Studujte u nás

Studijní programy

Uchazečům o studium nabízí Fakulta zdravotnických věd studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Pro absolventy středních škol je určeno vysokoškolské studium bakalářské.

Bakalářský studijní program

Představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia se standardní délkou studia 3 roky. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventům bakalářského studijního programu se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.). Ve skupině bakalářských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia v oborech – Všeobecná sestra (prezenční/kombinované studium), Porodní asistentka (prezenční/kombinované studium), Zdravotnický záchranář (prezenční studium) a ve studijních programech Fyzioterapie (prezenční studium) a Radiologická asistence (prezenční studium). Fakulta dále  připravuje studium ve studijních programech Ergoterapie (prezenční studium) a Pediatrické ošetřovatelství (prezenční studium), Radiologická asistence (prezenční studium), Ergoterapie (prezenční studium) a Pediatrické ošetřovatelství (prezenční studium).


V případě kombinovaných forem studia bakalářských studijních programů může být vyžadováno předchozí středoškolské  vzdělání v daném oboru, či předchozí praxe – bližší informace naleznou uchazeči v katalogu studijních oborů na webu UP a v části Přijímací řízení – Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu.

Pro absolventy bakalářského studia je určeno navazující magisterské studium.

Navazující magisterský studijní program

Představuje studium se standardní délkou 2 roky. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.). Ve skupině navazujících magisterských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční a kombinovaná forma studia), Intenzivní péče v porodní asistenci (prezenční a kombinovaná forma studia) a ve studijním programu Fyzioterapie. Fakulta dále  připravuje studium ve studijním programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, organizace a řízení (prezenční/kombinované studium), dále ve studijním programu Aplikovaná fyzioterapie (prezenční forma studia) a Zobrazovací technologie v radiodiagnostice (prezenční a kombinovaná forma studia).

Třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium

Doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Doktorský studijní program představuje studium se standardní délkou 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Fakulta zdravotnických věd uskutečňuje doktorský studijní program Ošetřovatelství.

Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

Další informace naleznete ZDE.

Doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Pouze školitel je oprávněn rozhodovat o aktivitách studenta vázaných ke studiu. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je čtyři roky.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

DSP Ošetřovatelství je orientováno na:

 • vědní ošetřovatelství a jeho metodologii, vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru Ošetřovatelství
 • aplikaci ošetřovatelského diagnostického přístupu, verifikaci a validizaci klasifikačních systémů oboru ošetřovatelství
 • studium komponent ošetřovatelských systémů, strukturu, organizaci, cíle, funkci a role subjektů a strategie změny
 • využití Evidence Based Practice a Nursing
 • filosofické, etické a právní aspekty efektivní ošetřovatelské praxe
 • schopnost vést vědeckou a publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni

Rychlé info o studiu

Katalog studijních oborů

Podrobné informace o jednotlivých studijních oborech včetně požadavků přijímací zkoušky naleznete v katalogu studijních oborů.

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studium

Termíny přijímacího řízení

Termín podání elektronické přihlášky do: 28. února 2019

Tištěnou zkrácenou verzi e-přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí (viz dále v textu),  je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději: 1. března 2019,

a zaslat na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Upozorňujeme uchazeče, že budou zaregistrovány jen řádně podané e-přihlášky doplněné tištěnou zkrácenou verzí včetně požadovaných náležitostí (viz dále v textu) a s uhrazeným administrativním poplatkem.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie10. června 2019
Radiologická asistence10. června 2019
Ergoterapie10. června 2019
Pediatrické ošetřovatelství 10. června 2019
Všeobecná sestra*10. června 2019
Porodní asistentka*10. června 2019
Zdravotnický záchranář1. kolo (písemný test)10. června 2019
2. kolo (test fyzické zdatnosti)18. června 2019
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Všeobecná sestra12. června 2019
Porodní asistentka12. června 2019
Navazující magisterské studium
Aplikovaná fyzioterapie12. června 2019
Ošetřovatelská péče v interních oborech12. června 2019
Intenzivní péče v porodní asistenci12. června 2019
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice12. června 2019

 * Upozornění pro uchazeče o bakalářské studijní obory: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářských studijních oborů, vykonají přijímací zkoušku 12. června 2019.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory včetně oboru Zdravotnický záchranář shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které podal přihlášku.

Doplňující informace

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.

Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Doplňující informace pro uchazeče o studium.

Poplatky

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu

Podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy v prezenční formě studia

 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
 • Fyzioterapie
 • Radiologická asistence
 • Ergoterapie
 • Pediatrické ošetřovatelství
 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek navrhnout na přijetí maximálně 10 uchazečů/obor, a to pouze ty uchazeče, kteří ve šk. roce 2018/2019 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.
 2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro přijetí bez přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční (koncová) vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení posledního ročníku studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) nemohou být přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.
 3. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky předloží v termínu stanoveném děkanem fakulty doklad o úspěšném ukončení středoškolského studia, na základě kterého jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

U všech řádně podaných přihlášek na bakalářské studijní obory v prezenční formě studia je kontrolováno splnění či nesplnění kritérií uvedených v bodě 2, tj. není třeba podávat žádost o prominutí přijímací zkoušky.

Podmínky pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky

Týká se pouze oboru Zdravotnický záchranář.

1.      Děkan fakulty může prominout vykonání 1. kola přijímací zkoušky maximálně 10 uchazečům, a to pouze těm uchazečům, kteří ve šk. roce 2018/2019 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.

2.      Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení za 4. ročník studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují výše uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) jim nelze 1. kolo přijímací zkoušky prominout, obdrží pozvánku k vykonání 1. kola přijímací zkoušky. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.

3.      Uchazeči, kterým je prominuto vykonání 1. kola přijímací zkoušky obdrží  oznámení o této skutečnosti a pozvánku k vykonání 2. kola přijímací zkoušky (test fyzické zdatnosti). Na tyto uchazeče je pohlíženo při vyhodnocování celkových výsledků přijímací zkoušky (písemný test, test fyzické zdatnosti) jako na uchazeče se 100% úspěšností v 1. kole přijímací zkoušky včetně případné bonifikace za středoškolský prospěch.

Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám

Přijímací řízení - doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu Ošetřovatelství (standardní doba studia 4 roky).

Termín přijímacího řízení

Přijímací řízení se uskuteční: 20. 6. 2019

Termín podání elektronické přihlášky: 15. 5. 2019

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.
Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Vstupní požadavky

Absolutorium magisterských programů:

 • Ošetřovatelství
 • Specializací ve zdravotnictví
 • Absolutorium pregraduálního vysokoškolského studia jiných fakult nebo vysokých škol uchazečů, kteří se profilují v ošetřovatelství.
 • Úspěšnost u přijímacích pohovorů.

Uchazeč o studium si vybírá jedno z vypsaných témat disertačních prací a uvede je v přihlášce ke studiu - zvolení tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky.

Témata disertačních prací na akademický rok 2019/2020

Termín podání elektronické přihlášky15. 5. 2018

Zkrácenou tištěnou verzi e-přihlášky včetně všech požadovaných náležitostí a příloh je nutné zaslat do 16. 5. 2018 na adresu: 

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • motivační dopis

 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje)
 • rozsah projektu 5 – 10 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč/přihláška
(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Doplňující informace

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 10 (prezenční nebo kombinovaná forma)

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

 • prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)
 • ověření znalostí k tématu disertační práce
 • ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma

Den otevřených dveří

V sobotu dne 19. ledna 2019 proběhne Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických věd, a to v době od 09:00 do 14:00 hodin.

Ve vestibulu Teoretických ústavů LF (Hněvotínská 3) budou po celou dobu konání akce poskytovány informace o nabídce studijních oborů, podmínkách přijímacího řízení apod. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si odborné učebny pro praktickou výuku studijních oborů FZV.

Prezentace pro uchazeče o studium za účasti vedení fakulty proběhne v malé pravé posluchárně v 09:30, 10:30 a ve 12:00 hod

Přípravné semináře

Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

V akademickém roce 2018/2019 se budou konat přípravné semináře pro uchazeče o studium následujících studijních oborů.

Bakalářské studijní obory

Přípravný seminář pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů se uskuteční v sobotu 27. dubna 2019.

Seminář realizuje Ústav porodní asistence Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci.

Místo konání:
Fakulta zdravotnických věd, Ústav porodní asistence, Hněvotínská 3, Olomouc (areál Fakultní nemocnice Olomouc), malá pravá posluchárna.

Program:
Zahájení v 8:00 hodin, předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.

Příjem přihlášek: do 20. dubna 2019

Pro přihlášení použijte následující odkaz:
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2115

Účastnický poplatek činí 550 Kč.  

Platební údaje budou vygenerovány přihlášeným uchazečům prostřednictvím Portálu CŽV.
Platbu je třeba provést nejpozději do data uzávěrky přihlášek.

Upozorňujeme zájemce, že kapacita kurzu je omezena (100 osob).

Intenzivní péče v porodní asistenci

Ústav porodní asistence Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci pořádá pro uchazeče o studijní obor Intenzivní péče v porodní asistenci (navazující magisterské studium) přípravný seminář, který se uskuteční 23. dubna 2019.

Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče o studium tohoto oboru, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

Místo konání:
Fakulta zdravotnických věd, Ústav porodní asistence, Hněvotínská 3, Olomouc (areál Fakultní nemocnice Olomouc), místnost bude upřesněna.

Program:
Prezence od 7:45 hodin, zahájení v 8:00 hodin, předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.

Příjem přihlášek: do 16. dubna 2019

Pro přihlášení použijte následující odkaz:
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2119

Účastnický poplatek: 550 Kč 

Platební údaje budou vygenerovány přihlášeným uchazečům prostřednictvím Portálu CŽV.
Platbu je třeba provést nejpozději do dne uzávěrky přihlášek.

Upozorňujeme zájemce, že kapacita kurzu je omezena (40 osob).

Navazující magisterské studium oboru Aplikovaná fyzioterapie

Ústav fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci pořádá pro uchazeče o studijní program Aplikovaná fyzioterapie (navazující magisterské studium) přípravný seminář, který se uskuteční v pátek 17. května 2019. Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče o studium tohoto studijního programu, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

Datum konání: 17. května 2019

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, učebna TÚ 1.164

Program:

 • prezence od 10:00 hodin
 • zahájení v 10:30 hodin
 • předpokládané ukončení ve 14:00 hodin

 

Příjem přihlášek: do 6. května 2019

 

Pro přihlášení použijte následující odkaz:
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2117

 

Účastnický poplatek: 500 Kč 

Platební údaje budou vygenerovány přihlášeným uchazečům prostřednictvím Portálu CŽV. Platbu je třeba provést nejpozději do data uzávěrky přihlášek.

Upozorňujeme zájemce, že kapacita kurzu je omezena (40 osob).

Přihláška ke studiu

Informace pro přijaté uchazeče

Zde naleznete pokyny a dokumenty pro uchazeče přijaté ke studiu (včetně včetně pozvánky k zápisu).

Pokyny pro uchazeče přijaté ke studiu.

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška:

 1. Převezmete si Vaše rozhodnutí o přijetí.

 2. Oznamte, zda ke studiu nastoupíte či nikoliv.

V případě, že ke studiu nastoupíte:

 1. Doložte úspěšné ukončení předchozího vzdělání (pokud tak již nebylo učiněno).

 2. Podejte žádost o vystavení identifikační karty UP.

 3. Podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích (v případě zájmu).

 4. Vyžádejte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 5. Dostavte se k zápisu ke studiu.

 

Podrobné informace naleznete v dokumentu: Informace pro uchazeče přijaté ke studiu.