Bezpečnost práce

Základní povinnosti při dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v prostorách FZV.

Informace níže uvedené byly navržena a schváleny ve spolupráci s bezpečnostním technikem pro FZV zabývajícím se bezpečností a ochrany zdraví při práci studentů v prostorách a učebnách FZV.

Pověřeni školením studentů jsou vedoucí pracovníci ústavů FZV dle Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Studenti se zavazují, že: Budou dodržovat všechna práva a povinnosti vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů uvedených v příloze 1. Dále budu dodržovat zásady, rizika a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (příloha 2a, 2b, 2c), pořádek v teoretický učebnách a Provozní řád odborných / praktických učeben (příloha 3), zákazy manipulace se zařízením, na které je třeba zvláštní odborná způsobilost (vyhrazená elektrická, plynová, tlaková zařízení lasery apod.). Budu dbát o své zdraví a vlastní bezpečnost, včetně používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků, jakož i zásad bezpečného chování v objektech a prostorách, ve kterých výuka probíhá, a při všech dalších činnostech souvisejících s výukou.

Zásady bezpečné práce

  • seznámení s riziky a nápravnými opatřeními při výkonu pracovních a souvisejících činností (příloha 2a, 2b, 2c)
  • seznámení s pracovištěm a jeho okolím, pracovními podmínkami (příloha 2a, 2b, 2c)
  • dodržování technologických postupů včetně prací s infekčním, biologickým materiálem (Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příloha 4.)
  • seznámení s návody pro obsluhu strojů, přístrojů, tech. zařízení a nářadí (Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. příloha 5). Návody k obsluze pomůcek a modelů.

Při práci se vždy studenti řídí pokyny pedagoga (lektora, vyučujícího). Bez pokynu pedagoga (lektora, vyučujícího) nesmí studenti manipulovat ani opravovat zařízení či pomůcky v teoretických nebo odborných / praktických učebnách.

Svým podpisem studenti na předloženém formuláři stvrdí, že byli seznámeni se základními právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP v prostorách a teoretických a odborných / praktických učebnách FZV, dané problematice jsem porozuměl(a), a mé znalosti byly ověřeny pohovorem. To vše v úvodních hodinách při nástupu do 1. ročníku.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)