Doktorské programy

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Pouze školitel je oprávněn rozhodovat o aktivitách studenta vázaných ke studiu. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je čtyři roky.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

DSP Aplikovaná klinická rehabilitace je zaměřen na:

 • výzkum aplikace moderních terapeutických technik a protokolů komprehenzivní rehabilitace
 • analýzy a aplikace klasifikačních systémů pro diagnostiku a hodnocení rehabilitačních intervencí
 • výzkum nových terapeutických intervencí fyzioterapie, ergoterapie, medicínské rehabilitace, fyzikální medicíny a dalších multidisciplinárních přístupů za účelem zlepšení klinické praxe s využitím principů Evidence Based Medicine (EBM) a Evidence Based Practice (EBP)
 • studium etiologie, patofyziologie, nových diagnostických a terapeutických principů poruch pohybového aparátu
 • vývoj intervencí a programů aktivního životního stylu jako klíčového prvku prevence a dlouhodobé správy zdraví motivující k pravidelné fyzické aktivitě a zdravým životním návykům
 • realizaci vědecko-výzkumných, tvůrčích a publikačních činností v oboru klinické rehabilitace

DSP Ochrana a podpora zdraví zahrnuje tyto oblasti studia:

 • výzkum zdravotnických systémů s důrazem na jejich posilování
 • připravenost a reakce na zdravotní rizika, přístup "One health"/Jedno zdraví
 • strategie péče o zdraví v ČR a v mezinárodním srovnání, řízení péče o zdraví v ČR
 • ochrana a podpora zdraví, zdravotní gramotnost
 • integrovaná zdravotní a sociální péče
 • kvalita a bezpečnost poskytovaných zdravotních služeb
 • demografický vývoj a podpora reprodukčního zdraví, strategie v oblasti populačního zdraví
 • vliv stárnutí populace na zdravotní a sociální služby

DSP Ošetřovatelství je orientováno na:

 • vědní ošetřovatelství a jeho metodologii, vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru Ošetřovatelství
 • aplikaci ošetřovatelského diagnostického přístupu, verifikaci a validizaci klasifikačních systémů oboru ošetřovatelství
 • studium komponent ošetřovatelských systémů, strukturu, organizaci, cíle, funkci a role subjektů a strategie změny
 • využití Evidence Based Practice a Nursing
 • filosofické, etické a právní aspekty efektivní ošetřovatelské praxe
 • schopnost vést vědeckou a publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)