Studujte u nás

Studijní programy

Uchazečům o studium nabízí Fakulta zdravotnických věd studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Pro absolventy středních škol je určeno vysokoškolské studium bakalářské.

Bakalářské studium

Představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia se standardní délkou studia 3 roky. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventům bakalářského studijního programu se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.). Ve skupině bakalářských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia v programech / oborech:

 • Ergoterapie (prezenční studium)
 • Fyzioterapie (prezenční studium)
 • Ochrana a podpora zdraví (prezenční/kombinované studium)
 • Pediatrické ošetřovatelství (prezenční studium)
 • Porodní asistence (prezenční/kombinované studium)
 • Radiologická asistence (prezenční studium)
 • Všeobecné ošetřovatelství (prezenční/kombinované studium)

V současné době prochází akreditačním procesem bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství (prezenční/kombinované studium) s cílem otevřít jej v září 2021.


Bližší informace o jednotlivých bakalářských studijních programech jsou uvedeny v katalogu studijních programů
 

Pro absolventy bakalářského studia je určeno navazující magisterské studium.

Navazující magisterské studium

Představuje studium se standardní délkou 2 roky. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.). Ve skupině navazujících magisterských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia v programech / oborech:

 • Aplikovaná fyzioterapie (prezenční studium)
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční/kombinované studium)
 • Intenzivní péče v porodní asistenci (prezenční/kombinované studium)
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice, organizace a řízení (prezenční/kombinované studium)
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví (prezenční/kombinované studium)

Bližší informace o jednotlivých navazujících magisterských studijních programech jsou uvedeny v katalogu studijních programů

 

Třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium

Doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Doktorský studijní program představuje studium se standardní délkou 4 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Fakulta zdravotnických věd uskutečňuje doktorský studijní program Ošetřovatelství.
 

Celoživotní vzdělávání

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty.

Další informace naleznete ZDE.

Doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Pouze školitel je oprávněn rozhodovat o aktivitách studenta vázaných ke studiu. Standardní doba doktorského studia (kreditový systém) je čtyři roky.

Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

DSP Ošetřovatelství je orientováno na:

 • vědní ošetřovatelství a jeho metodologii, vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oboru Ošetřovatelství
 • aplikaci ošetřovatelského diagnostického přístupu, verifikaci a validizaci klasifikačních systémů oboru ošetřovatelství
 • studium komponent ošetřovatelských systémů, strukturu, organizaci, cíle, funkci a role subjektů a strategie změny
 • využití Evidence Based Practice a Nursing
 • filosofické, etické a právní aspekty efektivní ošetřovatelské praxe
 • schopnost vést vědeckou a publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni

Rychlé info o studiu

 

Katalog studijních programů

Podrobné informace o jednotlivých studijních oborech včetně požadavků přijímací zkoušky naleznete v katalogu studijních programů.

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studium

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro ak. rok 2020/2021

S odvoláním na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje vysokým školám v mimořádných situacích upravit vyhlášené podmínky pro přijetí ke studiu, stanovit jiný termín, rámcový obsah nebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky, avizujeme úpravu přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022.
 
Abychom předešli možným termínovým kolizím v případě posunu termínů maturit, připravujeme přesun termínů písemných testů do víkendových dnů, a to na 5. 6. a 6. 6. 2021. Dále připravujeme u písemných testů kvantitativní změny (snížení počtu otázek v testu a tomu odpovídající snížení časových limitů a hranic pro splnění podmínek přijímací zkoušky).  
 
Rámcový obsah přijímacích zkoušek zůstává beze změn, tj. doporučené okruhy k přípravě na přijímací zkoušky zveřejněné na webových stránkách fakulty zůstávají v platnosti.
 
Aktualizované podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách fakulty po jejich projednání a schválení Akademickým senátem FZV v závěru měsíce ledna.

 

Termíny přijímacího řízení

Termín podání elektronické přihlášky do: 15. března 2021

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Upozorňujeme uchazeče, že budou zaregistrovány jen řádně podané e-přihlášky s uhrazeným administrativním poplatkem.

 

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek:

Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia
Fyzioterapie   10. června 2021
Radiologická asistence   10. června 2021
Ergoterapie   10. června 2021
Pediatrické ošetřovatelství   10. června 2021
Ochrana a podpora zdraví   10. června 2021
Všeobecné ošetřovatelství*   10. června 2021
Porodní asistence*   10. června 2021
Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia
Ochrana a podpora zdraví   11. června 2021
Všeobecné ošetřovatelství   11. června 2021
Porodní asistence   11. června 2021
Navazující magisterské studium
Aplikovaná fyzioterapie   11. června 2021
Ošetřovatelská péče v interních oborech   11. června 2021
Intenzivní péče v porodní asistenci   11. června 2021
Zobrazovací technologie v radiodiagnostice   11. června 2021
Organizace a řízení ve zdravotnictví   11. června 2021

 * Upozornění pro uchazeče o bakalářské studijní obory: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářských studijních oborů, vykonají přijímací zkoušku 11. června 2021.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní programy shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních programů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní programy, na které podal přihlášku.

Doplňující informace

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.

Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.
 

Doplňující informace pro uchazeče o studium.

Posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Poplatky

Administrativní poplatek (poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením):  
690,- Kč/přihláška

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce.

Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám

Přijímací řízení - doktorské studium

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci vyhlašuje přijímací řízení ke studiu doktorského studijního programu Ošetřovatelství (standardní doba studia 4 roky).

Termín přijímacího řízení

Přijímací řízení se uskuteční: červen 2021

Termín podání elektronické přihlášky: 1.11.2020 - 31. 5. 2021

Pozvánky k přijímacímu řízení budou k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška.
Tento způsob distribuce pozvánek nahrazuje klasický způsob rozesílání pozvánek prostřednictvím České pošty.
 

Vstupní požadavky

Absolutorium magisterských programů:

 • Ošetřovatelství
 • Specializací ve zdravotnictví
 • Absolutorium pregraduálního vysokoškolského studia jiných fakult nebo vysokých škol uchazečů, kteří se profilují v ošetřovatelství.
 • Úspěšnost u přijímacích pohovorů.

Uchazeč o studium si vybírá jedno z vypsaných témat disertačních prací a uvede je v přihlášce ke studiu - zvolení tématu disertační práce je podmínkou zaregistrování přihlášky.

Témata disertačních prací na akademický rok 2021/2022

Termín podání elektronické přihlášky: 1.11.2020 - 31. 5. 2021

Požadované náležitosti a přílohy je nutné zaslat v tištěné podobě do 1. 6. 2021 na adresu: 

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Studijní oddělení
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Přílohy k přihlášce

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou
 • motivační dopis
   
 • strukturovaný životopis uchazeče (uvést i téma diplomové či rigorózní práce)
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (ověřená fotokopie)
 • přehled publikační a přednáškové činnosti uchazeče
 • výzkumný projekt k tématu disertační práce, na které se uchazeč hlásí (analýza vědeckých poznatků problematiky vztahující se k tématu disertační práce zpracovaná na podkladě výstupů rešerše českých a zahraničních informačních zdrojů, definování zkoumaného problému, cíl disertační práce, návrh metodiky, bibliografické zdroje)
 • rozsah projektu 5 – 10 normostran (NS)

Poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč/přihláška
(poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Doplňující informace

Předpokládaný počet přijímaných studentů: 10 (prezenční nebo kombinovaná forma)

Forma zkoušky: ústní + prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

 • prezentace výzkumného projektu (zaslaného s přihláškou)
 • ověření znalostí k tématu disertační práce
 • ověření schopnosti komunikace v anglickém jazyce na odborné téma

Den otevřených dveří

Dne otevřených dveří je plánován na 16.1.2021. Bližší informace viz níže.

Fakulta zdravotnických věd UP


Vzdělává budoucí zdravotnické pracovníky v nelékařských oborech všeobecná sestra, porodní asistent/ka, radiologický asistent/ka, fyzioterapeut/ka, zdravotnický záchranář/ka, ergoterapeut/ka, pediatrická sestra, a zdravotnický manažer/ka v prezenční nebo kombinované formě.

 

Den otevřených dveří FZV UP leden 2021 - online

Stream 1:
9:00 - 11:15 ( Meeting ID: 982 0261 4186)
https://cesnet.zoom.us/j/98202614186

Stream 2:
11:30 - 13:45 ( Meeting ID: 982 0261 4186)
https://cesnet.zoom.us/j/98202614186

 

Podrobný program online dne otevřených dveří FZV

9:00 Všeobecné ošetřovatelství Bc, Pediatrické ošetřovatelství Bc, Ošetřovatelská péče v interních oborech Mgr., Ošetřovatelství PhD.
9:30 Ergoterapie Bc, Fyzioterapie Bc., Aplikovaná fyzioterapie Mgr.
9:45 Porodní asistence Bc., Intenzivní péče v porodní asistenci Mgr.
10:00 Radiologická asistence Bc., Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Mgr.
10:15 Zdravotnické záchranářství Bc.
10:30 Organizace a řízení ve zdravotnictví Mgr. a Ochrana a podpora zdraví Bc.
10:45 Administrativa a průběh přijímacího řízení
   
11:30 Všeobecné ošetřovatelství Bc, Pediatrické ošetřovatelství Bc, Ošetřovatelská péče v interních oborech Mgr., Ošetřovatelství PhD.
12:00 Ergoterapie Bc, Fyzioterapie Bc., Aplikovaná fyzioterapie Mgr.
12:15 Porodní asistence Bc., Intenzivní péče v porodní asistenci Mgr.
12:30 Radiologická asistence Bc., Zobrazovací technologie v radiodiagnostice Mgr.
12:45 Zdravotnické záchranářství Bc.
13:00 Organizace a řízení ve zdravotnictví Mgr. a Ochrana a podpora zdraví Bc.
13:15 Administrativa a průběh přijímacího řízení

 

Přípravné semináře

Ústav klinické rehabilitace Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci pořádá pro uchazeče o studijní program Aplikovaná fyzioterapie (navazující magisterské studium) přípravný seminář, který se uskuteční v pátek 21. května 2021. Obsahem semináře je poskytnutí informací o požadavcích na uchazeče o studium tohoto studijního programu, a to jak v rámci přijímacího řízení, tak v rámci studia samotného, a dále možnost vyzkoušet si průběh přijímacích zkoušek tzv. „nanečisto“.

Místo konání:

Fakulta zdravotnických věd, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc, učebna TÚ 1.164
(v případě, že z důvodu protiepidemických opatření nebude možné seminář konat prezenčně, uskuteční se v uvedeném termínu on-line formou).

Program:

Prezence od 10: 00 hodin, zahájení v 10:30 hodin, předpokládané ukončení ve 14:00 hodin.

Příjem přihlášek: do 17. května 2021  

Příjem přihlášek bude probíhat prostřednictvím Portálu CŽV.
Odkaz pro přihlášení bude zveřejněn v únoru 2021 zde.

Účastnický poplatek: 500,- Kč   
Platební údaje budou vygenerovány přihlášeným uchazečům prostřednictvím Portálu CŽV.  
Platbu je třeba provést nejpozději do data uzávěrky přihlášek.
 
Upozorňujeme zájemce, že kapacita kurzu je omezena (40 osob).

Přihláška ke studiu

Informace pro přijaté uchazeče

Zde naleznete pokyny a dokumenty pro uchazeče přijaté ke studiu (včetně včetně pozvánky k zápisu).

Pokyny pro uchazeče přijaté ke studiu.

Prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška:

 1. Oznamte, zda ke studiu nastoupíte či nikoliv.

V případě, že ke studiu nastoupíte:

 1. Podejte žádost o vystavení identifikační karty UP.
 2. Podejte žádost o ubytování na VŠ kolejích (v případě zájmu).
 3. Vyžádejte si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
 4. Dostavte se k zápisu ke studiu.

 

Podrobné informace naleznete v dokumentu: Informace pro uchazeče přijaté ke studiu.

Pozvánky k zápisu

Bakalářské studijní programy – prezenční forma studia:

 • Všeobecné ošetřovatelství – 1. skupina (uchazeči s příjmením začínajícím  A – M)
 • Všeobecné ošetřovatelství – 2. skupina (uchazeči s příjmením začínajícím N – Ž)
 • Porodní asistence
 • Fyzioterapie
 • Radiologická asistence
 • Zdravotnický záchranář
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Ergoterapie

Bakalářské studijní programy – kombinovaná forma studia:

 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Porodní asistence

Navazující magisterské studijní programy – prezenční forma studia:

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví

Navazující magisterské studijní programy – kombinovaná forma studia:

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Intenzivní péče v porodní asistenci
 • Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 • Organizace a řízení ve zdravotnictví