Cena děkana

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, ve snaze podpořit kvalifikační růst členů akademické obce a prestiž vědecké práce na FZV UP, může každý rok udělit Cenu děkana FZV UP za významnou publikační činnost v souladu se směrnicí děkana FZV-SD-6/2016.

Vyhlášení soutěže o Cenu děkana FZV UP

Vážení členové akademické obce,

s odvoláním na směrnici děkana FZV-SD-6/2016 vyhlašuji

Soutěž o cenu děkana FZV UP za významnou publikační činnost za rok 2019

Publikace musí být uveřejněna v časopise s impakt faktorem a periodikum musí spadat dle databáze Web of Science do prvního decilu nebo do prvního kvartilu titulů své kategorie. Další podmínky soutěže jsou uvedeny v článku 2 směrnice děkana.

Vyplněné přihlášky spolu s kopií práce (obojí v elektronické i písemné formě) jsou přijímány na Referátu vědy a výzkumu do 15. června 2020.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
děkan

Oceněné práce a publikace

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2018 získali:

 

 Archiv

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2017 získala:

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2016 získali:

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2015 získal:

Cena děkana za získání vědecko-pedagogického titulu docent nebo profesor za rok 2014 byla udělena

  • prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO za jmenování profesorem v oboru neurologie s účinností od 19. září 2014.

Ceny děkana za významnou publikační činnost za rok 2014 získali práce prvního kvartilu: