COVID-19

Povinné testování zaměstnanců FZV UP

24.listopadu 2021

Vážená paní, vážený pane,

návaznosti na mimořádné opatření MZ ČR ze dne 20. 11. 2021, č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců – https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-11-2021/, jsou platná následující opatření:

Testování zaměstnanců FZV UP, kteří současně nemají úvazek ve FNOL, se provádí prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) centrálně na Odběrovém místě FNOL v budově F, vchod ze strany od budovy Y, a to s frekvencí jednou za týden.

Zaměstnanci se na testování objednávají sami pomocí rezervačního systému https://rezervacecovid.fnol.cz/Pages/Calendar2.aspx?calendarType=Public.

O výsledku testu jsou zaměstnanci informováni prostřednictvím SMS, certifikát o provedeném testu je dostupný na https://ocko.uzis.cz.

Zaměstnanec se musí na odběrovém místě prokázat kartičkou pojišťovny a zaměstnaneckou kartou UP, bez toho nebude odběr proveden.
Absolvování testu je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli (resp. vedoucímu svého pracoviště) písemným potvrzením.

První testování musí proběhnout nejpozději v pondělí 29. 11. 2021. S ohledem na omezenou kapacitu doporučuji rezervaci termínu v dostatečném předstihu.

Povinné testování zaměstnanců se netýká osob, které:

  1. jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
  2. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  3. podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  4. podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Skutečnost naplňující některou z výše uvedených výjimek z testování je zaměstnanec rovněž povinen zaměstnavateli (resp. vedoucímu svého pracoviště) písemným potvrzením prokázat. Pokud zaměstnanec nesplňuje výjimku z povinného testování a současně odmítne podstoupit test, bude dle platného mimořádného opatření MZ ČR ohlášen krajské hygienické stanici. Za dodržování platných hygienicko-epidemiologických opatření je zodpovědný vedoucí zaměstnanec daného pracoviště.

 

Děkuji všem za součinnost.

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
děkan FZV UP  v Olomouci

Koordinátor COVID-19 na FZV

Ing. Bc. Andrea Drobiličová

Kontakt: 

e-mal: andrea.drobilicova@upol.cz  
mobil: 732 547 767

V případě, že jste pozitivně testováni, neprodleně tuto informaci zašlete na email andrea.drobilicova@upol.cz. Zároveň doporučuji informovat osoby, s nimiž jste byli v rizikovém období v užším kontaktu.

Praktická výuka studentů FZV UP

Příjezdy ze zahraničí

Vyplněný formulář zasílají:

Důležité odkazy

Aktuální informace k epidemiologické situaci v ČR a z ní vyplývajících opatřeních jsou zveřejněna na těchto stránkách institucí: