SVOČ

Záměrem Studentské vědecké odborné činnosti je dát prostor talentovaným studentům, kteří chtějí rozvíjet a prezentovat své poznatky v oblasti vědy a výzkumu, dokáží své názory na danou problematiku podat a obhájit před odbornou komisí a veřejností.

Každý rok pořádá fakulta konferenci SVOČ, které se mohou zúčastnit všichni řádně zapsaní studenti bakalářského a magisterského studia Fakulty zdravotnických věd.

Studenti, kteří práci úspěšně obhájí, obdrží stipendium ve výši až 2 000 Kč v souladu se Směrnicí děkana FZV UP ke Studentské vědecké a odborné činnosti na FZV UP FZV-SD-3/2016.

Vyhlášení soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (FZV UP) Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. vyhlašuje soutěž ve Studentské vědecké a odborné činnosti pro akademický rok 2021/2022.

Cílem Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) je podněcovat zájem studentů FZV UP o vědecko-výzkumnou a odbornou činnost a poskytnout jim příležitost a motivaci k prohlubování a zdokonalování svých odborných znalostí a dovedností.

Důležité termíny:

 • do 3. listopadu 2021 – termín pro doručení přihlášky na referát pro vědu a výzkum
 • 23. března 2022 – termín pro odevzdání práce (posteru)
 • duben 2022 – konference SVOČ na FZV UP

Kontakt:

doc. PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum a doktorské studium
Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková
referentka pro vědu a výzkum
vera.pospisilikova@upol.cz

Ocenění SVOČ

 • Stipendium všem úspěšným studentům
  Všem řešitelům, kteří práci obhájili, náleží odměna ve výši  2 000 Kč.
 • Tři nejlépe hodnocené práce v jednotlivých sekcích
  V jednotlivých sekcích budou dále ohodnoceny tři nejlepší práce:
 1. místo – odměna 5 000 Kč
 2. místo – odměna 3 000 Kč
 3. místo – odměna 2 000 Kč