Fakultní orgány

Vedení fakulty

V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Členem vedení fakulty je také předseda akademického senátu fakulty.

 Více...

Akademický senát

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Zastupuje akademické pracovníky (8 zástupců) a studenty (4 zástupci). Určuje dlouhodobé směřování fakulty v návaznosti na dlouhodobý záměr univerzity. Volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty atd. Může řešit i aktuální problémy studentů a zaměstnanců.

Složení akademického senátu

Předseda: Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.  
1. místopředseda: Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D. za komoru akademických pracovníků
2. místopředseda: Ema Hrašková za komoru studentů

Komora akademických pracovníků

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
Ústav společenských a humanitních věd
e-mail: lukas.merz@upol.cz

Mgr. Petra Gaul Alačová, Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace
e-mail: petra.gaul@upol.cz

Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.
Ústav klinické rehabilitace
e-mail:jana.vyskotova@upol.cz

Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
Ústav porodní asistence
e-mail: stepanka.bubenikova@upol.cz

Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství
e-mail: lenka.mazalova@upol.cz

PhDr. Martin Šamaj, MBA
Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví
e-mail: martin.samaj@upol.cz

Mgr. Kateřina Janoušková
Ústav porodní asistence
e-mail: katerina.janouskova@upol.cz

Mgr. Anna Zatloukalová, Ph.D.
Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví
e-mail: anna.zatloukalova@upol.cz
 

Studentská komora

Tereza Marková
Fyzioterapie 3. ročník
e-mail: tereza.markova01@upol.cz

Ema Hrašková
Fyzioterapie 2. ročník
e-mail: ema.hraskova01@upol.cz

Natálie Hladišová
Všeobecná sestra 2. ročník
e-mail: natalie.hladisova01@upol.cz

Eliška Kubínová
Všeobecná sestra 2. ročník
e-mail: eliska.kubinova02@upol.cz

Komise akademického senátu

Legislativní komise

Předseda:
Mgr. Štěpánka Bubeníková, Ph.D.
e-mail: stepanka.bubenikova@upol.cz

Členové:
p. Marie Pavlíková
e-mail: marie.pavlikova@upol.cz

JUDr. Karel Vítek
e-mail: karel.vitek@upol.cz

 

Ekonomická komise

Předseda:
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
e-mail: jiri.vevoda@upol.cz

Členové:
PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.
e-mail: lenka.machalkova@upol.cz

Mgr. Lukáš Merz, Ph.D.
e-mail: lukas.merz@upol.cz

Studentský zástupce FZV

Bc. Jiří Kozel
2. ročník nMgr. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
e-mail: zastupcefzv@upol.cz

 

Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty. Projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity. Vědecká rada schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem. Vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Aktuality

Termíny zasedání VR FZV UP

Nejbližší zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd je předběžně plánováno na duben 2021.

 

Zápisy zasedání

Složení vědecké rady

Předseda:
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
 
Interní členové:
doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Dráč, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.


Externí členové:
doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. (JLF v Martine, UK v Bratislave)
Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D. (ZSF JČU v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. (LF Ostravské univerzity)
doc. RNDr. Vítězslav Maier, Ph.D. (Fakultní nemocnice Olomouc)
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. (SZU v Bratislave)
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. (JLF v Martine, UK v Bratislave)
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. (FVP Slezské univerzity v Opavě)
PhDr. Marek Zeman, Ph.D. (ZSF JČU v Českých Budějovicích)

Disciplinární komise

Předseda
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.  jana.vyskotova@upol.cz
Akademičtí pracovníci
PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D.  bronislava.grygova@upol.cz
Mgr. Petra Pičmanová  petra.picmanova@upol.cz
Studenti
Mgr. Renáta Váverková  renata.vaverkova@upol.cz
Simona Konečná  simona.konecna01@upol.cz
Barbora Švábová  barbora.svabova01@upol.cz

Kolegium děkana

Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia děkana jsou proděkani, předseda akademického senátu, tajemník fakulty a vedoucí studijního oddělení.