Studujte u nás

Studijní programy

Uchazečům o studium nabízí Fakulta zdravotnických věd studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Pro absolventy středních škol je určeno vysokoškolské studium bakalářské.

Bakalářský studijní program

Představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia se standardní délkou studia 3 roky. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventům bakalářského studijního programu se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.). Ve skupině bakalářských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia v oborech – Všeobecná sestra (prezenční/kombinované studium), Porodní asistentka (prezenční/kombinované studium), Zdravotnický záchranář (prezenční studium) a ve studijních programech Fyzioterapie (prezenční studium) a Radiologická asistence (prezenční studium). Fakulta dále  připravuje studium ve studijních programech Ergoterapie (prezenční studium) a Pediatrické ošetřovatelství (prezenční studium) s cílem otevřít tyto studijní programy od akademického roku 2019/2020.

V případě kombinovaných forem studia bakalářských studijních programů může být vyžadováno předchozí středoškolské  vzdělání v daném oboru, či předchozí praxe – bližší informace naleznou uchazeči v katalogu studijních oborů na webu UP a v části Přijímací řízení – Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu.

Pro absolventy bakalářského studia je určeno navazující magisterské studium.

Navazující magisterský studijní program

Představuje studium se standardní délkou 2 roky. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.). Ve skupině navazujících magisterských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční a kombinovaná forma studia), Intenzivní péče v porodní asistenci (prezenční a kombinovaná forma studia) a ve studijním programu Fyzioterapie. Fakulta dále  připravuje studium ve studijním programu Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, organizace a řízení (prezenční/kombinované studium) s cílem otevřít tento studijní program od akademického roku 2019/2020..

Třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium

Doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Doktorský studijní program představuje studium se standardní délkou 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Fakulta zdravotnických věd uskutečňuje doktorský studijní program Ošetřovatelství.

Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

 

Informace o programech CŽV realizovaných v rámci akreditovaných studijních programů naleznete na Portálu CŽV: czv.upol.cz

Katalog studijních oborů

Podrobné informace o jednotlivých studijních oborech včetně požadavků přijímací zkoušky naleznete v katalogu studijních oborů.

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studium

Termíny přijímacího řízení

Termín podání elektronické přihlášky do: 28. února 2019

Tištěnou zkrácenou verzi e-přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí (viz dále v textu),  je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději: 1. března 2019,

a zaslat na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Upozorňujeme uchazeče, že budou zaregistrovány jen řádně podané e-přihlášky doplněné tištěnou zkrácenou verzí včetně požadovaných náležitostí (viz dále v textu) a s uhrazeným administrativním poplatkem.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie10. června 2019
Radiologická asistence10. června 2019
Všeobecná sestra*10. června 2019
Porodní asistentka*10. června 2019
Zdravotnický záchranář1. kolo (písemný test)10. června 2019
2. kolo (test fyzické zdatnosti)18. června 2019
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Všeobecná sestra12. června 2019
Porodní asistentka12. června 2019
Navazující magisterské studium
Fyzioterapie12. června 2019
Ošetřovatelská péče v interních oborech12. června 2019
Intenzivní péče v porodní asistenci12. června 2019

 * Upozornění pro uchazeče o bakalářské studijní obory: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářských studijních oborů, vykonají přijímací zkoušku 12. června 2019.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory včetně oboru Zdravotnický záchranář shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které podal přihlášku.

Doplňující informace

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.

Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.

Doplňující informace pro uchazeče o studium.

Poplatky

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu

Podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy v prezenční formě studia

 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
 • Fyzioterapie
 • Radiologická asistence
 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek navrhnout na přijetí maximálně 10 uchazečů/obor, a to pouze ty uchazeče, kteří ve šk. roce 2018/2019 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.
 2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro přijetí bez přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční (koncová) vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení posledního ročníku studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) nemohou být přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.
 3. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky předloží v termínu stanoveném děkanem fakulty doklad o úspěšném ukončení středoškolského studia, na základě kterého jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

U všech řádně podaných přihlášek na bakalářské studijní obory v prezenční formě studia je kontrolováno splnění či nesplnění kritérií uvedených v bodě 2, tj. není třeba podávat žádost o prominutí přijímací zkoušky.

Podmínky pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky

Týká se pouze oboru Zdravotnický záchranář.

1.      Děkan fakulty může prominout vykonání 1. kola přijímací zkoušky maximálně 10 uchazečům, a to pouze těm uchazečům, kteří ve šk. roce 2018/2019 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.

2.      Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení za 4. ročník studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují výše uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) jim nelze 1. kolo přijímací zkoušky prominout, obdrží pozvánku k vykonání 1. kola přijímací zkoušky. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.

3.      Uchazeči, kterým je prominuto vykonání 1. kola přijímací zkoušky obdrží  oznámení o této skutečnosti a pozvánku k vykonání 2. kola přijímací zkoušky (test fyzické zdatnosti). Na tyto uchazeče je pohlíženo při vyhodnocování celkových výsledků přijímací zkoušky (písemný test, test fyzické zdatnosti) jako na uchazeče se 100% úspěšností v 1. kole přijímací zkoušky včetně případné bonifikace za středoškolský prospěch.

Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám

Den otevřených dveří

V pátek dne 7. prosince 2018 a v sobotu dne 19. ledna 2019 proběhne Den otevřených dveří Fakulty zdravotnických věd, a to v době od 09:00 do 14:00 hodin.

Přípravné semináře

Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

V akademickém roce 2018/2019 se budou konat přípravné semináře pro uchazeče o studium následujících studijních oborů.

 • Bakalářské studijní obory
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • navazující magisterské studium oboru Fyzioterapie

Přihláška ke studiu

Informace pro přijaté uchazeče

Zde naleznete pokyny a dokumenty pro uchazeče přijaté ke studiu (včetně včetně pozvánky k zápisu).

Pokyny pro uchazeče přijaté ke studiu.

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška:

 1. Převezmete si Vaše rozhodnutí o přijetí.

 2. Oznamte, zda ke studiu nastoupíte či nikoliv.

V případě, že ke studiu nastoupíte:

 1. Doložte úspěšné ukončení předchozího vzdělání (pokud tak již nebylo učiněno).

 2. Podejte žádost o vystavení identifikační karty UP.

 3. Podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích (v případě zájmu).

 4. Vyžádejte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 5. Dostavte se k zápisu ke studiu.

 

Podrobné informace naleznete v dokumentu: Informace pro uchazeče přijaté ke studiu.

Pozvánky k zápisu

Bakalářské studijní obory – prezenční forma studia:

 • Všeobecná sestra – 1. skupina (uchazeči s příjmením začínajícím  A – M)
 • Všeobecná sestra – 2. skupina (uchazeči s příjmením začínajícím N – Ž)
 • Porodní asistentka
 • Fyzioterapie
 • Radiologický asistent
 • Zdravotnický záchranář

Bakalářské studijní obory – kombinovaná forma studia:

 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka

Navazující magisterské studijní obory – prezenční forma studia:

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Fyzioterapie

Navazující magisterské studijní obory – kombinovaná forma studia:

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Intenzivní péče v porodní asistenci