Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP
Video prezentuje jednotlivé ústavy a pracoviště fakulty s moderním vybavením pro výzkum a výuku. Autoři: Kamil Zajíček, Vít Hradil/Ghostmovie, Johnny Vee.
Periodikum Profese online (ISSN 1803-4330) http://profeseonline.upol.cz vydává Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Časopis je zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných...
Do fáze pilotního testování vstoupil mezinárodní projekt Healthcare English Language Programme (HELP), který se zaměřuje na tvorbu moderních výukových opor pro zvýšení komunikačních schopností v...
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 8. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo...
Autoři bakalářských a magisterských prací, kteří si myslí, že napsali zdařilý text, ho mohou přihlásit do soutěže o Cenu rektora UP. Zapojit se mohou také studenti-sportovci. Hodnotit se bude jejich...
Nabídka studia na Univerzitě Palackého se v akademickém roce 2017/2018 rozšíří o nový bakalářský obor Zdravotnický záchranář. Přihlášky přijímá do konce února příštího roku Fakulta zdravotnických věd...
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje a Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého si v úterý 25. října ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje...
Akademický senát Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci přijal na svém zasedání dne 10.11.2016 usnesení o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování děkanem FZV UP v Olomouci na funkční období 2017 -...
Projekt HELP, který se na Fakultě zdravotnických věd řeší v rámci programu Erasmus+, vstoupil do své další fáze. Po analýze potřeb v oblasti jazykového vzdělávání a tvorbě výukových materiálů...

Archiv zpráv