Ústavy

Ústav klinické rehabilitace

Zajišťuje po pedagogické a manažerské stránce studijní program Fyzioterapie v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia v prezenční formě, studijní program Ergoterapie v bakalářském stupni studia v prezenční formě, bakalářský studijní program v anglickém jazyce Physiotherapy v prezenční formě a doktorský studijní program Aplikovaná klinická rehabilitace.

Studijní program Fyzioterapie je zaměřen na vzdělávání fyzioterapeutů pro rehabilitační praxi ve všech fázích procesu léčby, včetně prevence. Absolventi jsou schopni pracovat ve všech typech zdravotnických zařízení, ve kterých je nabízena fyzioterapie, fyzikální léčba nebo léčebná rehabilitace v širším kontextu. Jsou schopni vyšetření základních motorických funkcí u nejčastějších patologických kategorií, včetně posouzení jednotlivých úrovní soběstačnosti a psychomotorických funkcí. Podílejí se na stanovení celkové strategie a případných limitů fyzioterapie a stanovení rehabilitačního plánu pacienta. Podílejí se na tvorbě standardů pohybové terapie, spolupracují s technicko-protetickými odborníky při řešení následků porušené nebo ztracené funkce u pacientů pomocí kombinace funkčního terapeutického přístupu a technických, protetických nebo jiných ortopedických kompenzačních pomůcek nebo náhrad.

Studijní program Ergoterapie je podobor léčebné rehabilitace, zabývající se prevencí a léčbou pohybově-intelektuálních funkcí s cílem dosáhnout a udržet samostatnost jedince v běžných denních, pracovních, volnočasových a sociálních aktivitách. Specializací ergoterapeutů je zejména oblast jemné a komunikační motoriky. Absolventi se mohou uplatnit ve všech typech zdravotnických, speciálně školských a sociálních zařízeních i ve firmách zabývajících se biomedicínskou technikou, protetikou a ortotikou a ergonomií.

Ústav klinické rehabilitace nabízí a zajištuje doktorský studijní program (DSP) Aplikovaná klinická rehabilitace, který je zaměřený na vzdělávání odborníků v aplikované klinické rehabilitaci. Tento program připravuje studenty pro vědecko-výzkumnou činnost, projektování a vývoj nových terapeutických metod a intervencí v oblastech jako fyzioterapie, ergoterapie a medicínská rehabilitace. Hlavním cílem je zlepšit klinickou rehabilitační praxi a podporovat aktivní životní styl pro dlouhodobé zdraví. Program klade důraz na multidisciplinární přístupy a vývoj inovací pro prevenci a rehabilitaci zdraví. Absolventi DSP získají titul Ph.D. po úspěšném absolvování studijních povinností a obhajobě disertační práce. Studijní program probíhá v českém jazyce a anglickém jazyce pro mezinárodní doktorandy.

Vědecko-výzkumnými aktivitami členů ústavu jsou klinická a přístrojová objektivizace pohybových funkcí a dysfunkcí, či kvantitativní interpretace účinnosti fyzioterapeutických postupů. Příkladem jsou projekty s názvy Objektivizace modifikovaného senzorického vstupu v klinické rehabilitaci, Hodnocení somatické a neuromuskulární zralosti předčasně narozených dětí pomocí vybraných škál, Objektivizace využití účelových pohybů, observace a představy pohybu v rehabilitaci, Objektivizace svalových synergií ideomotorických funkcí horní končetiny, které jsou řešeny v rámci soutěží Studentské grantové soutěže UP.

Výzkumné pracoviště Ústavu klinické rehabilitace

Kineziologická laboratoř

Ústav klinické rehabilitace fakulty ve spolupráci s Oddělením rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc disponuje v ČR zcela unikátním vybavením pro analýzu motorických funkcí. Kineziologická laboratoř je vybavena dynamickým posturografem NeuroCom, povrchovými elektromyografy (Noraxon MyoSystem 1400 a TeleMyo a Delsys Trigno). V nedávné době byla měřící technika rozšířena o pohyblivé chodníky se zabudovanou silovou plošinou C-Mill a Zebris, které slouží k objektivizaci hodnocení krokového cyklu, umožňují měřit rychlost chůze, délku kroku, šířku kroku a silové veličiny během chůze včetně chůze přes překážky, které jsou simulované zpětnou videoprojekcí. K názorné prezentaci prací vědeckých pracovníků laboratoře a studentů, průběhu vlastních kineziologických studií a snadnější interpretaci výsledků měření, je k dispozici několik videokamer, které jsou navíc kompatibilní s elektromyografem, pro synchronizované snímání elektromyografického signálu a obrazu. Specializované přístrojové vybavení kineziologické laboratoře je v současné době v České republice ojedinělé, nabízí studentům a akademickým pracovníkům jedinečnou praktickou zkušenost s širokým spektrem objektivizačních prostředků a možnost jejich uplatnění pro analýzu motorických funkcí v praxi.

Personální obsazení

Přednosta
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA  petr.konecny@upol.cz  58 563 2830
Zástupce přednosty pro výuku
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.  jana.vyskotova@upol.cz  58 563 2834
Sekretariát
Renáta Ludínová  renata.ludinova@upol.cz

 58 563 2832

Ing. Markéta Nosková  marketa.noskova@upol.cz

 58 563 2833

Ostatní členové

doc. MUDr. Ivanka Vlachová  ivanka.vlachova@upol.cz  58 563 2832
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.  robert.vysoky@upol.cz  58 563 2832
MUDr. Stanislav Horák, Ph.D., MBA  stanislav.horak@upol.cz 58 844 3644
MUDr. Petr Kolář, Ph.D.  petr.kolar@upol.cz  58 844 5197
RNDr. Milan Elfmark  milan.elfmark@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.  petra.gaul@upol.cz  58 563 2835
Mgr. Věra Jančíková, Ph.D.  vera.jancikova@upol.cz  58 844 5943
PhDr. Romana Holaňová  romana.holanova@upol.cz  58 563 2832
PhDr. Barbora Kolářová, Ph.D.  barbora.kolarova@upol.cz  58 844 2301
Mgr. Radek Mlíka, Ph.D.  radek.mlika@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Anita Můčková, Ph.D.  anita.muckova@upol.cz  58 563 2826
Mgr. Alena Svobodová, Ph.D.  alena.svobodova@upol.cz  58 563 2834
Mgr. Jakub Šichnárek, Ph.D.  jakub.sichnarek@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Libor Bartejs  libor.bartejs@upol.cz  58 844 3348
Mgr. Lenka Fasnerová  lenka.fasnerova@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Anna Garajová  anna.garajova@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Hana Haltmar  hana.haltmar@upol.cz 58 844 2301
Mgr. Miroslav Haltmar  miroslav.haltmar@upol.cz 58 844 4468
Mgr. Barbora Hrubišová  barbora.hrubisova@upol.cz  58 844 3348
Mgr. Zuzana Janáčová Bušíková  zuzana.janacovabusikova@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Veronika Pudilová  veronika.pudilova@upol.cz  
Mgr. Renáta Špannerová  renata.spannerova01@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Kateřina Teplá  katerina.tepla@upol.cz  58 563 2832
Mgr. Marek Tomsa  marek.tomsa@upol.cz  58 844 2937
Mgr. Lada Zbořilová  lada.zborilova01@upol.cz  58 563 2832
Bc. Ivana Krejčí  ivana.krejci@upol.cz  58 563 2832

Poznámka: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství nabízí ucelený systém vysokoškolského vzdělávání v oboru ošetřovatelství. V rámci bakalářských programů realizuje studijní programy Všeobecné ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma studia) a Pediatrické ošetřovatelství (prezenční studium). V navazujícím magisterském studijním programu realizuje studijní program Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční i kombinovaná forma studia).

Vědecko-výzkumné aktivity ústavu jsou zaměřeny na oblasti: pracovní prostředí sester, chybějící ošetřovatelská péče, kvalita života s chronickým onemocněním, kompetence všeobecných sester v ČR, implementace standardizované ošetřovatelské terminologie, uplatnění bazální stimulace v ošetřovatelské péči, využití praxe založené na důkazech v ošetřovatelské péči. Pro formální i neformální výměnu vědeckých poznatků ošetřovatelských profesionálů je pracovištěm organizována mezinárodní konference "Profesionalita v ošetřovatelství".

Ústav ošetřovatelství úzce spolupracuje s partnerskými vzdělávacími a vědeckými institucemi jak v České republice, tak i v zahraničí. Je členem mezinárodní organizace ENNE- European Network for Higher Education in Nursing.

Personální obsazení

Přednostka Ústavu ošetřovatelství
Mgr. Daniela Bartoníčková  daniela.bartonickova@upol.cz  58 563 2825
Zástupce přednosty pro výuku
Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.  sarka.sanakova@upol.cz  58 563 2815
Sekretářka
Dagmar Pešátová  dagmar.pesatova@upol.cz  58 563 2819
Mgr. Jitka Pistulková  jitka.pistulkova@upol.cz  58 563 2802

Ostatní členové

prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D.  daniel.sanak@upol.cz  58 844 3432
doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.  cestmir.cihalik@upol.cz  
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.  drkala@centrum.cz  58 563 2820
doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.  elena.gurkova@upol.cz  58 563 2825
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA  dana.galuszkova@fnol.cz  58 563 2820
PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.  lenka.machalkova@upol.cz  58 563 2813
PhDr. Eva Procházková, PhD.  ebinbio@gmail.com  
- RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.  eva.reiterova@upol.cz  58 563 2821
Mgr. et Bc. Petra Kaduchová, Ph.D.  petra.kaduchova@upol.cz  58 563 2820
Mgr. Jana Konečná, Ph.D.  jana.konecna@upol.cz  58 563 2820
Mgr. Ludmila Koudeláková, Ph.D.  ludmila.koudelakova@upol.cz  58 563 2821
Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.  lenka.mazalova@upol.cz  58 563 2814
Mgr. Lenka Štureková, Ph.D.  lenka.sturekova@upol.cz  58 563 2820
Mgr. Veronika Dobešová, DiS.  veronika.dobesova02@upol.cz  58 563 2820
Mgr. Ilona Antoníčková  ilona.antonickova@upol.cz  58 563 2824
Mgr. Petra Kašparová  petra.kasparova@upol.cz  58 563 2824
Mgr. Světlana Kašubová  svetlana.kasubova@upol.cz  58 563 2824
Mgr. Lenka Neumannová  lenka.neumannova@upol.cz  58 563 2820
Mgr. Eva Prušová  eva.prusova01@upol.cz  58 563 2824
Mgr. Irena Přibylová  irena.pribylova02@upol.cz  
Mgr. Blažena Ševčíková, Ph.D., LLM  blazena.sevcikova@upol.cz  58 563 2829
Mgr. Lenka Urbášková  lenka.urbaskova@upol.cz  
Mgr. Libuše Winklerová  libuse.winklerova@upol.cz  58 563 2824
Bc. Irena Mádrová  irena.madrova@upol.cz  58 563 2824

Ústav porodní asistence

Hlavním posláním je vzdělávat a vychovávat vysoce kvalifikované, samostatné, konkurenceschopné a trhem práce žádané porodní asistentky prostřednictvím erudovaných akademických pracovníků a dalších odborníků z klinické praxe.

Ústavem porodní asistence je realizován bakalářský studijní program Porodní asistence v prezenční i kombinované formě a navazující magisterský studijní program Intenzivní péče v porodní asistenci v prezenční i kombinované formě studia. Absolventi získají Osvědčení o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Výhledově bude připraven navazující magisterský studijní program zaměřen na vzdělávání, vědu a výzkum a porodní asistenci.

Vědecké zaměření

  • Implementace Mezinárodních klasifikačních systémů 3 N (NANDA International, NIC – Nursing Interventions Classificacion, NOC – Nursing Outcome Classificacion) do porodní asistence.
  • Výzkum v oblasti validizace terminologických komponent v péči porodní asistentky
  • Implementace multikulturních aspektů v porodní asistenci

Publikační aktivity

  • Publikování výsledků výzkumů ve vědeckých časopisech
  • Příprava studijních textů (distančních, skripta) pro posluchače porodní asistence

Příprava a realizace kurzů se zaměřením na předporodní přípravu těhotných žen a jejich rodin a výchovu k reprodukčnímu zdraví.

Dokumenty a normy ÚPA FZV UP v Olomouci

S účinností od 1. 10. 2014 vychází v platnost Metodický pokyn přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci pro vypracování bakalářských a diplomových prací na ÚPA FZV UP v Olomouci a Příkaz přednosty ÚPA FZV UP v Olomouci k zabezpečení docházky studentů oboru Porodní asistentka na přednáškách, seminářích a cvičení na ÚPA FZV UP v Olomouci.

 

Studijní materiály ke stažení

Personální obsazení

Ostatní členové

Mgr. Renata Hrubá, Ph.D.  renata.hruba@upol.cz  58 563 2806
Mgr. Bc. Daniela Javornická  daniela.javornicka@upol.cz  58 563 2812
Mgr. Radmila Dorazilová, Ph.D.  radmila.dorazilova@upol.cz  58 563 2822
Mgr. et Mgr. Věra Dostalíková  vera.dostalikova@upol.cz  58 563 2822
MUDr. Tomáš Kilián  tomas.kilian@upol.cz  58 563 2822
Prof. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD.  ludmila.matulnikova@upol.cz  58 563 2822
Mgr. Veronika Nováková  veronika.novakova@upol.cz  58 563 2812
Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  martin.prochazka@upol.cz  58 563 1001
Mgr. Kateřina Svancarová  katerina.svancarova01@upol.cz  58 563 2822
MUDr. Radovan Vlk  radovan.vlk@upol.cz  58 563 2812

Ústav radiologických metod

Studijní obor Radiologická asistence (radiologický asistent ) patří mezi nové vysoce moderní obory prezenčního i kombinovaného bakalářského studia. Výuka radiologických asistentů probíhala v Olomouci více jak 50 let na Střední zdravotnické škole. Nyní je studium realizováno na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci.

Jde o prestižní obor s uplatněním absolventů všude tam, kde se využívá ionizující záření, magnetická rezonance nebo ultrazvuk k diagnostickému zobrazování a léčbě, tzn. ve zdravotnických zařízeních, veterinárních zařízeních a výzkumných laboratořích.

Studenti nejsou v průběhu studia ani v následném pracovním procesu, díky modernizaci přístrojové techniky, zatěžováni téměř žádnou radiací.

Absolvování studijního oboru umožní budoucí registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech EU.

Teoretická výuka probíhá v učebně radiologických metod, která je napojena na systém PACS (obrazový, archivační a komunikační systém), který umožňuje interpretaci právě uskutečněného vyšetření, nejen ve FNOL, ale i kdekoli ve světě.

Teoretická výuka poskytuje studentům znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytnutí adekvátní zdravotní péče v teoretických oborech a to především v anatomii, patologii, fyzice, které jsou následně aplikovány do klinických oborů např. do chirurgie, vnitřního lékařství a farmakologie.

Primárně jsou však studenti vzděláváni v odborných radiologických oborech jako jsou zobrazovací postupy, radiobiologie, radiační onkologie a nukleární medicína.

Praktická výuka a poté odborná souvislá praxe probíhá na pracovištích:

Radiologické kliniky

Během studia získávají studenti praktické dovednosti při práci s přístroji konvenční radiologie (RTG), která je ve FNOL již z 98% digitalizovaná, což umožňuje vyšetřujícímu asistentovi téměř okamžitě vidět výsledek provedeného vyšetření, ultrasonografie, počítačové tomografie a magnetické rezonance.

Kliniky nukleární medicíny

Na klinice nukleární medicíny se studenti setkávají s aplikací a výrobou radiofarmak, která se pacientům aplikují za účelem zobrazení nejen anatomických struktur, ale i k zobrazení morfologických změn.
Praktická výuka probíhá na nejmodernějších přístrojích, jakým je např. PET/CT v nové budově kliniky nukleární medicíny.

Onkologické kliniky

Zde se studenti učí manipulaci s lineárními urychlovači, práci na simulátoru a praktickým základům radioterapie nádorů.

Ústav radiologických metod FZVUP se spolu s Radiologickou klinikou FNOL podílí na pořádání odborných konferencí a seminářů.

Navazující magisterský studijní program Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

Od 1. 9. 2019 jako první v České republice otevíráme navazující magisterský studijní program v rámci specializace v radiodiagnostice studijní obor Zobrazovací technologie v radiodiagnostice v prezenční a kombinované formě studia.

Proč studovat tento obor:

  • Absolventi studijního programu budou připraveni k samostatnému výkonu činností radiologického asistenta se specializovanou způsobilostí definovanými v zákoně č. 201/2017 Sb.
  • Úspěšným absolvováním navazujícího magisterského studijního programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice splní absolvent podmínky stanovené vzdělávacím programem specializačního vzdělávání pro nelékařské pracovníky pro moduly Analogová a digitální skiagrafie, Zobrazování výpočetní tomografií, Zobrazování magnetickou rezonancí, Zobrazovací postupy intervenční radiologie a kardiologie a Zobrazování v mamární diagnostice.
  • Absolvent po splnění výkonu praxe v délce minimálně 1 rok z období šesti let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby a splnění ostatních podmínek, může zažádat o získání specializované způsobilosti v oboru Zobrazovací technologie a splnění s označením odbornosti specialisty: Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku.

Personální obsazení

Přednosta
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.  miroslav.herman@fnol.cz  58 844 3480
 
Zástupce přednosty pro výuku
Marie Pavlíková  marie.pavlikova@upol.cz  58 844 3484
 58 563 2884
Konzultační hodiny: pátek 9:00 - 11:00 hod.
Sekretářka
Mgr. Lenka Stloukalová  lenka.stloukalova@upol.cz  58 563 2880

Ostatní členové

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.  milan.kaminek@fnol.cz  58 844 4284
Konzultační hodiny: středa 9:00 - 10:00 hod.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D.,MBA  Jaroslav.vomacka@upol.cz  58 563 2882
Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 - 15:00 hod.
MUDr. Martin Doležílek  martin.dolezilek@fnol.cz  58 563 2880
MUDr. Yvona Klementová  yvona.klementova@fnol.cz  58 844 4686
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 – 10:00 hod.
MUDr. Tomáš Klimas  tomas.klimas@fnol.cz  58 844 3481
Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00 hod.
MUDr. Radim Kovář  radim.kovar@seznam.cz  58 844 3480
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 9:00 hod.
MUDr. Michal Osika  michal.osika@fnol.cz  58 563 2880
MUDr. Jiří Kozák  dr.jurka@seznam.cz  58 844 3480
Konzultační hodiny: pondělí 8:30 – 9:30 hod.
MUDr. Jana Páterová  jana.paterova@fnol.cz  58 844 4264
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:00 hod.
MUDr. Lucia Veverková, Ph.D.  lucia.veverkova@fnol.cz  58 844 4736
Konzultační hodiny: středa 8:00 – 10:00 hod.
MUDr. Zuzana Vlachová, Ph.D.  zuzana.vlachova@fnol.cz  
Konzultační hodiny: úterý 7:00 – 8:30 hod.
Ing. Jiří Horalík, Dis.  jiri.horalik@fnol.cz  58 844 4263
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 hod.
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.  jaroslav.ptacek@fnol.cz  58 844 3653
Konzultační hodiny: pátek 10:00 – 11:00 hod.
Ing. Petr Vybíral, Dis.  petr.vybiral@fnol.cz  58 844 4287
Konzultační hodiny: středa 11:00 – 12:00 hod.
Mgr. Lada Skácelová, MBA.  lada.skacelova@fnol.cz  58 844 3481
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00 hod.
Mgr. Tomáš Vávra, DiS  tomas.vavra@fnol.cz  58 844 4595
Ing. Petr Fiala  petr.fiala@fnol.cz  
Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 hod.
Ing. Lenka Dohnalová  lenka.jonasova@fnol.cz  
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod.
Ing. Václav Novák  vaclav.novak@fnol.cz  58 844 4312
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod.
Mgr. David Gremlica  david.gremlica@fnol.cz  58 844 4312
Konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:00 hod.
Bc. Vladimíra Hildebrandtová, Dis.  vladka.hildebrandtova@fnol.cz  58 844 4683
Konzultační hodiny: středa 10:00 - 11:00 hod.
Mgr. Pavel Karhan  pavel.karhan@fnol.cz  58 844 4277
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod.
Bc. Martin Petrásek  petr.petrasek@fnol.cz  58 563 2880
Mgr. Tomáš Tichý  tichyt@vnol.cz  97 340 7022
Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00 hod.
Bc. Kateřina Nováková, DiS.  katerina.novakova@fnol.cz  58 844 4595
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 – 11:00 hod.
Bc. Pavla Strásenská, DiS.  pavla.strasenska@fnol.cz  58 844 4287
Konzultační hodiny: středa 8:00 – 9:00 hod.
Bc. František Odstrčil  frantisek.odstrcil@fnol.cz  58 844 3480
Konzultační hodiny: pondělí 10:00 – 11:00 hod.
Bc. Iveta Šinclová  iveta.sinclova@fnol.cz  58 844 4683
Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 – 11:00 hod.
Bc. Alena Vaněčková  alena.vaneckova@upol.cz  58 563 2881
Konzultační hodiny: pondělí 8:00 – 10:00 hod.
Pavla Goldmannová  pavla.goldmannova@fnol.cz  58 844 4287
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:00 hod.

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče

Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče nabízí kvalifikační studium v programu Specializace ve zdravotnictví. Absolventi získají způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v profesi zdravotnický záchranář.

Výuka je zaměřena na získávání potřebných odborných znalostí a praktických dovedností profilujících absolventy k týmové, samostatné a tvůrčí práci při výkonu povolání zdravotnického záchranáře. Jsou připraveni pro výkon samostatných činností v rámci poskytování neodkladné péče a v souladu s platnou legislativou zabezpečovat specifickou ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám na základě vlastního posouzení a rozhodnutí nebo na základě pokynu lékaře. Jsou připraveni ke spolupráci s ostatními zdravotnickými i nezdravotnickými pracovníky v rámci integrovaného záchranného systému.  Dále jsou vedeni k dodržování zdravotnické etiky, k respektování osobnosti a práv pacientů, k dodržování standardů přednemocniční neodkladné péče, standardů ošetřovatelské péče a jsou připraveni k činnosti operačního řízení. Jsou schopni efektivně rozvíjet profesní obor, podílet se na vytváření tvůrčí atmosféry na pracovišti i v instituci, taktéž jsou schopni kritického myšlení s využitím principu Evidence Base Practice, což umožňuje systémově přistupovat k  řešení problémů.
Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče úzce spolupracuje se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.
Příprava a realizace kurzů se zaměřením na poskytování první pomoci.

Personální obsazení

Přednosta
Mgr. Marinella Danosová, DiS.  marinella.danosova@upol.cz  58 563 2890
Zástupce přednosty pro výuku
Mgr. Radana Pěrůžková  radana.peruzkova@upol.cz  58 563 2890
Sekretářka
Ing. Jana Lakomá  jana.lakoma01@upol.cz  58 563 2883

Ostatní členové

prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.  cizmar@icklinika.cz  
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.  pavel.drac@upol.cz  58 563 2883
MUDr. Břetislav Bolard  bretislav.bolard@upol.cz  58 563 2883
PhDr. Tomáš Bortl, DiS.  tomas.bortl@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Vladimír Jarušek, MBA  vladimir.jarusek@upol.cz  58 563 2883
Ing. Ivana Rokosová, DiS.  ivana.rokosova01@upol.cz  58 563 2883
PhDr. Petr Matouch  petr.matouch@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Olga Nádvorníková  olga.nadvornikova@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Gabriela Sedláková  gabriela.sedlakova@upol.cz  58 563 2883
Mgr. Josef Škroch  josef.skroch@upol.cz  58 563 2883
Bc. Jan Lasovský  jan.lasovsky01@upol.cz  58 563 2883

Ústav společenských a humanitních věd

Ústav garantuje předměty všech studijních programů realizovaných FZV UP v Olomouci. Ke garanci ústavu patří studium v disciplínách psychologie a psychoterapie, etiky a filozofie, sociologie a sociálně-vědního výzkumu, edukací ve zdravotnických nelékařských profesích, včetně oblasti speciální pedagogiky a výuky cizích jazyků (anglický, německý a latinský).

Aktivity ústavu vedle výuky směřují také do výzkumné oblasti v disciplínách, které ústav vyučuje, a do jejich propagace odborné i laické veřejnosti. Je aktivním participantem na předkládaných projektech AZV MZČR a IGA UP v Olomouci. V rámci Celoživotního vzdělávání Ústav pořádá kurzy prezentující odborné poznatky z nelékařských zdravotnických disciplín, stejně jako konference věnované specializované edukaci.Členové ústavu přednáší na Univerzitě třetího věku.

Ústav společenských a humanitních věd sídlí od 5. 9. 2018 na adrese: Tř. Svobody 8, Olomouc, kde najdete pracovny akademických pracovníků ústavu a učebnu 3.13. Sekretářka Ústavu společenkých a humanitních věd sídlí na Fakultě zdravotnických věd, budova Teoretických ústavů, Hněvotínská 3, Olomouc.

Ústav provozuje psychologickou poradnu pro studenty FZV UP v Olomouci.

Personální obsazení

Přednosta
Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.  sarka.vevodova@upol.cz  58 563 2863
Konzultační hodiny: čtvrtek 9:30 – 10:30 hod.
Zástupce přednosty pro školství
Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.  simona.dobesova@upol.cz  58 563 2817
Konzultační hodiny: úterý 9:00 - 11:00 hod., případně dle domluvy
Sekretářka
Mgr. Šárka Rýznarová  sarka.ryznarova@upol.cz  58 563 2839

Ostatní členové

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.  jiri.vevoda@upol.cz  58 563 2850
Konzultační hodiny: úterý 15:00 – 17:00 hod.
Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.  lukas.merz@upol.cz  58 563 2865
Konzultační hodiny: středa 9:30 – 11:10 hod., případně dle dohody
PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D.  bronislava.grygova@upol.cz  58 563 2816
Konzultační hodiny: středa 14:45 - 16:15 hod.
Mgr. Radka Kozáková  radka.kozakova@upol.cz  58 569 2891
Konzultační hodiny: dle dohody
Mgr. Vendula Techmannová  vendula.techmannova@gmail.com  58 563 2891
Konzultační hodiny: středa 8:00 – 9:00 hod.
Mgr. Hana Sobotková, Ph.D.  hana.sobotkova@upol.cz  58 563 2865
Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 15:00 hod.
Mgr. Kamil Harvánek, Ph.D.  kamil.harvanek@upol.cz  58 563 2891
Konzultační hodiny: středa 16:00 – 17:00 hod., případně dle dohody
Mgr. Kamila Banátová, Ph.D.  kamila.banatova@upol.cz  58 563 2891
Konzultační hodiny: středa 12:45 – 13:30 hod.
Mgr. Lenka Petrová  lenka.petrova01@upol.cz  58 563 2865
Konzultační hodiny: pátek 10:30– 11:45 hod.
Mgr. Jan Koblížek, Ph.D.  jan.koblizek@upol.cz  
Konzultační hodiny: pondělí 13:00 – 14:30 hod., případně dle dohody

Externisté

doc. PhDr. Eva Hrdinová, Ph.D.  eva.hrdinova@upol.cz  
PaedDr. Miloslava Čecháčková  miloslava.cechackova@fnol.cz  
PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D.  barbara.pokorna@upol.cz  
ThLic. Mgr. Jana Nováková, PhD.  jana.novakova03@upol.cz  
Mgr. Naďa Petrová, Ph.D.  nada.petrova@email.cz  
PhDr. Lucia Pastieriková, Ph.D.  lucia.pastierikova@upol.cz  
PhDr. Jitka Tomanová, Ph.D.  jitka.tomanova@upol.cz  

Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví

Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví garantuje a zabezpečuje výuku v navazujícím magisterském studijním programu Organizace a řízení ve zdravotnictví v prezenční a kombinované formě. Zcela nově je akreditován bakalářský studijní program Ochrana a podpora zdraví rovněž v prezenční a kombinované formě, kde byla výuka zahájena na podzim 2021.

Cílem studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví je připravit absolventy - zdravotnické pracovníky k výkonu řídících a organizačních funkcí ve zdravotnických a sociálních institucích a umožnit jim získat zdravotnickou specializaci vycházející z právních dokumentů pro zdravotnické pracovníky, vybavit je dovednostmi pro celoživotní vzdělávání ve své odbornosti a pro další akademické vzdělávání.

Absolventi získají odbornost zdravotnické specializace – Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví. Uplatní se jako vedoucí pracovníci na různých manažerských úrovních ve zdravotnických či sociálních institucích. Mohou zastávat pozice specialistů v organizaci a řízení ve zdravotnictví dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., působit v pozicích např. staničních a vrchních sester, vedoucích porodních asistentek, vedoucích laborantů, vedoucího pracovníka rehabilitačního ústavu, lázní, domovů s pečovatelskou službou atd., případně i zastávat řídící funkce na krajských úřadech v odborech řízení zdravotnictví a administrativních či odborných pozicích zdravotnických pojišťoven atd.

Ochrana veřejného zdraví je interdisciplinární obor, který zahrnuje rozsáhlé spektrum zdravotnických oborů v oblasti epidemiologie a prevence infekčních a neinfekčních nemocí s důrazem na prevenci.

Nový bakalářský studijní program Ochrana a podpora zdraví je v současné době nesmírně aktuální, má pomoci saturovat personální nedostatek v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, je zároveň jedinečný díky kombinované formě, kterou otevíráme jako jediní v České republice.

Absolvent získá způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na pozici asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví dle příslušné legislativy. Uplatnění absolventů je velmi široké, kdy hlavní doménu představují krajské hygienické stanice a jejich územní pracoviště. Uplatnění ale lze také nalézt ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na preventivní zdravotnické služby, na pracovištích zabývajících se problematikou ochrany zdraví při práci, na pracovištích České inspekce životního prostředí nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ve výzkumu apod.

Současně ústav zabezpečuje vzdělávání ekonomických, právnických a manažerských předmětů pro všechny studijní programy realizované na FZV UP.

Pracovníci Ústavu zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví se aktivně podílejí na vědecko-výzkumné činnosti v rámci Centra vědy a výzkumu FZV.

Rigorózní řízení

Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci má oprávnění vykonávat po dobu platnosti schválení navazujícího magisterského studijního programu Organizace a řízení ve zdravotnictví rigorózní řízení a udělovat akademický titul PhDr.

Absolventi magisterského studijního programu mohou vykonat v téže nebo příbuzné oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.

Bližší informace na https://files.upol.cz/normy/normy/FZV-B-23-13-%C3%9AZ01.pdf.

Personální obsazení

Přednosta
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.  helena.kollarova@upol.cz  58 563 2861
Zástupce přednosty pro školství
Mgr. Ondřej Machaczka, Ph.D.  ondrej.machaczka@upol.cz  58 563 2803
Sekretářka
Mgr. Pavlína Krystýnová  pavlina.krystynova@upol.cz  58 563 2827

Ostatní členové

doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.  zuzana.dohnalova@upol.cz  58 563 2827
doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.  alena.petrakova@upol.cz  58 563 2803
Ing. Jiří Kropáč, MBA  jiri.kropac02@upol.cz  58 563 2827
Jiří Stavovčík, B.A., MBA  jiri.stavovcik@upol.cz
PhDr. Martin Šamaj, MBA  martin.samaj@upol.cz  58 563 2827
Ing. Marek Šturek, MBA.  marek.sturek@upol.cz  
Konzultační hodiny po individuální domluvě.
PaedDr. Vladimír Vančura, MBA  vladimir.vancura@upol.cz  58 563 2827
JUDr. Karel Vítek  karel.vitek@upol.cz  58 563 2827
Ing. Daniel Vomáčka  vomacka.daniel@upol.cz  58 563 2827
Mgr. Petr Ambroz, Ph.D.  petr.ambroz@upol.cz  58 563 2828
Mgr. Michaela Čubíková  michaela.cubikova@upol.cz  58 563 2827
Mgr. Petra Kolibová  petra.kolibova@upol.cz  58 563 2827
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.  daniela.navratilova@upol.cz  58 563 2828
Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 12:00 hod.
Mgr. Anna Zatloukalová, Ph.D.  anna.zatloukalova@upol.cz  58 563 2828
Mgr. Bc. Lukáš Kmec, MBA  lukas.kmec@upol.cz  58 563 2827
Mgr. Martina Kovalová, PHD  martina.kovalova@upol.cz  58 563 2828
Konzultační hodiny po předchozí e-mailové domluvě v dny výuky uvedené na portále v rozvrhu učitele.
Ing. Ivana Vančurová, MBA  ivana.vancurova@upol.cz  58 563 2827

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Ústav preklinických oborů

Ústav je odborným pracovištěm, které se zaměřuje na garanci a realizaci odborných předmětů v jednotlivých studijních programech na Fakultě zdravotnických věd. Je nezbytnou součástí fakulty podílející se na zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu realizovaného fakultou.

Pedagogické a vědecko-výzkumné zaměření ústavu
Pracovníci ústavu se dlouhodobě zaměřují na problematiku somatického vývoje, pohybové aktivity a životního stylu dětí, mládeže a dospělé populace. Podílejí se na aktivitách v oblasti primární prevence podpůrně-pohybového aparátu a obezity u dětí a mládeže. Zaměřují se i na problematiku dospělé a stárnoucí populace ve vztahu k životnímu stylu a životním podmínkám.
V současné době pracovníci ústavu řeší projekt „Active aging– a healthy lifestyle“, který je realizován v rámci projektu Aliance AURORA Mini-Grants UP. V projektu spolupracují s Ústavem verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárská fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovensko) a s Departament ď Anthropologia, Filosofia i Treball Social, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona (Španělsko). Projekt je zaměřen na životní styl a životní podmínky seniorů v době před pandemií a v průběhu pandemie COVID-19.
V další vědecko-výzkumné činnosti se pracovníci zaměřují využití zobrazovacích metod v oblasti biologické antropologie, v oblasti gynekologie a porodnictví je pozornost věnována sledování somatického stavu těhotných žen, kvalitě života u žen se stresovou močovou inkontinencí a v oblasti kulturní a sociální antropologie je pozornost věnována na kvalitu života pacientů. Pracovníci ústavu se také podílí na vedení bakalářských a diplomových prací studentů a vedení studentů v rámci SVOČ na fakultě.
Pracovníci ústavu organizují odborné semináře a konference. Ústav garantuje realizaci specializovaného běhu Univerzity třetího věku „Jak spokojeně žít a pečovat o své zdraví?“ a vzdělávacího rekvalifikačního programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Personální obsazení

Přednosta
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.  miroslav.kopecky@upol.cz  58 563 2811
Zástupce přednosty pro školství
Mgr. Petra Pičmanová, Ph.D.  petra.picmanova@upol.cz  58 563 2823
Sekretářka
     58 563 2823

Ostatní členové

MUDr. Gabriela Hanslianová  gabriela.hanslianova01@upol.cz  58 563 2823
Mgr. Romana Klášterecká, Ph.D.  romana.klasterecka@upol.cz  58 563 2823
MUDr. Jana Malinčíková, Ph.D.  jana.malincikova@upol.cz  58 844 2513
 58 563 2823
Ing. Hana Střítecká Dis., Ph.D.  hana.stritecka@upol.cz  58 563 2823
MUDr. Monika Žurková, Ph.D.  monika.zurkova@upol.cz  58 844 4732

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)