Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Fakulta zdravotnických věd nabízí uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání.

Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů jsou vyhlašovány prostřednictvím Portálu CŽV (www.czv.upol.cz).

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů pro akademický rok 2022/2023 budou zveřejněny v červnu 2022 zde.

Přihlášky se přijímají prostřednictvím Portálu CŽV (www.czv.upol.cz) v období od konce června do začátku září. V případě, že počet přihlášek překročí kapacitu programu CŽV, je rozhodujícím kritériem pro zařazení do programu CŽV počet bodů dosažený v rámci přijímací zkoušky. Úhrada za účast v programu CŽV činí v závislosti na studijním programu 55.000,- Kč až 60.000,- Kč Po úspěšném absolvování programu CŽV mají účastníci CŽV možnost pokračovat ve studiu jako studenti příslušného akreditovaného studijního programu.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Alena Cholinská
Tel. 585 632 855
e-mail: alena.cholinska@upol.cz

Programy celoživotního vzdělávání mimo akreditované studijní programy

Fakulta zdravotnických věd realizuje programy celoživotního vzdělávání mimo akreditované studijní programy (např. rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí, kurz Vedení odborné praxe studentů nelékařských povolání, přípravné kurzy pro uchazeče o studium akreditovaných studijních programů atd.)

Programy CŽV mimo akreditované studijní programy jsou vyhlašovány prostřednictvím Portálu CŽV (www.czv.upol.cz).

 

Kontaktní osoba:

Lenka Kubíčková, DiS.
Tel. 585 632 879
e-mail: lenka.kubickova@upol.cz

Aktuálně vyhlášené programy CŽV na Univerzitě Palackého v Olomouci naleznete zde:
https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-0/