Studujte u nás

Aktuální informace o přijímacím řízení

Aktualizované podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021
na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

S odvoláním na ust. § 3 odst. 1 až 3 zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, stanovuje Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci nové podmínky a termíny přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021.

1) Upouští se od konání přijímací zkoušky u níže uvedených studijních oborů / programů a forem studia:

 • studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech, prezenční studium
 • studijní obor Ošetřovatelská péče v interních oborech, kombinované studium
 • studijní program Organizace a řízení ve zdravotnictví, prezenční studium

Uchazeči o výše uvedené studijní obory / programy a formy studia, kteří do 15. března 2020 řádně podali přihlášku ke studiu na FZV UP, budou přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky.

2) U níže uvedených studijních oborů / programů a forem studia dochází ke změně formy přijímací zkoušky z prezenční formy ověřování (písemný test)  na distanční formu ověřování (on-line test):

 • studijní program Ergoterapie, prezenční studium
 • studijní program Fyzioterapie, prezenční studium
 • studijní program Pediatrické ošetřovatelství, prezenční studium
 • studijní program Porodní asistence, prezenční a kombinované studium
 • studijní program Radiologická asistence, prezenční studium
 • studijní program Všeobecné ošetřovatelství, prezenční a kombinované studium
 • studijní obor Zdravotnický záchranář, prezenční studium
 • studijní program Aplikovaná fyzioterapie, prezenční studium
 • studijní program Intenzivní péče v porodní asistenci, prezenční a kombinované studium
 • studijní program Organizace a řízení ve zdravotnictví, kombinované studium
 • studijní program Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, prezenční a kombinované studium

Přijímací zkouška formou on-line testu se uskuteční v termínu 13. a 14. června 2020.
Uchazeči  o výše uvedené studijní obory / programy a formy studia, kteří do 15. března 2020 řádně podali přihlášku ke studiu na FZV UP, budou o konkrétním datu, času a způsobu přihlášení do on-line testu informováni v pozvánce, která bude zveřejněna prostřednictvím  e-přihlášky nejpozději 27. května 2020. V prvním červnovém týdnu (termín bude upřesněn) budou mít uchazeči o studium výše uvedených studijních oborů / programů možnost vyzkoušet si prostředí on-line testu v rámci zkušebního testu.
Pro on-line testy všech výše uvedených studijních oborů / programů platí:
Rozsah testu: 60 otázek (50% znalostních a 50% k prověření obecných studijních předpokladů)
Časový limit: 60 minut
Bodová hranice pro splnění požadavků přijímací zkoušky: dosažení min. 10 bodů z 60 možných

3) Upouští se od 2. kola přijímací zkoušky (test fyzické zdatnosti) u oboru Zdravotnický záchranář.

 • Uchazeči o studium tohoto oboru budou přijímáni ke studiu na základě výsledků 1. kola (on-line test).

4) Upouští se od ústní přijímací zkoušky u doktorského studijního programu Ošetřovatelství.

 • Uchazeči o studium tohoto studijního programu, kteří do 31. května 2020 řádně podají přihlášku ke studiu na FZV UP, budou přijímáni ke studiu na základě posouzení podkladů zaslaných spolu s přihláškou ke studiu (motivační dopis, strukturovaný životopis uchazeče, doklad o ukončeném VŠ vzdělání, přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče, výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje).

 

V Olomouci dne 30. 4. 2020

Aktualizované podmínky přijímacího řízení_po schválení AS FZV ke stažení.

Studijní programy

Uchazečům o studium nabízí Fakulta zdravotnických věd studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Pro absolventy středních škol je určeno vysokoškolské studium bakalářské.

Bakalářské studium

Představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia se standardní délkou studia 3 roky. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventům bakalářského studijního programu se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.). Ve skupině bakalářských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia v programech / oborech:

 • Ergoterapie (prezenční studium)
 • Fyzioterapie (prezenční studium)
 • Pediatrické ošetřovatelství (prezenční studium)
 • Porodní asistence (prezenční/kombinované studium)
 • Radiologická asistence (prezenční studium)
 • Všeobecné ošetřovatelství (prezenční/kombinované studium)
 • Zdravotnický záchranář (prezenční studium)


Bližší informace o jednotlivých bakalářských studijních programech jsou uvedeny v katalogu studijních programů
 

Pro absolventy bakalářského studia je určeno navazující magisterské studium.

Navazující magisterské studium

Představuje studium se standardní délkou 2 roky. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.). Ve skupině navazujících magisterských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia v programech / oborech:

 • Aplikovaná fyzioterapie (prezenční studium)
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční/kombinované studium)
 • Intenzivní péče v porodní asistenci (prezenční/kombinované studium)
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, organizace a řízení (prezenční/kombinované studium)
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví (prezenční/kombinované studium)

Bližší informace o jednotlivých navazujících magisterských studijních programech jsou uvedeny v katalogu studijních programů

 

Třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium

Doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Doktorský studijní program představuje studium se standardní délkou 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Fakulta zdravotnických věd uskutečňuje doktorský studijní program Ošetřovatelství.
 

Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

Další informace naleznete ZDE.

Doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Pouze školitel je oprávněn rozhodovat o aktivitách studenta vázaných ke studiu. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je čtyři roky.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

DSP Ošetřovatelství je orientováno na:

 • vědní ošetřovatelství a jeho metodologii, vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru Ošetřovatelství
 • aplikaci ošetřovatelského diagnostického přístupu, verifikaci a validizaci klasifikačních systémů oboru ošetřovatelství
 • studium komponent ošetřovatelských systémů, strukturu, organizaci, cíle, funkci a role subjektů a strategie změny
 • využití Evidence Based Practice a Nursing
 • filosofické, etické a právní aspekty efektivní ošetřovatelské praxe
 • schopnost vést vědeckou a publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni

Rychlé info o studiu

Katalog studijních programů

Podrobné informace o jednotlivých studijních oborech včetně požadavků přijímací zkoušky naleznete v katalogu studijních programů.

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studium

Doplňující informace

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.

Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.
 

Doplňující informace pro uchazeče o studium.

Poplatky

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám

Přijímací řízení - doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu Ošetřovatelství (standardní doba studia 4 roky).

Termín přijímacího řízení

Přijímací řízení se uskuteční: červen 2020

Termín podání elektronické přihlášky: 31. 5. 2020

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.
Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Vstupní požadavky

Absolutorium magisterských programů:

 • Ošetřovatelství
 • Specializací ve zdravotnictví
 • Absolutorium pregraduálního vysokoškolského studia jiných fakult nebo vysokých škol uchazečů, kteří se profilují v ošetřovatelství.
 • Úspěšnost u přijímacích pohovorů.

Uchazeč o studium si vybírá jedno z vypsaných témat disertačních prací a uvede je v přihlášce ke studiu - zvolení tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky.

Témata disertačních prací na akademický rok 2020/2021

Termín podání elektronické přihlášky: 31. 5. 2020

Požadované náležitosti a přílohy je nutné zaslat v tištěné podobě do 1. 6. 2020 na adresu: 

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • motivační dopis

 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje)
 • rozsah projektu 5 – 10 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč/přihláška
(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Doplňující informace

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 10 (prezenční nebo kombinovaná forma)

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

 • prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)
 • ověření znalostí k tématu disertační práce
 • ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma

Den otevřených dveří

V sobotu 18. ledna 2020 proběhne Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických věd, a to v době od 08:00 do 14:00 hodin.

 

Program Dne otevřených dveří Fakulty zdravotnických dne 18. ledna 2020.

Vestibul Teoretických ústavů LF (Hněvotínská 3)

 8:00 - 14:00  informace o nabídce studijních programů, organizaci přijímacího řízení, průběhu a organizaci studia v jednotlivých studijních programech, náplni odborných praxí a uplatnění absolventů.

Malá pravá posluchárna Teoretických ústavů

09:00, 10:30 a 12:00 - prezentace zástupců vedení fakulty

Prohlídky odborných učeben

8:00 - 13:00  prohlídky odborných učeben pro výuku zdravotnického záchranářství, porodní asistence, fyzioterapie, ošetřovatelství, intenzivní péče a anatomie. Zájemci o prohlídku budou do učeben směřováni ze stanovišť ve vestibulu Teoretických ústavů.

 

Jak se k nám dostanete?

Fakultu zdravotnických věd naleznete v blízkosti zastávky MHD Lékařská fakulta. Můžete využít speciální bezplatnou autobusovou linku - jízdní řád naleznete zde: https://www.studuj.upol.cz/moznosti-studia/dny-otevrenych-dveri/#c19569.

 

Přípravné semináře

Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

Navazující magisterské studium oboru Aplikovaná fyzioterapie

Přípravný seminář k přijímacím zkouškám na studijní program Aplikovaná fyzioterapie – navazující magisterské studium

Ústav fyzioterapie Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci pořádá pro uchazeče o studijní program Aplikovaná fyzioterapie (navazující magisterské studium) přípravný seminář, který se uskuteční v pátek 15. května 2020. Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče o studium tohoto studijního programu, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

Datum konání: 15. května 2020

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, učebna TÚ 1.164

Program:

Prezence od 10: 00 hodin, zahájení v 10:30 hodin, předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.

Příjem přihlášek: do 11. května 2020

Pro přihlášení použijte následující odkaz: 

http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2711

Účastnický poplatek: 500,- Kč 

Platební údaje budou vygenerovány přihlášeným uchazečům prostřednictvím Portálu CŽV.

Platbu je třeba provést nejpozději do data uzávěrky přihlášek.

Upozorňujeme zájemce, že kapacita kurzu je omezena (40 osob).

      

      

Přihláška ke studiu

Informace pro přijaté uchazeče

Zde naleznete pokyny a dokumenty pro uchazeče přijaté ke studiu (včetně včetně pozvánky k zápisu).

Pokyny pro uchazeče přijaté ke studiu.

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška:

 1. Oznamte, zda ke studiu nastoupíte či nikoliv.

V případě, že ke studiu nastoupíte:

 1. Podejte žádost o vystavení identifikační karty UP.
 2. Podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích (v případě zájmu).
 3. Vyžádejte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 4. Dostavte se k zápisu ke studiu.

 

Podrobné informace naleznete v dokumentu: Informace pro uchazeče přijaté ke studiu.