Doktorské studium

Obecné informace k doktorskému studiu

Na Fakultě zdravotnických věd jsou v současné době akreditovány dva doktorské studijní programy, a to Ošetřovatelství a Ochrana a podpora zdraví. Studijní programy je možné studovat v prezenční i kombinované formě. Náplň každého programu je definována studijním plánem, který obsahuje seznam všech předmětů daného studijního programu spolu s kreditovými požadavky. Každý student je povinen si studijní plán nastudovat a rozvrhnout si dle něj svůj individuální studijní plán (ISP) po konzultaci se svým školitelem. Vzor individuálního studijního plánu je ke stažení na stránkách příslušného doktorského studijního programu. ISP je jednou z požadovaných dokumentů při zápise do studia.

Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku DSP

První přihlášení do Portálu

Do týdne po zápisu do studia student obdrží email o vygenerování svých přihlašovacích údajů do univerzitního systému. Údaje nalezne v E-přihlášce, sekce Osobní údaje, kde si rovněž zvolí heslo. Přihlašovací jméno je vždy v tomto formátu: např. Petr Novák – novape06@upol.cz. Po nastavení hesla se student může přihlásit do Portálu. V případě problémů s přístupem do informačního systému UP (Portál/STAG) kontaktujte helpdesk UP na www.helpdesk.upol.cz.

Portál UP

Skrze Portál UP student získává přístup do všech důležitých univerzitních aplikací nutných pro své studium. Mezi ně patří:

  • STAG - STAG ukládá všechny informace o průběhu celého studia daného studenta. Zde si student zapisuje předměty a termíny zkoušek, provádí platby, kontroluje svůj studijní postup a eviduje údaje o své dizertační práci.
  • Email – student má povinnost pravidelně kontrolovat svou univerzitní emailovou schránku a užívat ji pro veškerou komunikaci v rámci univerzitního prostředí. Vstupní údaje do emailové schránky jsou totožné se vstupními údaji do Portálu.
  • ELF/Formuláře – pro podávání žádostí může student využít tuto, kde nalezne veškeré vzory žádostí. V případě, že student nenajde specifický typ žádosti, lze využít formulář Všeobecná žádost. Po vyplnění žádosti student formulář uloží, vytiskne, podepíše a odešle studijní referentce doktorských studijních programů.
  • OBD – v systému OBD doktorský student eviduje veškerou svou publikační činnost. Student je také povinen založit si personální identifikátor ORCID ID, který uvádí u všech svých publikací a ostatních výsledků vědy a výzkumu. Bližší informace k OBD se nachází na webová stránce https://wiki.upol.cz/upwiki/Manual_OBD.
  • UPShare – zde jsou uloženy všechny normy a formuláře UP. Studentům je doporučeno seznámit se se Studijním a zkušebním řádem UP a vnitřními normami FZV UP týkající se doktorského studia.
  • Mobility – v této aplikaci si student může najít nabídky zahraničních mobilit a seznam partnerských univerzit UP. Pro více informací může kontaktovat referentku zahraničního oddělení FZV.

STAG > Předzápis předmětů

Po přihlášení do Portálu student klikne na dlaždici STAG a v sekci Moje studium, podsekci Předzápis si zapíše předměty pro 1. ročník dle vypracovaného individuálního studijní plánu (ISP). Studenti doktorských programů si zapisují předměty na zimní i letní semestr zároveň. Výběrem na jeden z bloku předmětů (např. povinné předměty) se zobrazí seznam nabízených předmětů dle studijního plánu programu. Kliknutím na zkratku předmětu (např. DSPZ/OKA01) se zobrazí rozvrh daného předmětu. Na předmět se student zaregistruje zakliknutím políčka vpravo a uložením v dolní části. Registrace proběhla úspěšně, pokud se u daného předmětu objeví oranžová vlajka.

Předměty doktorského studia obvykle nemají nastavený rozvrh. Rozvržení výuky jednotlivých předmětů je v kompetenci vyučujícího, jehož jméno student zobrazí kliknutím na název předmětu. Pro informace ohledně výuky kontaktujte daného vyučujícího či garanta příslušného kurzu. Jednotlivé kurzy je taktéž možné vyhledat dle jejich názvu či zkratky v podsekci Předzápis, záložka Vyhledej předmět.

V případě problémů se zapisováním předmětů se student obrací na studijní referentku doktorských studijních programů. Ve zprávě je vždy třeba uvézt zkratku předmětu a jeho název. Některé z předmětů (typu konference či publikační činnost ad.), jejichž plnění nelze s jistotou plánovat s předstihem, lze zapsat na základě žádosti i v průběhu akademického roku. Opět je potřeba kontaktovat studijní referentku DSP.

Studijní povinnosti

Každý student má povinnost se při nástupu do studia seznámit se Zkušebním a studijním řádem UP a dalšími platnými normami a směrnicemi UP a FZV UP pro doktorské studium. Všechny relevantní dokumenty jsou ke stažení také v Portálu, sekce UPShare.

Doktorandi čtyřletého studijního programu musí za dobu svého studia získat minimálně 240 kreditů. Po jejich získání a splnění všech předmětů ve skladbě předepsané daným studijním plánem příslušného studijního programu může podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce. Student DSP musí absolvovat státní doktorskou zkoušku a obhajobu dizertační práce v horizontu maximálně dvou let od splnění všech studijních povinností.

Doktorand je povinen během každého akademického roku získat alespoň 40 kreditů, anebo takový počet kreditů, který v součtu s počtem kreditů získaných v minulém akademickém roce dosahuje alespoň 80 kreditů.

Standardní doba studia v doktorském studijním programu Ošetřovatelství a Ochrana a podpora zdraví činí 4 roky. Děkan může na žádost doktoranda se souhlasem školitele a předsedy oborové rady studium prodloužit o maximálně 3 roky. Maximální doba čtyřletého doktorského studia tak činí 7 let. Žádost o prodloužení studia může student vyplnit v Portálu, sekce ELF/Formuláře.

Studijní a zkušební řád UP

Vnitřní norma FZV pro postgraduální studium

Stipendia pro doktorandy v prezenční formě studia

Doktorandi v prezenční formě studia pobírají ve standardní době studia doktorské stipendium. Stipendium je vypláceno v měsíčních splátkách, a to zpětně za uplynulý měsíc na běžný účet v českých korunách, uvedený v Portálu studenta. V akademickém roce 2023/2024 je výše měsíčního doktorské stipendia pro prezenční formu studia stanovena na 11.250 Kč. Do doby, po kterou má doktorand nárok na vyplácení doktorského stipendia, se započítává také doba všech předchozích neúspěšných studií v doktorském studijním programu.

Studijní a zkušební řád UP

Vnitřní norma FZV pro postgraduální studium

Zdravotní pojištění doktorandů

Stát je plátcem zdravotního pojištění za studenty doktorského studia bez ohledu na jejich věk. Pojištěnci mohou být pouze osoby studující v prvním doktorském studijním programu uskutečňovaného na vysoké škole ČR ve standardní době studia v prezenční formě, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými. Pro více informací se obraťte na svou zdravotní pojišťovnu.

Výroční zpráva

Na konci každého akademického roku student DSP odevzdává výroční zprávu shrnující splněné studijní výsledky daného období. Mezní termín pro splnění studijních výsledků je uveden v harmonogramu akademického roku na webových stránkách FZV. Výroční zprávu se všemi náležitostmi uvedenými v Pokynech k výroční zprávě student odevzdá studijní reference DSP.

Pokyny k výroční zprávě

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)