Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Přijímací řízení

Akademický rok 2016/2017

Vyhlášení přijímacího řízení - navazující magisterské studium Intenzivní péče v porodní asistenci

 

Informace o přijímacím řízení na bakalářské a magisterské studijní obory

Termíny, poplatky a další informace o přijímacím řízení

Termín podání elektronické přihlášky: do 29. února 2016

Tištěnou zkrácenou verzi e-přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí (viz dále v textu),  je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději 1. března 2016, a zaslat na adresu:
Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Upozorňujeme uchazeče, že budou zaregistrovány jen řádně podané e-přihlášky doplněné tištěnou zkrácenou verzí včetně požadovaných náležitostí (viz dále v textu) a s uhrazeným administrativním poplatkem.

Termíny přijímacích zkoušek:

 • Fyzioterapie - navazující magisterské studium:
  30. května 2016 - 1. kolo (písemný test)
  13.–17. června 2016 - 2. kolo (ústní zkouška)
 • Bakalářské studijní obory v prezenční formě studia:
  9. června 2016*
 • Bakalářské studijní obory v kombinované formě studia:
  10. června 2016*
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech - navazující magisterské studium:
  10. června 2016

* Upozornění pro uchazeče o bakalářské studijní obory: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářských studijních oborů, vykonají přijímací zkoušku v pátek 10. června.

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

Administrativní poplatek:  
580,- Kč/přihláška

Banka:Komerční banka, a. s., Olomouc
Účet: 19-109 633 0227/0100
Variabilní symbol: číslo vygenerované systémem po vyplnění elektronické  přihlášky (nutno vyplnit pro správnou identifikaci platby!)
Konstantní symbol: 379
Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Platba ze zahraničí:
IBAN: CZ09 0100 0000 1910 9633 0227
SWIFT CODE: KOMBCZPP

Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

 • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu,
 • v případě neúčasti, a to z jakéhokoliv důvodu, u přijímacích zkoušek.

Uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, obdrží počátkem měsíce května 2016 pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné informační pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích zkoušek (tj. přesné určení termínu, místa, času, dovolených pomůcek a jiné důležité informace). Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Uchazeči si mohou podat více přihlášek na obory realizované fakultou, pokud splní předepsaná kritéria a dovolí jim to harmonogram termínů přijímacích zkoušek vypsaných pro jednotlivé obory. Program/obor bude vždy uveden na nové přihlášce, včetně daného poplatku a požadovaných příloh.

Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které podal přihlášku.

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.  Přesný termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

Nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Tato žádost se podává děkanovi fakulty. Přezkumné řízení pro akademický rok 2016/2017 bude ukončeno počátkem měsíce září 2016. Všichni uchazeči, kteří podali žádost o přezkoumání rozhodnutí ve věci nepřijetí ke studiu, budou v zákonné lhůtě o výsledku šetření informováni písemnou cestou.

Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje, uchazeči však mohou kontaktovat Správu kolejí a menz UP
Slevy na dopravu se neposkytují.

Nahoru

Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu

Bakalářské studijní obory

Všeobecná sestra, prezenční a kombinovaná forma studia
Porodní asistentka, prezenční a kombinovaná forma studia
Radiologický asistent,
prezenční forma studia
Fyzioterapie

Pro koho je studium určeno:
především pro absolventy středních škol, v případě kombinované formy studia oboru Porodní asistentka je vyžadováno předchozí vzdělání zdravotnického směru a praxe (viz dále v textu a v elektronickém katalogu studijních oborů na webu UP.

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou,
 • prezenční formy studia: potvrzení správnosti údajů o středoškolském prospěchu uvedených v přihlášce (uvádí se vždy údaje za 2. pololetí, pouze maturitní ročníky uvedou u 4. ročníku údaj za 1. pololetí) - maturujícím v daném akademickém roce potvrdí správnost údajů uvedených v přihlášce ke studiu příslušná SŠ, ostatní uchazeči doloží kopie vysvědčení za 1.–4. ročník, včetně maturitního vysvědčení, tyto kopie nemusí být notářsky ověřené,
 • kombinované formy studia:
  - pro obor Všeobecná sestra – uchazeč doloží kopii maturitního vysvědčení  (nebo povrzení o studiu závěrečného ročníku SŠ).
  - pro obor Porodní asistentka –  uchazeč doloží kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání zdravotnického směru (nemusí být notářsky ověřená) a potvrzení od zaměstnavatele o praxi ve zdravotnictví v minimálním trvání dvou let*. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Porodní asistentka vítáno.

* Tato podmínka je považována za splněnou, pokud lze z předloženého potvrzení předpokládat, že požadované 2 roky praxe budou dovršeny nejpozději v září 2016.

Navazující magisterské studijní obory

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Pro koho je studium určeno:

 • pro absolventy bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství, u kombinované formy studia je vyžadováno osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. 

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky)- není nutné při platbě on-line platební kartou,
 • kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP v Olomouci),
 • kopie (nemusí být notářsky ověřená) osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra (platí pouze pro kombinovanou formu studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech); příp. čestné prohlášení o doložení této skutečnosti nejpozději v srpnu 2016.

Fyzioterapie

Pro koho je studium určeno:

 • pro absolventy bakalářského studijního programu Rehabilitace nebo Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou,
 • kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP v Olomouci).

Nahoru

Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy v prezenční formě studia
Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Fyzioterapie
Radiologický asistent

 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek navrhnout na přijetí maximálně 10 uchazečů/obor, a to pouze ty uchazeče, kteří ve šk. roce 2015/2016 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.
 2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro přijetí bez přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční (koncová) vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení posledního ročníku studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) nemohou být přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.
 3. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky předloží v termínu stanoveném děkanem fakulty doklad o úspěšném ukončení středoškolského studia, na základě kterého jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

U všech řádně podaných přihlášek na bakalářské studijní obory v prezenční formě studia je kontrolováno splnění či nesplnění kritérií uvedených v bodě 2, tj. není třeba podávat žádost o prominutí přijímací zkoušky.

  Nahoru

  Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám

  Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám .

  Nahoru

  Stránka aktualizována: 17. 05. 2016, Alena Cholinská