Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

 Více...

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (8 zástupců) a studenty (4 zástupci). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Složení akademického senátu

Předseda
Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.  sarka.sanakova@upol.cz
1. místopředseda - za komoru akademických pracovníků
Mgr. Marinella Danosová, DiS.  marinella.danosova@upol.cz
2. místopředseda - za komoru studentů
Hana Mrnuštíková  hana.mrnustikova01@upol.cz

Komora akademických pracovníků

Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
e-mail: sarka.sanakova@upol.cz

 

Mgr. Marinella Danosová, DiS.
Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče
e-mail: marinella.danosova@upol.cz

 

Mgr. Daniela Bartoníčková
Ústav ošetřovatelství
e-mail: daniela.bartonickova@upol.cz

 

Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd
e-mail: daniela.bartonickova@upol.cz

 

Mgr. Petra Gaul Alačová, Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace
e-mail: petra.gaul@upol.cz

 

Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.
Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví
e-mail: ondrej.machaczka@upol.cz

 

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
e-mail: lenka.mazalova@upol.cz

 

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace
e-mail:jana.vyskotova@upol.cz

 

Studentská komora

Hana Mrnuštíková
Všeobecné ošetřovatelství 2. ročník
e-mail: hana.mrnustikova01@upol.cz

 

Antonín Kolman
Zdravotnické záchranářství 1. ročník
e-mail: antonin.kolman01@upol.cz

 

Viktor Němec
Všeobecné ošetřovatelství 1. ročník
e-mail: viktor.nemec01@upol.cz

 

Barbora Uhmanová
Fyzioterapie 3. ročník
e-mail: barbora.uhmanova01@upol.cz

 

Ekonomická komise

Předseda:
Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
e-mail: petra.gaul@upol.cz

Členové:
Ing. Irena Jedličková
e-mail: irena.jedlickova@upol.cz

Mgr. Romana Klášterecká
e-mail: romana.klasterecka@upol.cz

Legislativní komise

Předseda:
Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.
e-mail: ondrej.machaczka@upol.cz

Členové:
Doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.
e-mail: alena.petrakova@upol.cz

Mgr. Jozef Machek
e-mail: jozef.machek01@upol.cz

Studentský zástupce FZV

Studentský zástupce funguje jako spojovací článek mezi studenty a vedením fakulty, naslouchá potřebám studentů, zprostředkovává jejich názory a návrhy. Studentský zástupce mimo jiné úzce spolupracuje se studentskými senátory AS FZV a podílí se na zlepšování studijního prostředí.

Bc. Simona Konečná
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1. ročník
e-mail: zastupcefzv@upol.cz

 

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity. Vědecká rada schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem. Vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Aktuality

Termíny zasedání VR FZV UP

Nejbližší zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd je předběžně plánováno na jaro 2024.

 

Zápisy zasedání

2018

2017

Složení vědecké rady

Předseda:
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
 
Interní členové:
doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.
prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.


Externí členové:
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. (ZSF JČU v Českých Budějovicích)
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. (JLF v Martine, UK v Bratislave)
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. (FZS Univerzity Pardubice)
Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (ZSF JČU v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. (LF Ostravské univerzity)
doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. (FZS Univerzity Pardubice)
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. (SZU v Bratislave)
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. (JLF v Martine, UK v Bratislave)
doc. PhDr. Michal Vostrý, Ph.D. (FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (FVP Slezské univerzity v Opavě)
PhDr. Marek Zeman, Ph.D. (ZSF JČU v Českých Budějovicích)

Disciplinární komise

Složení disciplinární komise

Předseda
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D. Ústav klinické rehabilitace FZV
Administrátorka
Mgr. Lenka Stloukalová  
Akademičtí pracovníci
JUDr. Karel Vítek Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví
Mgr. Petra Pičmanová, Ph.D. Ústav preklinických oborů FZV
Studenti
Mgr. Eva Prušová DSP Ošetřovatelství
Bc. Jitka Hanousková Organizace a řízení ve zdravotnictví, NMgr.
Tereza Hrdličková Všeobecné ošetřovatelství, prezenční forma, 2. ročník

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu, tajemník fakulty a vedoucí studijního oddělení.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)