Periodikum Profese Online

Časopis Profese online

šéfredaktor: prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
zástupce šéfredaktora: doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
výkonná redaktorka: Bc. Irena Voříšková

vstupní informace: Periodikum je publikováno ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého a za podpory Profesní a odborové organizace zdravotnických pracovníků od roku 2008. Je řazeno v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik České republiky a je indexováno v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky. Je určeno profesionálům v oborech ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologické asistence a všech specializací ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj vědní a teoretické báze všech zdravotnických oborů.

více informací na: profeseonline.upol.cz