Zahraničí

Aktuálně

Zahraniční oddělení FZV vyhlašuje výběrové řízení pro výukové pobyty a školení pro pracovníky FZV v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2022/2023.

Pokud máte zájem o výukový pobyt či školení v rámci programu Erasmus+ pro příští akademický rok 2022/2023 nahlaste prosím potřebné údaje Vašim příslušným koordinátorům Erasmus+ na jednotlivých ústavech do 31. ledna 2022. (jméno, email, název přijímací instituce, Erasmus kód, délka mobility bez dnů na cesty, semestr výjezdu, zda se jedná o výuku/školení). Doufám, že nám situace dovolí na podzim vycestovat.

Pracovníky ústavů HUM, OPD, MNG, CVaV a děkanátu prosím o předání těchto informací přímo na zahr. odd. FZV na e-mail: irena.jedlickova@upol.cz do 31. ledna 2022.

Kritéria Výběru – výuka a školení:

 • V zájmu zajištění vysoké kvality mobilit a jejich co možná největšího dopadu musí mobilita zaměstnance souviset s profesním rozvojem daného zaměstnance a naplňovat jeho potřeby v oblasti studia a osobního rozvoje,
 • Přínosnost pro FZV
 • Jazykové znalosti (angličtina alespoň B2)
 • Upřednostnění budou ti uchazeči, kteří jedou na mobilitu poprvé, nevybraní žadatelé budou evidování jako náhradníci

Zahraniční oddělení FZV si vyhrazuje právo zaměstnance odmítnout, pokud se nenahlásí do výběrového řízení do stanoveného termínu.

Více informací týkajících se mobilit v rámci programu Erasmus+ naleznete v sekci Erasmus+

Zahraniční pracovní cesty

 

Žádosti, poskytnutí záloh a vyúčtování zahraničních pracovních cest.

Referent pro ZPC
Jarmila Vychopeňová   jarmila.vychopenova@upol.cz  +420 585 632 854
Děkanát FZV UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Po návratu z pracovní cesty

Zaměstnanec je povinen

 • předložit do 10-ti pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty zaměstnavateli daňové doklady o zaplacení ubytování, jízdného, MHD atd. (doklady nalepené na papír formátu A4) potřebné k vyúčtování pracovní cesty. Doklady by měly být čitelné (dodavatel služby by měl uvést na dokladu částku, měnu, podpis, příp. razítko), roztříděné dle druhu výdaje, měny a popis se sdělením, zda byl doklad hrazen fakturou nebo hotově.

Zpráva z pracovní cesty musí obsahovat

 • průběh a výsledek cesty
 • seznam dokladů, které pracovník předkládá k vyúčtování s uvedením částek a měn (ubytování, jízdné, vedlejší výdaje)

Erasmus+

Zahraniční oddělení Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ( dále jen ZO FZV) poskytuje informace o studijních či pracovních stážích nejen pro studenty, ale také pro zaměstnance. Koordinuje program Erasmus a zprostředkovává informace o dalších možnostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie.

V rámci programu Erasmus+ jsou možné následující typy mobilit:

Výběrové řízení pro oba typy mobilit probíhá na ZO FZV vždy počátkem kalendářního roku, kontaktní osobou je Ing. Irena Jedličková.

Kontaktní osoby

Odd. zahraničních vztahů na rektorátě (dále jen ZO RUP)
Mgr. Yvona Vyhnánková   yvona.vyhnankova@upol.cz  +420 585 631 041
Referentka zahraničního oddělení FZV (dále jen ZO FZV)
Ing. Irena Jedličková   irena.jedlickova@upol.cz  +420 585 632 827

Erasmus+ - Výukové pobyty

Kvalifikační podmínky

 • Výukové mobility je možné se zúčastnit pouze na základě bilaterální dohody v rámci programu Erasmus+.
 • všechny výukové pobyty se musí uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 10. 12. a od 1. 1. do 31. 7. následujícího roku.
 • během pobytu musí akademický pracovník absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru formou přednášek, seminářů, praktické výuky, příp. konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.
 • Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet.

Finanční podmínky

 • financováno je max. 5 dnů výuky + 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).
 • není nárok na kapesné
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km, jízdenky nelze kupovat pro více osob.
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO RUP - Mgr. Y. Vyhnánková, náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD
 • Ubytování pokud možno v max. ceně 100 EUR na noc. V případě, že není možné zajistit ubytování v tomto limitu, je třeba si předem vyžádat souhlas ZO UP s využitím dražšího ubytování.
 • Stravné ve výši aktuální platné vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok
 • Není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného ZCP
 • Pro cestu je účastník vybaven Cestovním pojištěním UP.

Pokyny před pobytem

 • Mobility Agreement for Teaching (výukový program) - zaměstnanec zajistí vyplnění formuláře ve spolupráci s přijímající a vysílající institucí. Výukový program podepisuje přednosta ústavu, za přijímající instituci pověřený pracovník. Kompletní podepsaný výukový program (stačí kvalitní scan verze, nejlépe barevná) zaměstnanec pošle v elektronické podobě referentce ZO RUP Mgr. Yvoně Vyhnánkové, yvona.vyhnankova@upol.cz. Výukový program vyplňujte česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající instituce.
  V sekci Vysílající instituce/Contact person vyplňte: Irena Jedličková, Faculty coordinator, +420 585 632 857, irena.jedlickova@upol.cz.
 • Účastnická smlouva - Mgr. Vyhnánková poté zašle vyhotovenou Účastnickou smlouvu zpět akademickému pracovníkovi k podpisu.
  Účastnická smlouva obsahuje podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu. Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit ZO RUP.
 • Po schválení a podepsání Účastnické dohody může zaměstnanec:
  vyhotovit cestovní příkaz pro zahraniční služební cestu (dále jen ZCP), a to nejpozději do 3 týdnů před plánovanou zahraniční mobilitou.
  zajistit si letenky, ubytování apod. (požadavky v Sapu zajistí sekretářka příslušného ústavu zaměstnance)

V případě, jede víc kolegů do stejné destinace v rámci Erasmus mobility:

pokud je doprava/ubytování na fakturu ( např. Fly United a faktura je vystavená na UP), je možné náklady rozpočítat na jednotlivé účastníky

pokud je faktura/doklad za více osob vystavený přímo na jednoho účastníka – je potřeba, aby každý účastník měl svůj doklad. V tomto případě nemůže RUP částku rozdělit a proplatit i ostatním účastníkům mobility - CP by byl v rozporu s Žádostí o refundaci

Není možné vycestovat bez podpisu Účastnické smlouvy a vyřízeného CP!

Pokyny během pobytu

Confirmation of Erasmus Teaching Assignment (potvrzení o výuce) – zaměstnanec si tento formulář nechá potvrdit již v zahraničí

Pokyny po návratu

 • Confirmation of Erasmus Teaching Assignment (potvrzení o výuce) – bezprostředně po návratu zaměstnanec doloží tento potvrzený formulář v originále k rukám p. Yvony Vyhnánkové ZO RUP
 • Vyplní vyúčtování cestovního zahr. příkazu. K vyúčtování je však kromě dalších dokladů z cesty nutné vložit do ZCP kopii Účastnické smlouvy.
  Dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky či školení. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.
 • Dále je povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží zaměstnanec po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený v účastnické smlouvě.

Erasmus+ - Školení

Kvalifikační podmínky

 • Školení je možné se zúčastnit bez uzavření bilaterální dohody, ale mobilita musí být realizována pouze v programových zemích EU. Tzn. členské státy EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
 • všechna školení se musí uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 10. 12. a od 1. 1. do 31. 7. následujícího roku
 • forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště, stínování pracovníka, kurz apod. Důležité je získání nových znalostí a dovedností, které můžete uplatnit v rámci své pracovní pozice na domácím pracovišti

Finanční podmínky

Program financuje všechny cestovní náklady ve skutečné výši při dodržení jistých pravidel hospodárnosti:

 • financováno je max. 5 dnů výuky + 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty).
 • není nárok na kapesné
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km, jízdenky nelze kupovat pro více osob.
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO RUP - Mgr. Y. Vyhnánková, náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD
 • Ubytování pokud možno v max. ceně 100 EUR na noc. V případě, že není možné zajistit ubytování v tomto limitu, je třeba si předem vyžádat souhlas ZO UP s využitím dražšího ubytování.
 • Stravné ve výši aktuální platné vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok
 • Není možné vycestovat bez podpisu účastnické smlouvy a vyřízeného ZCP
 • Pro cestu je účastník vybaven Cestovním pojištěním UP.

Pokyny před pobytem

 • Mobility Agreement for Training (pracovní program školení) - Zaměstnanec zajistí vyplnění formuláře ve spolupráci s přijímající a vysílající institucí. Pracovní program školení podepisuje nadřízený pracovník, za přijímající instituci pověřený pracovník. Kompletní podepsaný pracovní program program školení(stačí kvalitní scan verze, nejlépe barevná) zaměstnanec pošle v elektronické podobě referentce ZO RUP Mgr. Y. Vyhnánkové, yvona.vyhnankova@upol.cz. Formulář vyplňujte česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající instituce.
  V sekci Vysílající instituce/Contact person vyplňte: Irena Jedličková, Faculty coordinator, +420 585 632 857, irena.jedlickova@upol.cz.
 • Účastnická smlouva - Mgr. Vyhnánková poté zašle vyhotovenou Účastnickou smlouvu zaměstnanci k podpisu.
  Účastnická smlouva obsahuje podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah školení a finanční limity pro cestu. Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit ZO RUP.
 • Po schválení a podepsání Účastnické dohody může zaměstnanec:
  vyhotovit cestovní příkaz pro zahraniční služební cestu (dále jen ZCP), a to nejpozději do 3 týdnů před plánovanou zahraniční mobilitou.
  zajistit si letenky, ubytování apod. (požadavky v Sapu zajistí sekretářka příslušného ústavu zaměstnance)

Pokyny během pobytu

Pokyny po návratu

 • Confirmation of Erasmus Training Assignment (potvrzení o školení) – bezprostředně po návratu zaměstnanec doloží tento potvrzený formulář v originále k rukám Yvony Vyhnánkové ZO RUP
 • Vyplní vyúčtování cestovního zahr. příkazu. K vyúčtování je však kromě dalších dokladů z cesty nutné vložit do ZCP kopii Účastnické smlouvy. Dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky či školení. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.
 • Dále je povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží zaměstnanec po skončení pobytu na e-mail, uvedený v účastnické smlouvě.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)