Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

 Více...

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (7 zástupců) a studenty (4 zástupci). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Složení akademického senátu

Předseda:Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
1. místopředseda:Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D. za komoru akademických pracovníků
2. místopředseda:Jana Vrbová za komoru studentů

Komora akademických pracovníků

Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
Ústav porodní asistence
e-mail: stepanka.bubenikova@upol.cz

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd
e-mail: lukas.merz@upol.cz

Mgr. Petra Gaul Alačová, Ph.D.
Ústav fyzioterapie
e-mail: petra.gaul@upol.cz

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
e-mail: lenka.mazalova@upol.cz

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
Ústav zdravotnického managementu,
Ústav společenských a humanitních věd
e-mail:jiri.vevoda@upol.cz

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností
e-mail: miroslav.kopecky@upol.cz

Mgr. Jolana Pokorná
Ústav radiologických metod
e-mail: jolana.pokorna@upol.cz

Mgr. Kateřina Janoušková
Ústav porodní asistence
e-mail: katerina.janouskova@upol.cz

Studentská komora

Veronika Bitalová
2. ročník oboru Radiologický asistent
e-mail: veronika.bitalova01@upol.cz

Jana Vrbová
2. ročník oboru Porodní asistentka
e-mail: jana.vrbova02@upol.cz

Denisa Maňasová
2. ročník oboru Porodní asistentka
e-mail: denisa.manasova01@upol.cz

Jana Kozlovská
2. ročník oboru Všeobecná sestra
e-mail: jana.kozlovska01@upol.cz

Komise akademického senátu

Legislativní komise

Předseda:
Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
e-mail: stepanka.bubenikova@upol.cz

Členové:
p. Marie Pavlíková
e-mail: marie.pavlikova@upol.cz

JUDr. Karel Vítek
e-mail: karel.vitek@upol.cz


Ekonomická komise

Předseda:
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
e-mail: jiri.vevoda@upol.cz

Členové:
PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.
e-mail: lenka.machalkova@upol.cz

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
e-mail: lukas.merz@upol.cz

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity. Vědecká rada schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem. Vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Aktuality

Termíny zasedání VR FZV UP

Zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd se budou konat vždy v pondělí od 10 hodin v zasedací místnost děkanátu FZV UP, Hněvotínská 3, Olomouc.

Příští zasedání se bude konat: 11. 11. 2019

Zápisy zasedání

Složení vědecké rady

Předseda:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
 
Interní členové:
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.


Externí členové:
prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. (ZSF JČU České Budějovice)
doc. PhDr. Adriana Repková, Ph.D. (FOaZOŠ SZU Bratislava)
doc. Mgr. Martina Tomagová, Ph.D. (JLF UK Martin)
PhDr. Marek Zeman, Ph.D. (ZSF JČU České Budějovice)
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D. (Rehabilitační Ústav Hrabyně)

Disciplinární komise

Předseda
doc. MUDr. Ivanka Vlachová  ivanka.vlachova@upol.cz
Akademičtí pracovníci
PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D.  bronislava.grygova@upol.cz
Mgr. Petra Pičmanová  petra.picmanova@upol.cz
Studenti
Mgr. Renáta Váverková  renata.vaverkova@upol.cz
Bc. Tereza Vašková, DiS  tereza.vaskova01@upol.cz
Eliška Szewieczková  eliska.szewieczkova01@upol.cz

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu, tajemník fakulty a vedoucí studijního oddělení.

Děkan FZV

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA  jaroslav.vomacka@upol.cz

Členové kolegia děkana


prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
přednosta Ústavu klinické a molekulární patologie LF UP

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
přednosta Ústavu porodní asistence FZV UP

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
proděkan pro vědu a výzkum FZV UP, ředitel Centra vědy a výzkumu FZV UP

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouci

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
přednosta Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností FZV UP

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
primářka Transfúzního oddělení FNOL

MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D.
pověřený výkonem pravomocí přednosty Ústavu radiologických metod FZV UP

MUDr. Filip Horák, MBA
manažer ve zdravotnictví

MUDr. Marie Marsová, MBA
předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční a.s.

Ing. Alena Cholinská
vedoucí Studijního oddělení FZV UP

Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.
pověřený výkonem pravomocí přednosty Ústavu zdravotnického managementu FZV UP


proděkanka pro zahraniční spolupráci a vnější záležitosti FZV UP

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
statutární zástupkyně děkana FZV UP, proděkanka pro studijní,
sociální a pedagogické záležitosti FZV UP, přednostka Ústavu ošetřovatelství FZV UP

Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D.
přednostka Ústavu společenských a humanitních věd FZV UP

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
předseda AS FZV

Mgr. Lenka Doleželová
tajemnice FZV UP