákroků, zvládnutí metodiky kryoprezervace, logistiky odběru a uskladnění, dále sestrojení adekvátního mechanického modelu včetně zachování vlastností aterosklerotického plátu a rovněž provedení pilotních experimentů s nanočásticemi za účelem detekce patologických struktur. Plánovanými hlavními výsledky projektu dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a závazným ukazatelem projektu jsou dva prototypy - konkrétně pulzní perfuzní bioreaktor (vč. SW a HW) a simulátor oběhu (vč. SW a HW). Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Juniorské granty Univerzity Palackého v Olomouci

Číslo Název projektu Řešitel za FZV Doba
řešení
projektu
Více info
JG_2019_004 The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence MUDr. Martin Roubec, Ph.D. 1.1.2019 -
31.12.2021
Odkaz

Doktorská studentská grantová soutěž na Univerzitě Palackého v Olomouci

Číslo Název projektu Řešitel za FZV Doba
řešení
projektu
Více info
DSGC-2021-0033 Implementation of the International SLIPPS Project (Shared LearnIng from Practice to improve Patient Safety) in the Czech Healthcare Students' Practical Training Mgr. Bc. Daniela Javornická 1.1.2022 -
31.12.2022
Odkaz

Podpora mobility výzkumných pracovníků v rámci mezinárodní spolupráce

Číslo Název projektu Řešitel Doba
řešení
projektu
Více info
8JCH1079 Standardizace provádění elektroakupunktury a kognitivní rehabilitace ve studii EFECTA doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D. 1.1.2019 -
31.12.2020
Odkaz

Program Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví

Číslo Název projektu Řešitel Doba
řešení
projektu
Více info
18/23/PPZ Význam edukace pro zlepšování
zdravého životního stylu v průběhu
těhotenství a po porodu
prof. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD. 1.3.2023 -
31.12.2023
 

Interní grantová soutěž (IGS) Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci – projekty řešené v roce 2022

Číslo, kód Název projektu Řešitel  
IGS_FZV_22001 Respirační trénink u dětí s adenoidní vegetací po adenotomii Mgr. Anita Můčková, Ph.D.  
IGS_FZV_22002 Vytvoření standardizovaného Testu soběstačnosti v běžných denních činnostech Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.  
IGS_FZV_22003 Vybrané infekční nemoci a jejich dopady na populaci žen v ČR za období 2012-2021 doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.  
IGS_FZV_22004 Zjištění možností komplexního přístupu ke zlepšení kvality života u populace vyššího věku Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.  

Interní grantová agentura (IGA) Univerzity Palackého v Olomouci

Projekty v rámci Institucionálního plánu UP v Olomouci

Poskytovatelé grantů

Přehled a popis poskytovatelů grantů.

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) byla zřízena 1. dubna 2014, je organizační složkou státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.

Odkaz na webové stránky: AZV ČR

Úkoly a činnosti AZV ČR

 • příprava programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů (dále jen „projekt“),
 • hodnocení a výběr návrhů projektů,
 • příprava podkladů pro poskytování účelové podpory projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,
 • kontrola plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové podpory,
 • hodnocení a kontrola průběhu řešení a plnění cílů projektů a kontrola jimi dosažených výsledků,
 • jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem,
 • spolupráci s obdobnými zahraničními agenturami.

AZV ČR zajišťuje podklady pro poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona, a to na projekty, ve kterých cíle a způsoby řešení v aplikovaném výzkumu stanovuje sám příjemce.

Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.
V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

Odkaz na webové stránky: GA ČR

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci následujících skupin grantových projektů:

 • Standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zaměřené na základní výzkum.
 • Juniorské grantové projekty jsou zaměřeny na vytvoření příležitosti pro excelentní mladé vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením; jejich cílem je oživit současnou strukturu základního výzkumu v ČR.
 • Mezinárodní grantové projekty (LA), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“, jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje tento typ mezinárodní kooperace vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), Rakousko.
 • Mezinárodní grantové projekty (bilaterální) jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:
  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
  • National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan
  • São Paulo Research Foudation (FAPESP)
  • Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
 • Projekty na podporu ERC žadatelů, jejichž účelem je napomoci vědcům k nabytí zkušeností a zvýšení úspěšnosti při získávání finančních prostředků ze struktur Evropské unie a posílit excelenci v základním výzkumu v ČR.
 • EXPRO projekty, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy a také napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC a umožnit tak nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Odkaz na webové stránky: OP VVV

Na co se OP VVV zaměřuje?

•    zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.
•    snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce.
•     zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

 

Podrobněji o OP VVV

Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který kvalifikovaná pracovní síla představuje klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému naší země. Oblasti intervencí OP VVV proto zahrnují:

a) Podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání.

b) Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce.

c) Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.

Identifikace problémů a potřeb ČR v oblastech výzkumu a vzdělávání, stejně jako navazující definice specifických cílů pro OP VVV, je v klíčových bodech syntézou výsledků problémových analýz základních strategických dokumentů ČR doplněných řadou dalších specifických dokumentů a studií. Významné investice do produkce nových znalostí, zvýšeni kvality lidských zdrojů a propojovaní výzkumné a podnikové sféry v souladu s konceptem inteligentní specializace. Těmito kroky se urychlí strukturální posun České republiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívaní špičkových technologii, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a konkurenční výhody českých firem.

 

Věcné prioritní osy OP VVV

PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků

PO2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (EFRR/ESF) – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (ESF) – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Technologická agentura České republiky

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Odkaz na webové stránky: TA ČR

Odkaz na: Harmonogram veřejných soutěží 2019

Přehled programů TA ČR:

 • Program Alfa se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.
 • Program Beta2 je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací.
 • Program Gama je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.
 • Program Delta2 je zaměřen na mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů.
 • Program Epsilon je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách, zejména v těchto prioritních oblastech: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů, Prostředí pro kvalitní život.
 • Program Omega je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky.
 • Program Zéta je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let.
 • Program Éta podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů: využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.
 • Cílem programu Théta je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na: podporu projektů ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi, podporu dlouhodobých technologických perspektiv.
 • Program Kappa je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech.
 • Program Národní centra kompetence je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu (doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2022).

Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci

IGA – soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci

Více informací: http://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/

Rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu na Univerzitě Palackého v Olomouci

FRUP – vnitřní soutěž na podporu projektů v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci

Více informací: http://www.psup.cz/frup-rozvojove-projekty/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)