Přijímací řízení BcMgr

Termíny přijímaciho řízení

Termín podání elektronické přihlášky do: 15. března 2022

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Upozorňujeme uchazeče, že budou zaregistrovány jen řádně podané e-přihlášky s uhrazeným administrativním poplatkem.

 

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie   9. června 2022
Radiologická asistence   9. června 2022
Ergoterapie   9. června 2022
Pediatrické ošetřovatelství   9. června 2022
Ochrana a podpora zdraví*   9. června 2022
Všeobecné ošetřovatelství*   9. června 2022
Porodní asistence*   9. června 2022
Zdravotnické záchranářství 1. kolo (písemný test)* 9. června 2022
  2. kolo (test fyzické zdatnosti) 16. června 2022
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Ochrana a podpora zdraví   10. června 2022
Všeobecné ošetřovatelství   10. června 2022
Porodní asistence   10. června 2022
Zdravotnické záchranářství 1. kolo (písemný test)* 10. června 2022
  2. kolo (test fyzické zdatnosti) 16. června 2022
Navazující magisterské studium
Aplikovaná fyzioterapie   10. června 2022
Specializace v ošetřovatelství   10. června 2022
Intenzivní péče v porodní asistenci   10. června 2022
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice   10. června 2022
Organizace a řízení ve zdravotnictví   10. června 2022

 * Upozornění pro uchazeče o bakalářské studijní obory: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářských studijních oborů, vykonají přijímací zkoušku 10. června 2022.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní programy shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních programů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní programy, na které podal přihlášku.

Poplatky

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Doplňující informace

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.

Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.
 

Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám