Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

 Více...

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (8 zástupců) a studenty (4 zástupci). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Složení akademického senátu

Předseda
Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.  lukas.merz@upol.cz
1. místopředseda - za komoru akademických pracovníků
Mgr. Petra Gaul Alačová, Ph.D.  petra.gaul@upol.cz
2. místopředseda - za komoru studentů
Tereza Marková  tereza.markova01@upol.cz

Komora akademických pracovníků


Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd
e-mail: lukas.merz@upol.cz

 


Mgr. Petra Gaul Alačová, Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace
e-mail: petra.gaul@upol.cz

 


Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace
e-mail:jana.vyskotova@upol.cz

 


Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
Ústav porodní asistence
e-mail: stepanka.bubenikova@upol.cz

 


Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
e-mail: lenka.mazalova@upol.cz

 


PhDr. Martin Šamaj, MBA
Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví
e-mail: martin.samaj@upol.cz

 

Mgr. Kateřina Janoušková
Ústav porodní asistence
e-mail: katerina.janouskova@upol.cz

Mgr. Anna Zatloukalová, Ph.D.
Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví
e-mail: anna.zatloukalova@upol.cz
 

 

Studentská komora


Bc. Tereza Marková
Aplikovaná fyzioterapie 2. ročník
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1. ročník
e-mail: tereza.markova01@upol.cz

 


Bc. Barbara Balcárková
Intenzivní péče v porodní asistenci 1. ročník
e-mail: barbara.balcarkova02@upol.cz

 


Bc. Natálie Venc Hladišová
Specializace v ošetřovatelství - Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. ročník
e-mail: natalie.hladisova01@upol.cz

 


Bc. Simona Konečná
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1. ročník
e-mail: simona.konecna01@upol.cz

 

Ekonomická komise

Předseda:
Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
e-mail: petra.gaul@upol.cz

Členové:
Ing. Irena Jedličková
e-mail: irena.jedlickova@upol.cz

Mgr. Romana Klášterecká
e-mail: romana.klasterecka@upol.cz

Studentský zástupce FZV

Bc. Simona Konečná
Organizace a řízení ve zdravotnictví 1. ročník
e-mail: zastupcefzv@upol.cz

 

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity. Vědecká rada schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem. Vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Aktuality

Termíny zasedání VR FZV UP

Nejbližší zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd je předběžně plánováno na 5. prosince 2022.

 

Zápisy zasedání

2018

2017

Složení vědecké rady

Předseda:
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
 
Interní členové:
doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
doc. RNDr. Ondřej Holý, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA


Externí členové:
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. (ZSF JČU v Českých Budějovicích)
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. (JLF v Martine, UK v Bratislave)
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. (FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. (FZS Univerzity Pardubice)
Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (ZSF JČU v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. (LF Ostravské univerzity)
doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D. (FZS Univerzity Pardubice)
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. (SZU v Bratislave)
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. (JLF v Martine, UK v Bratislave)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (FVP Slezské univerzity v Opavě)
PhDr. Marek Zeman, Ph.D. (ZSF JČU v Českých Budějovicích)

Disciplinární komise

Složení disciplinární komise

Předseda
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D. Ústav klinické rehabilitace FZV
Administrátorka
Mgr. Lenka Stloukalová  
Akademičtí pracovníci
Mgr. Hana Sobotková, Ph.D. Ústav společenských a humanitních věd FZV
Mgr. Petra Pičmanová Ústav preklinických oborů FZV
Studenti
Mgr. Renáta Váverková DSP Ošetřovatelství
Bc. Jitka Hanousková Organizace a řízení ve zdravotnictví, NMgr.
Tereza Hrdličková Všeobecné ošetřovatelství, prezenční forma, 2. ročník

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu, tajemník fakulty a vedoucí studijního oddělení.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)