Zahraničí

Zahraniční pracovní cesty

Po návratu z pracovní cesty

Zaměstnanec je povinen

 • předložit do 10-ti pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty zaměstnavateli daňové doklady o zaplacení ubytování, jízdného, MHD atd. (doklady nalepené na papír formátu A4) potřebné k vyúčtování pracovní cesty. Doklady by měly být čitelné (dodavatel služby by měl uvést na dokladu částku, měnu, podpis, příp. razítko), roztříděné dle druhu výdaje, měny a popis se sdělením, zda byl doklad hrazen fakturou nebo hotově.

Zpráva z pracovní cesty musí obsahovat

 • průběh a výsledek cesty
 • seznam dokladů, které pracovník předkládá k vyúčtování s uvedením částek a měn (ubytování, jízdné, vedlejší výdaje)

Erasmus+

Oddělení pro zahraniční záležitosti Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje informace o studijních či pracovních stážích nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Koordinuje program Erasmus a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie.

Informace pro akademické pracovníky vyjíždějící na výukový pobyt v rámci programu Erasmus+

Kontaktní osoby

Odd. zahraničních vztahů na rektorátě (dále jen ZO RUP)
Mgr. Yvona Vyhnánková   yvona.vyhnankova@upol.cz  +420 585 631 041
Referentka zahraničního oddělení FZV (dále jen ZO FZV)
Ing. Irena Jedličková   irena.jedlickova@upol.cz  +420 585 632 827
Proděkan pro zahraniční spolupráci
   
Referentka pro vyúčtování zahraničních pracovních cest (ZPC)
Jarmila Vychopeňová   jarmila.vychopeňova@upol.cz  +420 585 632 854

K výukové mobilitě je třeba se přihlásit do data stanoveného referátem pro zahraničí FZV UP v Olomouci na následující akademický rok. Přihlášení probíhá prostřednictvím ústavních koordinátorů. Akademičtí pracovníci jsou o tom včas uvědoměni. Výuková mobilita se týká akademických pracovníků.

Ke školení je třeba se přihlásit do data stanoveného referátem pro zahraničí FZV UP v Olomouci na následující akademický rok. Přihlášení probíhá prostřednictvím ústavních koordinátorů. Školení se týká THP pracovníků, kteří jsou o výběrovém řízení informováni.

Kvalifikační podmínky

 • všechny výukové pobyty a školení se musí uskutečnit během daného akademického roku, tedy vždy v období od 1. 7. do 10. 12. a od 1. 1. do 31. 7. následujícího roku
 • během pobytu musí akademický pracovník absolvovat výuku v předem dohodnutém oboru formou přednášek, seminářů, praktické výuky, příp. konzultací se studenty. Výuka by měla být součástí studijního programu na přijímající instituci.
 • Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet.

Finanční podmínky

Program financuje všechny cestovní náklady ve skutečné výši při dodržení jistých pravidel hospodárnosti:

 • financováno je max. 5 dnů výuky/školení + 1 den bezprostředně před a 1 den bezprostředně po (dny cesty). FZV upřednostňuje 6 dní výjezdu, protože příspěvek na podporu internacionalizace MŠMT vysokých škol se odvíjí od minimálního počtu dnů výjezdu tj. min. 6 dní včetně výjezdu a návratu.
 • stravné ve výši dle aktuální vyhlášky o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro daný kalendářní rok (Vyhláška č. 401/2017 Sb.)
 • není nárok na kapesné
 • Je třeba volit pokud možno nejlevnější způsob dopravy, 2. třídou, leteckou dopravu je možné použít pouze pro místa vzdálená více než 500 km, jízdenky nelze kupovat pro více osob.
 • auto je možné použít pouze po předchozím schválení ZO RUP - Mgr. Y. Vyhnánková, náhrada v ceně jízdenky 2. třídy vlaku na základě potvrzení ČD
 • ubytování v maximálně 3* hotelu, v max. výši 100 EUR na noc.

Pokyny před pobytem

Pokyny akademickým a THP pracovníkům před pobytem:

 1. Vyplnit formulář Výukový program (Dokumenty pro vyjíždějící pracovníky -Mobility Agreement for Teaching )
 2. Vyplnit formulář Pracovní program školení (Dokumenty pro vyjíždějící pracovníky - Mobility Agreement for Training )

  Zaměstnanec zajistí vyplnění formuláře ve spolupráci s přijímající a vysílající institucí.  Výukový a pracovní program podepisuje přednosta ústavu, za přijímající instituci pověřený pracovník. Kompletní podepsaný výukový program (stačí kvalitní scan verze, nejlépe barevná) zaměstnanec pošle v elektronické podobě referentce ZO FZV, která zajistí předání zahraničnímu oddělení RUP.
  Výukový program vyplňujte česky, případně anglicky nebo v jazyce přijímající  instituce.

  V sekci Vysílající instituce/Contact person vyplňte: Irena Jedličková, Faculty coordinator, +420 585 632 857, irena.jedlickova@upol.cz.

  Mgr. Vyhnánková poté zašle vyhotovenou Účastnickou smlouvu (dříve finanční dohoda) referentce ZO FZV, která zajistí podpis zaměstnance a 1x zašle zpět Mgr. Vyhnánkové a 1x předá zaměstnanci.

  Účastnická smlouva obsahuje podmínky mobility, zejména data cesty, rozsah výuky a finanční limity pro cestu. Jakékoliv změny v detailech mobility, které nastanou po podpisu účastnické smlouvy je nutno neprodleně oznámit ZO RUP.

 3. Po schválení a podepsání finanční dohody může zaměstnanec:
  • vyhotovit cestovní příkaz pro zahraniční služební cestu (dále jen CP), a to nejpozději do 3 týdnů před plánovanou zahraniční mobilitou. Následně předá cestovní příkaz opatřený svým podpisem, podpisem přednosty příslušného ústavu a podpisem proděkana pro zahraniční spolupráci referentce pro ZPC, dohodne se zaměstnancem termín vyplacení zálohy a předání karty cestovního pojištění.
  • zajistít si letenky, ubytování apod. (požadavky v Sapu zajistí sekretářka příslušného ústavu akademického pracovníka)

  POZOR! Před cestou je nutné dodat referentce J. Vychopeňové spolu s CP kopii Účastnické smlouvy, kterou s Vámi sepíše paní Mgr. Yvona Vyhnánková.

  Není možné vycestovat bez podpisu Účastnické smlouvy a vyřízeného CP!

Pokyny během pobytu

Pokyny akademickým a THP pracovníkům během pobytu:

 1. Potvrdit formulář Potvrzení o výuce již v zahraničí (Confirmation of Erasmus Teaching Assignment).
 2. Potvrdit formulář Potvrzení o školení již v zahraničí (Confirmation of Erasmus Treaning Assignment).

Pokyny po návratu

Pokyny akademickým a THP pracovníkům po návratu:

 1. Zaměstnanec vyhotoví kopii „Potvrzení o výuce nebo školení"
 2. Originál Potvrzení o výuce předá zaměstnanec reference ZO FZV do 10-ti dnů po ukončení mobility, která jej předá na ZO RUP
 3. Vyplní vyúčtování cestovního zahr. příkazu. K vyúčtování je však kromě ostatních dokladů z cesty nutné p. Vychopeňové dodat kopii „Potvrzení o výuce“ a „Klasickou závěrečnou zprávu ze služební cesty“ podepsanou svým nadřízeným.

  K vyúčtování CP je nutné mít připraveny řádně zpracované podklady. Doklady musí být nalepené na papíře formátu A4, doklady se vzájemně nesmí překrývat, musí být čitelné, roztříděné podle druhu výdaje a měny.

  Dalšími náklady se rozumí zejména použití MHD v místě výuky či školení. Náklady na knihy, kopírování, vstup do muzeí, knihoven, atp. nemohou být součástí CP.
 4. Dále je povinen vyplnit závěrečnou zprávu formou online dotazníku. Výzvu k vyplnění online dotazníku obdrží akademický a THP pracovník po skončení výukového pobytu na e-mail, uvedený ve finanční dohodě.

 

Další informace o učitelských mobilitách v rámci programu Erasmus najdete na webových stránkách UP v Olomouci:https://iro.upol.cz/erasmus/vyuka/

Referent pro ZPC

Žádosti, poskytnutí záloh a vyúčtování zahraničních pracovních cest.

Jarmila Vychopeňová
  58 563 2854
 jarmila.vychopenova@upol.cz
Děkanát FZV UP, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc