Informace pro nepřijaté uchazeče

Podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ č.111/1998 Sb. se může uchazeč odvolat proti rozhodnutí děkana fakulty, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne písemného doručení vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky. Odvolání se podává písemně, zasílá se na adresu fakulty. Pro podání odvolání můžete využít formulář, který naleznete níže.

Uvolněná místa po přijatých uchazečích, kteří ke studiu nenastoupí, budou dle harmonogramu doplňována z řad nepřijatých uchazečů, kteří v zákonné lhůtě podali odvolání a svým bodovým výsledkem se nacházejí dále v pořadí za stanovenou bodovou hranicí. Jako doplňující kritérium při stejném bodovém zisku mohou být zohledněny výsledky z předchozího studia, účast v soutěžích apod. Všechny skutečnosti uvedené v odvolání je třeba doložit. V případě, že bylo důvodem pro nepřijetí ke studiu nesplnění požadavků přijímací zkoušky (nikoliv kapacitní důvody), je možné odvolání vyhovět pouze tehdy, pokud uchazeč v odvolání prokáže, že požadavky přijímací zkoušky splnil.

Odvolací řízení pro akademický rok 2022/2023 bude ukončeno na počátku měsíce září 2022 rozhodnutím rektora UP.  Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se uchazeči do vlastních rukou. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek.

Adresa pro doručení odvolání:

Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci
studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15  Olomouc