Výzva k podávání návrhů na studentského zástupce v Radě pro vnitřní hodnocení UP

čtvrtek 2. květen 2019, 8:26 – Text: Ivan Langer

V souvislosti s plánovaným ukončením studia stávající studentské zástupkyně v Radě pro vnitřní hodnocení UP (dále jen RVH UP) vyhlásil Akademický senát UP (dále jen AS UP) v souladu s čl. 19 Jednacího řádu AS UP výzvu k podávání návrhu na nového studentského zástupce v RVH UP.

Usnesení AS UP ze dne 30. 4. 2019

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyzývá k podávání návrhů na člena Radě pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci z řad studentů. Návrhy je nutné předložit do 3. 6. 2019 prostřednictvím Kanceláře AS UP včetně všech náležitostí uvedených v čl. 19, odst. 4 Jednacího řádu AS UP.

Dle ustanovení čl. 19, odst. 4 Jednacího řádu AS UP jsou oprávněnými navrhovateli:

- děkan fakulty,

- akademický senát fakulty,

- senátor či skupina senátorů AS UP.

V souladu s výše uvedeným usnesením AS UP musí být návrh podán předsedovi AS UP prostřednictvím Kanceláře AS UP v listinné podobě a musí obsahovat tyto náležitosti:

- nezaměnitelné označení osoby, která jej podává, včetně jejího podpisu,

- nezaměnitelné označení osoby, která je navrhována,

- podpis navrhované osoby potvrzující souhlas s kandidaturou a

- zdůvodnění návrhu s krátkým představením navrhované osoby (v rozsahu cca 2000 znaků).

Z návrhů, které budou splňovat všechny předepsané náležitosti, zvolí AS UP na svém červnovém zasedání dle čl. 19 Jednacího řádu AS UP svého kandidáta na člena RVH UP.

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.
předseda AS UP